Gemeente Swartkop: Vakante voltydse werkruimte

Swartkop, ʼn multipredikantegemeente in Centurion, is missionaal gerig en beskik oor ’n voltydse werkruimte vir ’n predikant met voldoende bedieningsondervinding in al die fasette van die predikantsamp in ’n gemeente. ’n Bewese rekord van suksesvolle gemeentebou asook die vermoë om as lid van ’n span te kan funksioneer, is vereistes. Leierskap, interpersoonlike, beïnvloedings- en organisasievaardighede is noodsaaklik. Onafhanklike gebruik van inligtingstegnologie, sosiale media en die saamstel van aanbiedings (PowerPoint) asook ’n basiese kennis van die regsvereistes wat ’n gemeente moet nakom, word vereis. Aansoeke moet vergesel wees van ’n volledige CV en ’n profiel van die aansoeker. Die kerkraad behou die reg voor om die kortlys vir onderhoude na die sluitingsdatum te verklein of te vergroot. Aansoeke sal vertroulik hanteer word. Vergoeding en voordele is volgens die Kerk se riglyne tot ’n maksimum van die 19-20-jaar-skaal. Eie verblyf waarvoor ’n behuisingstoelaag betaal word, moet binne die gemeentegrense verkry word. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Maart 2017. Rig aansoeke aan die skriba, oudl Wilna Swanepoel, by w.swanepoel@tnfs.co.za.

 

Bybelvasvra vir 2017

Die Konteks Bybelvasvra vir 2017 se bestek is soos volg afgebaken:

Laerskool: Romeine 1-6 en 12; en algemene Bybelkennis.

Hoërskool / Jong Hervormers / Ope Afdeling: Romeine 1-10 en 12; prof Natie van Wyk se artikel Met dankbaarheid – 500 jaar Reformasie, in die 2017 Gedenkalbum, bladsye 6-11; en algemene Bybelkennis.

Gemeentes word versoek om self eienaarskap te aanvaar vir die gemeentevasvra. Die ringsvasvra moet verkieslik voor einde Augustus 2017 plaasvind en die uitslae moet deurgegee word aan ds Quinten Schimper by quinten.schimper@gmail.com. Indien gemeentes foto’s geneem het tydens die vasvrageleenthede, is hulle welkom om dit met die Bybelvasvrakomitee te deel. ’n Registrasievorm vir spanne wat aan die nasionale Bybelvasvra van 7 Oktober 2017 deelneem, sal verskaf word. Navrae kan gerig word aan di Stephen de Beer (074 658 4630), Marius Bacon (083 297 6135) of Quinten Schimper (076 687 7410).

 

Akkommodasie vir studente beskikbaar 

Gemeente Philadelphia het akkommodasie beskikbaar vir studente vir 2017. Dit is ongeveer 200 m van die Universiteit en sluit veilige parkering in. Kontak Elize Fourie by 012 362 7237 (08:30 tot 13:00) of nhkphiladelphia@gmail.com vir meer inligting.

 

Klavier en twee traporrels te koop

Met die oog op die verhuising van die Sinodale Dienssentrum, ontvang die Konservatorium vir Kerkmusiek graag aanbiedings vir ’n klavier (GEBR ZIMMERMANN AG Leipzig) en vir twee traporrels (traporrel 1 en traporrel 2 – kleiner). Die traporrels is slegs versamelaarsitems en nie meer as musiekinstrumente bruikbaar nie. Geen waarborg kan ook oor die klavier gegee word nie. Die instrumente kan vir die volgende 3 weke besigtig word in Barton Keep (langs die Dirk van der Hoffgebou), tussen 08:30 en 15:30. Aanbiedings kan gestuur word aan prof Elsabé Kloppers by elsabekloppers@gmail.com.

 

Vat-Vlam-lofprysingsgeleentheid op Pinkstersondag, 4 Junie, om 18:00

Teken asseblief die volgende geleentheid in u dagboeke aan: Vat-Vlam-lofprysingsgeleentheid. Op Pinkstersondag, 4 Junie, om 18:00 word ʼn geleentheid by Gemeente Montana aangebied waartydens ons ’n verskeidenheid van geestelike lofliedere gaan sing. Die geleentheid is gerig op jongmense. Kom vier Pinkstersondag saam!

 

48ste Nasionale NHSV Kongres: 2, 3 en 4 Julie 2017

Die 48ste Nasionale Kongres van die Nederduitsch Hervormde Sustersvereniging vind plaas op 2, 3 en 4 Julie 2017. Die tema is Leef die vrug van die Gees! (Gal 5:22). Die opening vind plaas by Gemeente Wonderboom, Marjoramlaan 84, Wonderboom-landbouhoewes, en die Kongres by Batter Boys Village, Jeugdstraat 32, Montana, Pretoria.

 

Kerkbanke op bruikleen beskikbaar

Die kerkbanke op die suidelike galery van Gemeente Pretoria se kerkgebou moet uitgehaal word om items van die SP Engelbrecht-museum wat tans nog by die Sinodale Dienssentrum in die stoorkamer staan, daar uit te stal. Enige gemeente wat belangstel in die banke kan dit op bruikleen kry maar moet kom help om dit uit te haal en dan weg te neem. Dit moet asseblief baie gou gebeur omdat die Dirk van der Hoffgebou verkoop is en die ontruiming van die stoorkamer voor die einde van Februarie moet geskied. Die galery moet nog omgebou word om ʼn uitstalling daar te vestig. Skakel Phillip van Staden by 082 334 2444.

 

Kerkspesifieke lessenaarkalenders beskikbaar

Die Sinodale Dienssentrum het nog Kerkspesifieke lessenaarkalenders in die kleure volgens die Kerkjaar beskikbaar teen R50 per kalender. Die Kerkjaarbesonderhede word elke maand aangedui. Sinodale vergaderings word aangedui – daar is egter steeds genoeg ruimte by elke dag om eie afsprake in te skryf. Die formaat is A2 (4 x A4’s), aan die bokant gegom, sodat dit plat op ʼn lessenaar kan lê. Bestel asseblief by algemeen@nhk.co.za. Die kalenders kan afgehaal word by die Sinodale Dienssentrum, Jeff Masemolastraat 224, Pretoria.

 

Hospitaalbediening in Bloemfontein en Klerksdorp

Bloemfontein beskik nie meer oor ’n predikant wat uitsluitlik verantwoordelik is vir hospitaalbediening aan lidmate van buite die stad nie. Een van die volgende predikante kan gekontak word indien enige lidmate van die NHKA in Bloemfontein se hospitale opgeneem word: Dr Johan Nel 083 400 0267; ds Jaco Dreyer 083 444 0120; of ds Willem Dykema 082 560 4772.

 

Enige gemeentes wie se lidmate in Klerksdorp se hospitale opgeneem word, kan in verbinding tree met ds Sarel Oosthuizen. Hy is afgevaardig om alle Hervormde lidmate van buite die ring in die hospitaal te besoek. Kontak hom by 082 921 0972 of 13kipling@gmail.com.

 

Preekbeurte in Dullstroom

Predikante kan by Gemeente Dullstroom preek en gratis verblyf vir die naweek kry. Die gemeente bied gratis verblyf vir ’n predikant en sy/haar gade in ruil vir die gratis preek; een voorskoolse kind kan gehuisves word. Daar word voorsien vir twee nagte; indien u ’n ekstra nag wil oorbly en ekstra mense bring, moet u dit vooraf met Jan Bette by 073 790 3357 bespreek; die derde nag en ekstra mense is op u eie koste. Kontak Johanna by 072 116 3353 of nhkdullstroom@yahoo.com.