Woorde wek maar voorbeelde trek

 

Maleagi 2: 13-16

 

Dit is baie duidelik dat hierdie gedeelte handel oor die huwelik. In die tyd van Maleagi het gelowiges getwyfel oor God se betrokkenheid by hulle en daarom het hulle hulle oorgegee aan morele verval en die plesiere van die dag. Maleagi moedig die volk aan om onder meer moreel reg te leef deur die nodige agting vir mekaar in die huwelik te openbaar. Hy begrond sy aanmanings op God se liefde vir die mens (Mal 1: 2).

Dit is interessant dat Maleagi ’n direkte verband trek tussen ’n nageslag wat die Here eer (of nie eer nie) en die getrouheid van dié kinders se ouers aan mekaar. Natuurlik moet hier gewaak word teen ’n veralgemening, maar daar steek tog ook waarheid in. Meer en meer hoor ons die beskuldiging van mense wat sê dat hulle wegbreek van die kerk omdat gelowiges een ding bely en iets anders leef. Daar rus dus ’n verantwoordelikheid op gelowiges om te wandel in die weë van die Here.

Maleagi 2: 13-16 gaan spesifiek oor ouers se getrouheid aan mekaar en kinders se lewe naby die Here. Die ou bekende spreuk geld ook hier: Woorde wek maar voorbeelde trek. Ook vir Jesus was dit belangrik dat ouers getrou sal wees aan mekaar (Matt 19), en sommige geleerdes wys daarop dat Jesus se uitsprake baie klink soos dié in Maleagi 2.

Die vraag is dus in hoe ’n mate ons huwelikslewe daartoe lei dat God deur ons en ons kinders geëer word. Ons huwelikslewe is nie soos sommige dink slegs ’n private aangeleentheid tussen twee mense nie. Die huwelik bou ook die gesin en die samelewing en is ’n instrument waarmee ons God eer. Eer God deur die verhouding tussen jouself en jou huweliksmaat heilig te hou.

Gebed

Here, help my om ’n gesonde verhouding met my huweliksmaat te kweek sodat U, my kinders en die gemeenskap daardeur gedien kan word. Amen.

Ds Colin Hertzog

Middelburg-Noord