God is Skepper

 

Psalm 8

 

Ons het altyd iets nodig waarmee of waaruit ons iets anders kan vervaardig. Maar God het nie vervaardig of gefabriseer nie. Hy het uit niks geskep. Die Hebreeuse woord wat in die Bybel in verband met die skeppingswerk van God gebruik word, het net op God betrekking. Daarmee is alreeds gesê dat net God kan skep. Hier is iets van ’n wonder ter sprake.

Maar die brief aan die Hebreërs stel dit duidelik dat ons alleen deur die geloof verstaan dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie (Heb 11: 3, 1933-vertaling). Die Bybel is dus nie ’n wetenskaplike handboek wat die ontstaansgeskiedenis van alles in fyn besonderhede wil beskrywe nie. Die Bybel wil aan ons verkondig dat God die Skepper is, dit wil ons oproep tot geloof in die Skepper. Verder wil die Bybel ons waarsku daarteen om iets van die skepping te vergoddelik. Son, maan, sterre en die mens is die skeppingswerk van God en is nie self gode nie. Wie dus iets van die skepping vergoddelik, is besig met afgodediens.

Die woord oor die Skepper staan in die eerste deel van die geloofsbelydenis. In hierdie deel gaan dit oor God die Vader. Hieruit moet egter nie verkeerdelik afgelei word dat die skepping net die werk van God die Vader is nie. Dit is waar dat die Vader by die skepping meer op die voorgrond tree. Net so tree die Seun by die verlossing en die Heilige Gees by die heiligmaking meer op die voorgrond. Maar die werke van die drie-enige God na buite is onverdeeld. Daarom is die Seun en die Heilige Gees ook by die skepping betrokke.

Ons kan egter nie die skepping beperk tot die "begin" nie. Die gevaar sal wees dat dit dan meer sal gaan oor die verklaring van alles en dat die saak van "belydenis" vergeet word. Dan loop ons gevaar om die skeppingsleer te verander in ’n teorie oor die ontstaan van alles. Onthou, hier gaan dit oor God se verhouding tot sy skepping. Dit gaan hier om geloof en belydenis. Daarom gaan dit oor die skepping nou en toe. Dit gaan oor die drie-enige God se verhouding tot sy skepping in hede, verlede en toekoms.

Prof Johan Koekemoer

Emeritus