Dáár is die Lam van God!

 

Johannes 1: 15-36

 

In die ontmoeting tussen God en die mens kom identiteit gewoonlik ter sprake. Wie is God; wie is die mense in verhouding met God; wie is God se teenstanders? Aan die begin van die Johannes-evangelie word dié vrae beantwoord. Johannes die Doper is besig met die doop tot bekering en vergifnis van sondes (sien Mark 1). Hy antwoord egter die vraag oor sy eie identiteit en gesag deur te verwys na Jesus, wat al voor hom daar was.

Johannes die Doper openbaar Jesus as die Seun van God, die Een wat gestuur is om ’n offer vir die sonde te wees. Hy noem Jesus ook Lam van God, om Hom as die Een wat geoffer word te identifiseer.

Wat belangrik is om raak te sien, is dat Johannes die Doper ook nie van nature geweet het wie Jesus is nie. Dit is aan Hom geopenbaar. Vir ons is dit ook só. Geloof in Jesus Christus, die Seun van God, is die gevolg van openbaring deur die Gees van God.

Die koms van Christus maak die doop deur Johannes die Doper oorbodig. Soos Johannes, roep Jesus ook mense op tot bekering, maar Johannes die Doper doen dit sodat mense ’n teken het van ’n nuwe lewe waarin hulle voorberei vir die komende oordeel van God. Jesus, egter, vestig sy aandag op die koninkryk van God wat in genade aanbreek. Sy aksent is nie op die oordeel nie. Jesus aksentueer die koninkryk van God as ’n gebeurtenis waar genade en liefde sigbaar word in die doen en late van dié wat aan die Here behoort.

Jesus se selfopofferende liefde is hiervan die fondament. Dit is ’n nuwe geregtigheid wat Jesus onderskei van Johannes die Doper en die bekeringsbeweging in Israel. Juis die kruisiging en die vergifnis van sonde maak dit moontlik dat Johannes moet uitroep: Dáár is die Lam van God!

Hulle aan wie geopenbaar is dat Jesus die Seun van God is, ontvang in geloof ’n nuwe identiteit. Hulle is nie meer teenstanders van God nie, maar – deur die offer van die Lam – God se kinders.

Ds Nicolaas Steenekamp

Middelburg