Voorbereiding vir ’n begrafnis

 

Matteus 26: 6-13

 

Nadat Jesus en sy dissipels die tempel verlaat het, het Jesus op die Olyfberg gaan sit en daar ’n belangrike profetiese rede gehou. Later daardie dag het Jesus en sy dissipels weer na Betanië gegaan. Hulle was daar aan huis van Simon die melaatse. ’n Besondere gebeurtenis het in hierdie huis afgespeel. ’n Onbekende vrou het ingekom met ’n albaste fles vol kosbare reukolie. Sonder verdere omhaal het sy die dun nekkie van die fles gebreek en die kosbare reukolie op Jesus se kop uitgegiet. Die dissipels was verontwaardig en het dit as verkwisting beskou. Hulle redeneer dat die inkomste uit die verkoop van die olie liewer vir armes gegee kon word.

Jesus onderskei hier tussen aalmoese en liefdeswerk. Aalmoese aan die armes was vir die Jode belangrik, veral as die aalmoes sigbaar met groot vertoon gegee word. Jesus verseker hulle dat armes in elk geval altyd daar sal wees. Daar sal dus nog baie geleentheid wees om vir armes te gee. Jesus beskou die uitgiet van die olie hier nie as ’n aalmoes nie, maar as ’n persoonlike liefdesdaad teenoor Hom. Jesus gee nuwe betekenis aan hierdie liefdesdaad as Hy sê: Deur hierdie reukolie op my liggaam uit te giet, het sy My voorberei vir my begrafnis. Dooies is gesalf en met olie gesmeer, veral die voete. Jesus sou sterf as ’n misdadiger, vir wie daar geen begrafnissalwing sou wees nie. Sy lyding en vernedering sou so verder verdiep word.

Die dissipels weet reeds dat Jesus sal sterwe, maar niemand het nog aan die begrafnis of die voorbereiding gedink nie. Jesus sê dat hierdie vrou wel daaraan gedink het. Die uitgiet van die kosbare reukolie het niks met ’n aalmoes te doen nie. Dit is verdere beklemtoning van Jesus se vernedering en lyding, want Jesus sou sterf as ’n veragte misdadiger, sonder enige eer of waardigheid.

Die vrou salf nie sy voete nie maar sy kop, ’n simboliese daad wat Jesus as koning aandui, want dit was hoe konings gesalf is. Ons verneem vandag steeds van die diep vernedering en ondraaglike lyding wat Jesus moes verduur. Die liefdesdaad van die vrou herinner ons gelukkig ook daaraan dat Jesus as Koning sou opstaan.

Dr Frans Boshoff

Emeritus/Chrissiesmeer