Die Koningskap van Jesus

 

Johannes 12: 12-19

 

Die Koningskap van Jesus is van baie vroeg af verkeerd verstaan. Dit gebeur vandag nog. Wanneer mense Jesus as Koning erken, gebeur dit maklik dat dít wat mense toejuig, nié Jesus is nie, en dit wat Jesus wel is, nié deur die mense toegejuig word nie. Daarom ook aan u en my die vraag so aan die einde van die Kerkjaar voor ons die Adventstyd betree: Hoe is Jesus vir u en my Koning?

Johannes 12 vertel van ’n groot menigte mense wat in Jerusalem byeen is vir die paasfees. Hulle weet van Jesus en sy wonderwerke, van hulle was by toe Jesus vir Lasarus uit die dood opgewek het. Aanvanklik is hulle byeen vir die paasfees, maar toe hulle hoor Jesus kom na die stad toe, hardloop hulle Hom tegemoet met palmtakke en prys Hom met die woorde van Psalm 118: Loof Hom wat in die Naam van die Here kom! Hulle noem Jesus selfs Die Koning van Israel! Die mense is byeen vir ’n wonderteken: As Jesus Lasarus uit die dood kon opwek, kan Hy hulle ook red van die onderdrukking van ’n aardse koning!

Jesus sê niks, maar sy optrede wys hulle verstaan verkeerd. Hy is nie die Een wat die Romeinse owerheid omver gaan werp nie, Hy is die nederige Koning wat op ʼn donkie ry. Die dissipels verstaan nie wat gebeur nie en sou eers ná sy hemelvaart begryp wat Jesus hier gedoen het.

U en ek moet opnuut vra na die Koningskap van Jesus en hoe Jesus vir ons Koning is. Jesus se Koningskap is nie polities of militêr of aards nie. Tog laat Jesus se Koningskap die wêreld nie onaangeraak nie. Jesus se Koningskap is oorwinning: die kwaad deur die goeie, haat deur liefde, sonde deur die genade en skuld deur vergifnis. Die opdrag bly: Soek allereers die koninkryk van God (Ges 471).

Ds Leon Geel

Grimbeekpark