Sy genade is vir my genoeg

 

Handelinge 15: 1-29

 

Daar was uit Joodse kringe die aandrang dat mense wat tot geloof in Jesus Christus gekom het, ook besny moes word, anders was hulle nie gered nie. Die apostels het daarenteen verkondig dat ’n mens net deur die genade van die Here Jesus gered word. ’n Vergadering wat in Jerusalem gehou is, moes uitsluitsel oor hierdie vraagstuk gee.

In ons tyd is die vraag oor hoe ons gered word steeds relevant. Ons wil dikwels onsself en ander mense belas met ’n juk wat nie gedra kan word nie. Ons het ook ’n klomp voorwaardes, gebruike en tradisies wat ons voorhou as evangelie. By baie gelowiges staan die beginsel van verdienstelikheid sterk voorop. Deur goeie dade te doen, glo sommige dat hulle iets kan doen om hul redding te verseker.

Die evangelie verkondig dat ons net deur die genade van Jesus Christus gered word. Vir ons redding is ons letterlik aan God se genade opgedra. Daar is niks anders moontlik of nodig wat jy kan doen om gered te word nie. Glo net in Jesus Christus en jy is gered. En dit is ook die opdrag aan die kerk. Die kerk, gedra deur die Heilige Gees, moet die genadige verlossing in Jesus Christus verkondig. Niks minder nie en niks meer nie. Dit is ’n bevrydende boodskap. Van hierdie boodskap is elkeen van ons draers. Daarom behoort ons lewens dankoffers tot eer van die Here te wees. Deur ons dienswerk en dankbaarheidsdade moet ons die vryspraak in Christus Jesus verkondig.

Omdat Jesus Christus die Here van my lewe is, omdat Hy my lewe is, leef ek gehoorsaam aan sy Woord en wil. Hy het my sware laste op Hom geneem. Sy genade is vir my genoeg.

Gebed

Here, by U skuil ek. By U is ek seker van redding. Amen.

Ds Willem Kok

Potchefstroom