Ek het jou onder die vyeboom gesien...

 

Johannes 1: 43-51

 

Die profeet Miga skryf (Miga 4) die vrederyk van God sal inhou dat elke man onder sy wingerd of sy vyeboom sal sit. Teenoor die stryd van oorlog en die lewenstryd om ’n bestaan te maak uit ’n harde en ongenaakbare wêreld, is Miga se aankondiging voorwaar ’n beeld wat aan ’n paradys herinner.

In Jesus se ontmoeting met Natanael vind ons dieselfde beeld. Die Evangelie beskryf hoe Natanael iets van die vrederyk van God geniet het – hy het ook onder ’n vyeboom gesit. By die aanhoor dat Filippus-hulle die Messias ontmoet het, is daar aanvanklik by Natanael ’n skeptiese houding en ongeloof. Wanneer Jesus egter by Natanael kom, openbaar Hy Homself deur Natanael daarop te wys dat Hy hom al gesien sit het onder die vyeboom. Hierdie beelde laat die besef tot ons deurdring: Die beloftes van God se vrede wat sal aanbreek, is inderdaad in Jesus bewaarheid. Natanael besef dit en bely Jesus as die Seun van God.

Die ontmoeting tussen Jesus en Natanael is egter nie met Natanael se belydenis afgehandel nie. Jesus belowe ook dat die dissipels nog meer sal sien. Hulle word later die getuies van genesings en vrede wat aanbreek tussen God en mens deur die vergifnis wat Christus skenk. Dit is onder meer dinge wat lank reeds (ook in Miga 4) verwag is van die tyd waarin God sal regeer.

Die betekenis van God se koms na die mense toe vind dikwels uitdrukking in ’n persoonlike verandering, soos in Natanael se geval: Geloof vervang ongeloof. Dit is tekenend van die beloftes van God in die Ou Testament wat deur die lewe, werk, woorde en teenwoordigheid van Jesus ’n werklikheid word onder mense. Dit is die groter dinge wat Natanael nog sou sien, al het hy self van die kruis van Golgota af weggevlug saam met die ander...

Ds Nicolaas Steenekamp

Middelburg