KERKWAPEN

KERKORDE

DOKUMENTE BY KERKORDE

Attestaat
Bewys van lidmaatskap (Afrikaans)
Bewys van lidmaatskap (Engels)
Doopseel (Afrikaans)
Doopseel (Engels)

GELOOFSBRIEWE

Ringsvergadering
Ringsdiakenvergadering
Algemene Kerkvergadering
Algemene Diakenvergadering

GEMEENTES

Verslae van gemeentes aan die ringvergadering van 2013

Ooreenkomste tussen kerkraad en funksionarisse

Kassier
Kolporteur
Koster
Sekretariële beampte
Skriba
Skriba vir registrasie
Terreinopsigter
Tuinwerker
Ooreenkoms tussen kerkraad en orrelis

Sensustelling in Augustus (tans nie beskikbaar)

Toerustingskursusse
Vir beskikbare toerustingskursusse volg die skakel So werk ons > Toerusting of  klik hier

Pligstate

Kassier
Hulpkassier
Kolporteur
Koster
Sekretariële beampte
Skriba
Orrelis
Skriba vir registrasie
Diaken
Ouderling
Kategeet
Kategesehoof
Diakensvergadering
Voorsitter van diakensvergadering
Voorsitter van ouderlingevergadering
Voorsitter van finansiële komitee
Voorsitter en visevoorsitter van die NHSV
Sekretaris van diakensvergadering
Sekretaris van ouderlingevergadering

RINGSVERGADERING

Kennisgewing van ringsvergadering

AKTES
TOELATING, ORDENING EN ONTHEFFING

Akte van toelating tot die evangeliebediening
Akte van ordening
Akte van ontheffing

BENOEMING

Akte van benoeming as teologiese dosent
Akte van benoeming vir 'n besondere opdrag
Versorgingsvoordele van die benoeming vir 'n besondere opdrag

BEROEPSAKTIWITEITE

Akte van goedkeuring van beroep
Beroepsbrief
Erkenning van ontvangs van beroepsbrief
Verklaring dat beroep afgekondig is
Versorgingsvoordele

EMERITAAT

Akte van emeritaat vir dosente hoogleraars
Akte van emeritaat vir predikante

LOSMAKING

Akte van losmaking by aanvaarding van 'n beroep (A)
Akte van losmaking by aanvaarding van 'n besondere opdrag (B)
Akte van losmaking by die afhandelling van 'n besondere opdrag (C)
Akte van losmaking by die opheffing van 'n standplaas (D)
Akte van losmaking by mediese ongeskiktheid (E)
Akte van losmaking by emigrasie (F)
Akte van losmaking by voltydse studieverlof (G)
Akte van losmaking uit standplaas op eie versoek (H)

REGLEMENTE

Reglement vir Kerklike Goedere vir doeleindes van belastingvrystelling
(Let wel:  Hierdie Reglement is weens die ontbondeling van die groepsregistrasie tans onder hersiening)
Tugreglement
Verlofreglement vir predikante

ALGEMENE KERKVERGADERING

68ste Algemene Kerkvergadering

Besluitebundel

Voorblad, inhoudsopgawe en genommerde beskrywingspunte
Hoofstuk 1: Belydenis
Hoofstuk 2: Verkondiging en apostolaat
Hoofstuk 3: Ampte
Hoofstuk 4: Vergaderings van ampte
Hoofstuk 5: Gemeentes
Hoofstuk 6: Verband met ander kerke
Hoofstuk 7: Huwelik, gesin en opvoeding
Hoofstuk 8: Dissipline
Hoofstuk 9: Kerklike goedere
Hoofstuk 10: Kerkorde 

69ste Algemene Kerkvergadering

Besluitebundel

Voorblad
Inhoudsopgawe
Beskrywingspunte
Hoofstuk 1: Belydenis
Hoofstuk 2: Ampte
Hoofstuk 3: Vergaderings van die ampte
Hoofstuk 4: Gemeentes en Kerk
Hoofstuk 5: Verkondiging
Hoofstuk 6: Verband met ander kerke
Hoofstuk 7: Huwelik, gesin en opvoeding
Hoofstuk 8: Dissipline
Hoofstuk 9: Kerklike goedere
(Hierdie leer is te groot om te plaas. Doen navraag by me Karin Breedt [012 3228885])
Hoofstuk 10: Kerkorde

Notule

Voorblad
Inhoudsopgawe
Beskrywingspunte
Eerste deel van notule
Belydenis
Ampte
Vergaderings van die ampte
Gemeentes en kerk
Verkondiging
Verband met ander kerke
Gesin, huwelik en opvoeding
Dissipline
Kerklike goedere
(Hierdie leer is te groot om te plaas. Doen navraag by me Karin Breedt [012 3228885])
Kerkorde

Buitengewone Algemene Kerkvergadering - 4 en 5 Oktober 2011

Agenda
Notule

70ste Algemene Kerkvergadering

Die skakel hieronder bevat die agenda in een dokumentIndien u sukkel om die hele agenda af te laai, kan u die agenda deel vir deel aflaai

Deel 1 (Voorblad)

Deel 2 (Inhoudsopgawe van Agenda)

Deel 3 (Inhoudsopgawe van Bylaes)

Deel 4 (Inhoudsopgawe van Beskrywingspunte)

Deel 5 (Deel 1: Amptelike opening)

Deel 6 (Deel 2: Konstituering)

Deel 7 (Deel 3: Gesprek oor kerkwees)

Deel 8 (Deel 4: Afhandeling van die agenda)

Deel 9 (Deel 4: Die leer en belydenis van die Kerk)

Deel 10 (Deel 4: Die ampte en die vergaderings van die ampte)

Deel 11 (Deel 4: Die inhoud en orde van die erediens)

Deel 12 (Deel 4: Ander sake wat die Kerk in geheel raak en wat ander vergaderings van die ampte nie kan afhandel nie)

Deel 13 (Bylae A - Raad vir Pastoraat en Presbiteraat: Brugbediening)

Deel 14 (Bylae B - Raad vir Pastoraat en Presbiteraat: Die elektroniese media)

Deel 15 (Bylae C - Raad vir Pastoraat en Presbiteraat: Lidmaatverliese)

Deel 16 (Bylae D - Ned Herv Gemeente Pretoria: Teologiese verklaring)

Deel 17 (Bylae E - Raad vir Gesinsbediening: Kategese beplanning)

Deel 18 (Bylae F - Raad van Finansies: Finansiële state)

Elektroniese vorm vir die indien van voorstelle en mosies tydens die vergadering

Notule

Besluitebundel

71ste Algemene Kerkvergadering

Besluitebundel