Kén u die krag van geloof?

 

2 Timoteus 3: 1-9

 

Jannes en Jambres was twee uitmuntende towenaars. In diens van die farao van Egipte het hulle merkwaardige kragte gehad. Moses en Aäron kry opdrag van die Here om met die farao te onderhandel dat Israel uit slawerny bevry word. Aäron se kierie word ’n slang wanneer hy dit op die grond gooi, en die towenaars van die farao doen dieselfde! Wanneer Aäron op die Nyl se water slaan met sy kierie en die water word bloed, doen die towenaars dieselfde…

Waarskynlik verwys 2 Timoteus 3: 8 na hierdie einste Jannes en Jambres. Hulle het hulle verset teen Moses, en hier in die Timoteusbrief word geskryf oor mense wat hulle teen die waarheid van God verset. Met sewentien aspekte wat die Bybel by die naam noem, word die uitvloeisel van verset teen die waarheid van God blootgelê. Die wese van die sonde is ongehoorsaamheid aan God.

U en ek word vandag nog gewaarsku daarteen om net die uiterlike skyn van die geloof te hê en nie die krag van die geloof te ken nie! Kom ons lys hierdie uitvloeisels en raak bewus van die gevare daarvan in ons eie lewe elke dag: selfsugtigheid, geldgierigheid, grootpraterigheid en verwaandheid, beledigende opmerkings en optrede, ongehoorsaamheid aan ouers, ondankbaarheid en ongodsdienstigheid, liefdeloosheid en onversoenlike kwaadpratery, bandeloosheid en wreedheid, sonder liefde vir die goeie, verraad, roekeloosheid en hooghartigheid.

Die gevolg van sulke optrede word baie duidelik en eenvoudig uitgestip: Dit is mense wat in die verstand verward is en in die geloof ’n mislukking. Ons kan nooit sê ons het nie geweet nie! Die Bybel leer ons duidelik en ondubbelsinnig in 2 Timoteus 3: 14: Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Dit word duidelik en sigbaar wanneer ons in ’n lewende verhouding met God leef.

Kom ons bid die woorde van Gesang 511: 1 saam: Lei U ons, Lig, deur hierdie duisternis, lei U ons, Heer! Steil is die pad waarop ons pelgrims is, lei U ons, Heer! Wys U die weg, ons wil U ewig volg. Waar U mag lei, sal ons getrou U volg. Amen.

Ds Leon Geel

Grimbeekpark