Geloof gedra deur ons lewenswyse

 

1 Petrus 3: 13-22

 

Vroeg in die geskiedenis van die mensdom is die vraag gestel na die deugde vir ’n sinvolle lewe. Die Griekse denkers het lank daaroor gepeins en vier sogenaamde hoofdeugde vasgepen: wysheid, geregtigheid, moed en matigheid. In hul verstaan het hulle die deugde só uitgelê:

Wysheid: Hoe ’n mens na die werklikheid kyk. •

Geregtigheid: Hoe ons ander mense sien, met wedersydse respek. •

Moed: Hoe die mens hom- of haarself sien, en selfhandhawing.•

Matigheid: Hoe jy in jou menswees optree.•

Die Christendom het geloof, hoop en liefde bygevoeg. Geloof, as die vaste wete en sekerheid in Jesus Christus. Hoop, as ’n duidelike gerigtheid in die lewe. Liefde, as innige omgee vir mekaar. Hierdie sewe deugde is die spil waarom die samelewing draai.

Ons moet onderskei tussen oortuigings en deugde. Oortuigings is iets wat ons het, waaroor ons saampraat. Deugde is die wyse van lewe, dit het te doen met karakter en integriteit, dit kom met oefening en het dissipline nodig. Die vraag vir u en my is nié hoe die deugde gevorm word nie. Die vraag is eerder: Hoe word die mens gevorm wat hierdie deugde uitleef? Daarom word u en my gelowige bede: Heilige Gees, skenk aan ons wat ons nié het nie en maak van ons wat ons nié is nie.

Die tyd waarin ons leef, stel besondere eise en uitdagings aan die gelowige om te volhard met ’n gelowige lewenswyse te midde van lyding. Die Bybel gee vir ons riglyne daarvoor. Die gelowige leef met heilige eerbied vir Christus en is altyd gereed om ’n antwoord te gee aan elkeen wat ’n verduideliking eis oor die hoop wat in ons lewe. Kom ons streef daarna om met kragtige geloof ons oortuigings ons deugde te maak en ons deugde ons hele lewenswyse.

Gebed

Neem my lewe, laat dit, Heer, U gewy wees meer en meer. Amen.

Ds Leon Geel

Grimbeekpark