Ontvang van die Heilige Gees

 

Lukas 1: 26-38

 

Jesus Christus het ’n mens geword, maar Hy het tegelyk God gebly. Daarom bely ons ook ontvang van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. Die menslike geslag het hom dus nie "geproduseer" nie. Daarom bely ons dat Hy ontvang is van die Heilige Gees. God self skenk die Verlosser.

Hier is ’n wonder ter sprake. Maria het ook eenmaal die wonder belewe toe die engel vir haar gesê het: Jy sal swanger word... Haar reaksie is verstaanbaar: Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met ’n man gehad het nie? (Luk 1: 34, 1983-vertaling). Die antwoord van die engel stel haar gerus: Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Dit gaan dus hier nie om die vergoddeliking van ’n mens nie. Dit gaan oor die menswording van God. Die heil kom van God af. Om hierdie rede kan ons ook nie trots wees op Jesus soos ons trots is op helde nie.

Van Jesus Christus, die enige Seun van God wat die gestalte van ’n dienskneg aangeneem het en ’n mens geword het, bely ons nou verder dat Hy gebore is. Hy was ’n baba. Hier het ’n onbegryplike Godswonder plaasgevind. Niemand wat na hierdie baba gekyk het, kon sien dat Hy God was nie. Maar nieteenstaande al die omstandighede kom daar herders en sterrekykers uit die ooste wat Hom aanbid! En die verdere blydskap: God het so na ons toe gekom. Jesus is gebore uit Maria. Die Bybel noem haar ’n begenadigde mens (Luk 1: 28). Dit neem die feit egter nie weg dat sy ’n gewone mens was nie. Sy was nie ’n godin nie, sy was geen bonatuurlike wese nie.

Dit gaan by die geboorte van Jesus Christus om ’n historiese gebeurtenis wat sonder ons toedoen deur God beplan en uitgevoer is en aan die begin van ons jaartelling in Palestina plaasgevind het. Die gebeurtenis beteken dat daar heil vir ons as mense gekom het. Daarom noem ons dit dan ook ’n heilshistoriese gebeurtenis. God het op dié manier in ons geskiedenis ingegryp, en dit vir ons heil.

Prof Johan Koekemoer

Emeritus