Die spotters

 

Matteus 27: 27-44

 

Die lyding van Christus, wat in sigself so diep was, is en word verdiep deur die spot van die mens. Die mens bespot die goddelikheid en koningskap van Christus; die mens spot met die woorde en dade van Christus. Hoe diep tragies is dit nie dat die mens Jesus in sy lyding en sterwe bespot het en vandag nog voortgaan om Jesus te bespot en te beledig.

In ons gedeelte uit Matteus 27 is daar vier groepe spotters: Die eerste is die soldate, simbool van die staatsmag en verteenwoordigers van die owerheid, die mense wat wet en orde moes handhaaf. Hulle bespot die Koning van die konings. Ten tweede is dit die verbygangers, die volk, die massa wat spot. Die massa wat na Jesus gestroom het toe Hy hulle gevoed en hul siekes genees het. Dan, derdens, is dit die owerpriesters en skrifgeleerdes, die godsdiensleiers wat spot. Hulle wat hulself as die vromes en uitverkorenes gereken het. Hulle spot met Hom waaroor godsdiens en gelowig wees gaan. In die vierde plek is dit die rowers wat saam met Jesus gekruisig is wat spot. Die uitgeworpenes, laag gevallenes, hulle spot saam.

Hulle bespot die goddelikheid van Jesus: Kom van die kruis af! Hulle bespot die woorde van Jesus: U wat sê dat U die tempel afbreek en in drie dae opbou! Red jouself... Hulle bespot Jesus se dade: Ander het Hy verlos, Homself kan Hy nie verlos nie!

Is dit vandag wesenlik anders? Die wêreld sê vandag op baie maniere dat Jesus nie God is nie. Baie mense, selfs kerkmense, leef asof God nie bestaan nie. Baie stel vandag dat die Bybelse inhoud verouderd is en betwyfel die verkondiging wat daarin vervat is. Hoe groot is die taak van die kerk en van individuele gelowiges om Christus en sy boodskap te gaan uitleef teenoor ’n skeptiese en spottende wêreld.

Gesang 387: 1

Dr Gerhard Nel

Horison Roodepoort