Deur die Heilige Gees woon God in sy kerk

 

Efesiërs 2: 19-22

 

Die brief aan die Efesiërs handel hoofsaaklik oor die kerk. In sy brief sê die skrywer dat hulle ’n gebou is wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, ’n gebou waarvan Christus die hoeksteen is. Die gelowiges vorm saam ’n geestelike huisgesin en dit is die gebou waarin God woon.

Die skrywer gebruik beeldspraak waarmee hy die eenheid van God en die kerk beklemtoon. In die Bybelse tyd het die hoeksteen ’n belangrike funksie vervul wanneer ’n gebou opgerig moes word. Die hoeksteen het die bouvorm bepaal. Al die ander stene moes by die hoeksteen aanpas. Die hoeksteen het ook as die sluitsteen gedien waar die mure bymekaar gekom het. Dit is waarom die skrywer sê: In Christus sluit die hele gebou saam. Die kerk moet ’n hegte eenheid vorm. So ’n eenheid is slegs moontlik as Christus self die hoeksteen vorm.

Elke gelowige is ’n steen wat by die tempel van God ingemessel is. Elke steen wat by die groot tempel ingemessel is, is op sy beurt ook ’n tempel van God. Die skrywer vra aan die Korintiërs: Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? (1 Kor 3: 16). God se inwoning in sy tempel geskied deur die Heilige Gees. God het sy Seun gestuur om ons te verlos. Hy het die Heilige Gees gegee om altyd in ons te woon. Die Heilige Gees wat in ons woon, voltooi die verhouding met die Vader en die Seun.

Die Goddelike Drie-eenheid kan nie geskei word nie. Waar die Gees is, is die Vader en die Seun ook. God woon in sy volle eenheid in ons. Elke gelowige moet hom so gedra dat dit duidelik blyk dat hy ’n tempel van die Heilige Gees is.

Ds Neels van Tonder

Buffelspoort