Die gawes van die Heilige Gees

 

1 Korintiërs 12: 1-7

 

In 1 Korintiërs 12 word dit duidelik dat daar in die gemeente van Korinte groot verdeeldheid was oor wat presies die Heilige Gees in ons lewens doen. Daar was van die lidmate in die gemeente wat gedink het dat net hulle die Heilige Gees ontvang het, omdat hulle in tale gepraat het, geprofeteer het, siekes genees het en so meer. Hulle het van die standpunt uitgegaan dat die ander lidmate, wat nie "uitsonderlike gawes" ontvang het nie, nog nie met die Heilige Gees vervul is nie. Paulus wil ’n klomp verkeerde idees wat die mense gehad het, regstel. In hoofstuk 12 maak hy die volgende stellings:

’n Blinde meevoering en emosionele belewenis dui nie noodwendig op die • vervulling met die Heilige Gees nie. Inteendeel: Hy wys daarop dat dit ’n oorblyfsel is van die tyd toe hulle nog blindelings meegevoer is na stom afgode.

’n Tweede stelling: Elke mens wat bely dat Jesus die Here is, doen dit net • onder leiding van die Heilige Gees. Geen mens kan bely dat Jesus die Here is, as hy of sy dit nie doen onder leiding van die Heilige Gees nie.

’n Derde stelling: Die Heilige Gees gee aan ons gawes om in diens van die • Here te staan. Die apostel wys daarop dat daar ’n groot verskeidenheid van gawes is waarmee Hy ons toerus vir ons dienswerk in hierdie wêreld.

Uit hierdie gedeelte word dit duidelik dat die Heilige Gees aan individuele mense gegee word omdat hulle deel is van die liggaam van Christus. Paulus verduidelik dit met ’n beeld: Hy beskryf ’n liggaam wat uit verskillende dele bestaan, uit die voet en die hand en die oor en die oog. Elkeen van hulle is belangrik, en elkeen het ’n eie funksie. So is elke Christen binne die liggaam van Christus belangrik, en is elke Christen bruikbaar omdat die Heilige Gees hom of haar bruikbaar maak.

Gebed

Here Jesus, ons bely saam met die kerk van alle eeue dat U die lewende Here is, die Een wat aan die kruis gesterf en uit die dood opgestaan het. Help ons om te volg en te dien, elke dag van ons lewens. Amen.

Dr Wim Dreyer

Universiteit van Pretoria