Ek glo

 

Hebreërs 11: 1-39

 

Het geloof nog ’n plek in hierdie eeu? Wat beteken dit om te glo? En as geloof van enige waarde is, wat is daar in die geloof wat my in lewe en in sterwe tot troos kan wees? Of mag ’n mens dit nog anders vra: Hoekom is dit noodsaaklik en belangrik om te glo?

Een van die fondamente van die geloof in die Ou Testament is die wete dat alles wat lewe hul bestaan aan God te danke het. Die mens se verhouding tot God is dié van skepsel teenoor Skepper. Geloof het dus te doen met die erkenning van God. Geloof is ook gehoorsaamheid en vertroue, soos blyk uit die geskiedenis van Noag, Abraham en Samuel. Kyk dan ook hoe die Nuwe Testament in Hebreërs 11 oor hul optrede oordeel. Maar die belangrikste oorweging in die Ou Testament is dat geloof gesien moet word binne die verbond. Hierdie verbond plaas ’n bepaalde verpligting op die mens. Op die Here kan vertrou word. Hy is trou aan Homself en aan sy verbond. Die mens moet die Here liefhê. Verder sou geloof nog kan beteken om die Here te vrees. Dit beteken om eerbied en ontsag te hê vir God en sy beloftes.

In die Nuwe Testament vind ons dieselfde elemente ten opsigte van die geloof as in die Ou Testament. Geloof is vertroue op God. Geloof is gehoorsaamheid. Daar is ’n verband tussen geloof en hoop. Vir die Nuwe Testament is die geloof gerig op die verlossingswerk van God in Jesus Christus. Wie in God glo, moet ook in Christus glo. Daarom beteken geloof ook om te breek met die verlede, dit beteken bekering en ’n gelowige aanvaarding van die evangelie.

Verder sou ’n mens kon sê dat om te glo, beteken om in die regte verhouding tot God te lewe. Dit beteken om ’n nuwe skepsel te wees (2 Kor 6: 17). Maar die nuwe skepsel word jy nie uit jouself nie. ’n Mens kan nie van jouself ’n nuwe skepsel maak nie. Die geloof laat die mens weergebore word en maak hom tot ’n nuwe skepsel. En die Nuwe Testament sien die geloof per slot van sake as die werk van die Heilige Gees. Wanneer die belydenisskrifte van die kerk van hierdie Bybelse gegewens vir ons orden en saamvat, kom daaruit die volgende belangrike sake na vore: Geloof is kennis. Geloof is vertroue.

Prof Johan Koekemoer

Emeritus