Watter vryheid soek u?

 

1 Petrus 4: 1-6

 

Die vryheid van die gemeente is om aan God alleen gebonde te lewe. Dit is waarna almal soek: vryheid! Kinders wil vry wees van ouers wat hulle dophou. Jongmense wil vry wees van reëls wat bepaal hoe hulle moet optree. Ons leef in ’n samelewing wat reëls maak soos en hoe dit die mens pas. Selfs in die kerk wil mense vry wees om te doen soos hulle wil. Helaas word dit ’n vergryp aan vryheid van God, dat selfs God nie ’n sê of beheer oor my lewe het nie!

Eintlik kom dit neer op totale verwardheid. Vryheid beteken nie ek kan doen wat ek wil of dat dit my sonder verantwoordelikhede laat nie. Wanneer u en ek as Christengelowiges van hierdie standpunt oor vryheid verskil, word ons herinner aan 1 Petrus 4: 4: Nou vind die heidene dit vreemd dat julle nie langer met hierdie stroom van losbandigheid saamgaan nie, en hulle beswadder julle. U en ek beskou vryheid uit die oogpunt van 2 Korintiërs 3: 17: …en waar die Gees van die Here is, is daar vryheid.

Dit is eienaardig hoe omgekeerd die lewe geraak het: Dit is nie meer die uitsondering wanneer mense nie die gelowige lewenswyse aanhang nie. Dit is nie meer vreemd dat mense nie kerk toe gaan nie. Dit is nie meer eienaardig dat mense sê hulle wil met die kerk en God niks te doen hê nie.

Daarom is dit tydig én nodig dat ons hierdie vermaning van 1 Petrus 4 saamlees met vraag en antwoord 88 van Sondag 33 van die Heidelbergse Kategismus. In antwoord op die vraag uit hoeveel dele die bekering van die mens bestaan, lees ons: Uit twee dele: die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Die nuwe mens is elkeen wat deur die lyding, sterwe en opstanding van Jesus Christus nuut lewe: ’n hartlike vreugde in God deur Christus en ’n lus en liefde om volgens die wil van God te lewe. Dít is die enigste ware vryheid!

Gesang 581: 1-2

Ds Leon Geel

Grimbeekpark