Ons onderlinge verbondenheid

 

1 Korintiërs 2: 6-16

 

Kerkwees en gemeentewees word met verskillende beelde in die Bybel beskryf. Een van die beelde is dié van die liggaam van Christus. ’n Gemeente wat liggaam van Christus is, leef in verbondenheid met Christus en ook in onderlinge verbondenheid met mekaar. In hierdie onderlinge verbondenheid is dit die Heilige Gees wat ons "in liefde in die waarheid laat bly" en na Christus toe laat groei. Die Heilige Gees gee ook sy gawes sodat elkeen in die gemeente sy of haar funksie kan vervul en die gemeente kan opbou.

Ons is deel van ’n gemeente omdat die Heilige Gees ons geroep en gekies het. Die Heilige Gees verbind ons ook aan mekaar en aan Christus. Ons is almal sondaars. Ons deel ook almal in die redding wat Jesus se sterwe en opstanding bring. Dit is alles die werk van die Heilige Gees. Ons geloof in Jesus Christus bind ons onlosmaaklik aan mekaar. So kom daar ’n geloofsgemeenskap tot stand, wat ten spyte van verskille, mekaar se hande vat en saam dien, aanbid en meewerk aan die opbou van die gemeente.

Waar die Heilige Gees werksaam is, vind jy onderlinge meelewing en versorging. So ’n gemeente is altyd besig om die liefde van God in Jesus Christus uit te leef. In so ’n gemeente se lewe staan die Woord van God sentraal en is die verkondiging en uitleef van die Woord ’n lewenswyse. As deel van die gemeente moet die reddende genade in Jesus Christus in ons alledaagse lewe sigbaar wees. Waar ons werk, sosiaal verkeer, op straat, in ons huise en oral, moet ons dit wat God ons uit genade skenk, verkondig.

Deur die kragtige werking van die Heilige Gees word ons wat ons reeds in Christus is: ’n gemeente en ’n gemeenskap van gelowiges wat onderling met mekaar en met Christus een is. Ons is verlostes, vrygespreek deur Christus wat deur sy liefde ons saam met Hom oorwinnaars maak.

Ds Willem Kok

Potchefstroom