Die kerk

 

1 Korintiërs 12: 12-31

 

Wat word met kerk bedoel? In die Bybel word verskillende beelde gebruik om hierdie eiendom van die Here te beskrywe. Ons verwys na ’n paar daarvan.

Die kerk word gesien as die volk van God. Dit is die volk van die verbond, die nageslag van Abraham. Die Nuwe Testament sien hierdie nageslag van Abraham as hulle wat die werke van Abraham doen. Met ander woorde, dit is die mense wat deur die geloof aan God verbind is en van hierdie geloof in woord en daad blyke gee.

Die kerk word in die Bybel ook aangedui deur die beeld van die bruid wat leef in afwagting op die koms van die bruidegom (Op 22: 17). Die kerk is ook die liggaam van Christus, maar nie in die sin dat Christus nou na sy hemelvaart in die gestalte van die kerk hier op aarde bly voortbestaan nie. Die gelowige mense word as liggaam van Christus omskrywe. Die kerk is die tempel van God. Die fondament van hierdie gebou is Jesus Christus. Op hierdie fondament moet met sorg gebou word omdat elkeen se bouwerk aan die lig sal kom (verse 13 en 14).

Van die kerk bely ons verder dat dit heilig is. Daarmee sê ons dat die kerk aan die Here behoort. Van hierdie heiligheid sien ons met ons menslike oë nie veel nie. Inteendeel, ons sien ook by en in die kerk vyandskap en afguns en tweedrag. Dit was altyd so. Paulus beskuldig die gemeente van Korinte daarvan dat daar onder hulle onenigheid, hoogmoed, sedeloosheid en nog baie ander sondes aanwesig is. Nieteenstaande dit alles noem hy hulle ...die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges (1 Kor 1: 2 – 1933-vertaling). Hul heiligheid is dus nie in hulself geleë nie, maar in die feit dat hulle die Here se eiendom is. So is dit altyd met die kerk gesteld.

Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat vantevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig (1 Pet 1: 14-16).

Prof Johan Koekemoer

Emeritus