Ek glo in die Heilige Gees

 

Johannes 14: 15-31

 

Die eerste wat ons oor die Heilige Gees moet sê, is dat Hy God is. God maak Homself bekend as Vader, Seun en Heilige Gees. Dit is die drie bestaanswyses van God. Die Heilige Gees is God soos Hy in ons woon. Dit is egter nodig om die volgende daaroor te sê:

Die feit dat die Heilige Gees in ons woon, beteken nie dat ons gees • vergoddelik word nie. Die Heilige Gees bly God en ons gees bly ’n geskape gees. Die een woon egter by die ander in. Hierdie inwoning gaan nie sonder stryd gepaard nie.

Omdat die Heilige Gees in ons woon, geld die gedagte van Paulus in 1 • Korintiërs 6: 20: Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.

In die Bybel word die Heilige Gees ook as voorspraak aangedui. Die Heilige Gees is nie net ’n krag of ’n mag nie. Hy is ’n persoon. Christus is ons voorspraak aan die regterhand van sy hemelse Vader. Maar ons het ook ’n pleitbesorger op die aarde, naamlik die Gees van God wat in ons woon. Eerstens maak die Heilige Gees van ons gelowiges in wie se harte daar ’n allesoorheersende blydskap kan leef. Hy laat ons deel kry aan alles wat Christus vir ons verwerf het. Hy neem wat aan Christus behoort en maak dit tot ons eiendom. Daaruit kan ons die volgende gevolgtrekkings maak: Ons kan nie self Christus en sy weldade vir ons toe-eien nie. Die Heilige Gees skenk dit aan ons. En Hy wek die geloof in ons harte. Dit is sy werk in ons, sy geskenk aan ons. So kan ons dan ook verseker wees dat ons aan Christus behoort.

Die Heilige Gees gebruik die gepredikte woord om die geloof in ons harte te wek. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die Woord van God (Rom 10: 17). Dit bly dus elkeen se plig en verantwoordelikheid om te luister na die Woord wat gepreek word. Daarom gaan ons immers ook kerk toe. Daarby is dit ook elkeen se verantwoordelikheid om self die Bybel te lees en huisgodsdiens te hou. Hoe beter ons Bybelkennis is, hoe beter sal ons ook die uitleg van die Bybel verstaan. Wie die vreugde beleef om ’n gelowige te kan wees, het ’n nuwe mens geword.

Prof Johan Koekemoer

Emeritus