Vakante werkruimte: Leraar Gemeente Rustenburg-Tuine

Die gemeente beskik oor ’n werkruimte vir ’n medeleraar vanaf 1 Oktober 2017. Rustenburg-Tuine is ’n dinamiese gemeente met ongeveer 1 100 lidmate. Gemeenteprofiel: Lidmate bo 60 jaar – 11%; 50-60 jaar – 13%; 40-50 jaar – 18%; 30-40 jaar –17%; 20-30 jaar – 8%; onder 20 jaar – 33%. Stuur asseblief ’n kort CV (persoonlike profiel) waarin jou passies, belangstellings en fokus verwoord word, teen 31 Mei 2017 aan info@tuine.co.za. Die kerkraad behou die reg om die kortlys vir onderhoude na die sluitingsdatum te verklein of te vergroot. Gekeurde aansoekers sal na die sluitingsdatum genader word vir verdere deelname, gesprekke en preekbeurte. Vergoeding is volgens die Kerk se riglyne, en ’n detailpakket sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word. Navrae aan ds Johnny Young by 083 730 0706 of johnny@tuine.co.za.

 

Gemeente Welgelegen-Pietersburg: Vakante deeltydse bedieningsruimte

Die gemeente is gesetel in Polokwane en bestaan uit lidmate van alle ouderdomme. Die gemeente se grense strek oor die hele Polokwanedistrik met die meeste van die lidmate wat in die stad woon en werk. Die deeltydse bedieningsruimte wat grotendeels moet fokus op die jeug en jong lidmate binne die gemeente is ideaal vir ’n jong predikant wat vol energie is, oor leierseienskappe beskik en wat ’n passie het vir die jeug en jong mense. Aansoeke moet vergesel wees van ’n volledige CV en profiel van die aansoeker. Die kerkraad behou die reg voor om die kortlys aan te pas na die sluitingsdatum van 31 Mei 2017. Gekeurde aansoekers sal na die sluitingsdatum vir ’n onderhoud genooi word. Vergoeding is gebaseer op ± 50% van die 1-2-skaal, wat ook ’n aanduiding is van die tydsbesteding aan die pos wat van die kandidaat verwag sal word. Rig aansoeke en/of navrae aan die skriba, oudl George

Marais, by george.marais@tigerbrands.com of by ansie.marais@iafrica.com.

 

Gemeente Erasmia, ring van Pretoria-Wes: Deeltydse werkruimte

Erasmia is ’n relatief klein gemeente in Centurion, en bestaan meestal uit ouer lidmate. Die gemeentegrense strek oor ’n wye gebied met ’n groot deel van die gemeente wat buite Erasmia woon. Daar sal onder andere van die kandidaat verwag word om eredienste te lei, as voorsitter van die kerkraad op te tree, siekes en bejaardes te versorg en huisbesoek te doen soos deur die kerkraad bepaal. Die vergoedingspakket sal onderhandel word nadat ooreenkoms bereik is aangaande die werklas en ander verpligtinge van die aansoeker. Aansoeke moet vergesel wees van ’n volledige CV en profiel van die aansoeker. Die kerkraad behou die reg voor om die kortlys aan te pas na die sluitingsdatum van 2 Junie 2017. Onderhoude en ’n preekgeleentheid sal met die kandidate gereël word. Eie verblyf is noodsaaklik, want die gemeente beskik nie oor ’n pastorie nie. Rig aansoeke aan die skriba, oudl Magda Fourie, by magda@excelsure.co.za.

 

Vat-Vlam-lofprysingsgeleentheid op Pinkstersondag, 4 Junie, om 18:00

Teken asseblief die volgende geleentheid in u dagboeke aan: Vat-Vlam-lofprysingsgeleentheid. Op Pinkstersondag, 4 Junie, om 18:00 word ʼn geleentheid by Gemeente Montana aangebied waartydens ons ’n verskeidenheid van geestelike lofliedere gaan sing. Die geleentheid is gerig op jongmense. Kom vier Pinkstersondag saam!

 

Preekbeurte gedurende Desember 2017 te Sabie en Witrivier

Predikante, proponente, dosente en teologiestudente met preekvergunning word genooi om hulp te verleen met preekbeurte gedurende Desember 2017 te Sabie en Witrivier. Ds Willem Breytenbach beplan om dan met verlof te wees. Reëlings in verband met verblyf sal met u uitgeklaar word nader aan die tyd. Skakel gerus die gemeentekantoor by 013 764 1813 (Maandae, Woensdae en Vrydae van 08:00 tot 13:00). U kan ook ’n e-pos stuur na nhsabie@telkomsa.net of navraag doen by die administratiewe beampte, Marchelle Jansen van Vuuren, by 071 061 0558.

 

SP Engelbrechtmuseum

Die SP Engelbrechtmuseum word soos voorheen bedryf. Alle besoekers is welkom. Die kantoor word op Donderdae van 08:30 tot 15:00 by Gemeente Pretoria deur mev Ansie Joubert beman. Skakel haar by 012 321 7580 om afsprake te maak en besoekers te ontvang. Indien sy op ’n Saterdag moet uitgaan om u te ontvang, sal ’n ekstra fooi van R60 betaalbaar wees. Gemeentes kan gerus groepe na die Museum bring – NHSV-groepe, kategesegroepe, bejaardes, ensovoorts. Die suidelike galery van die kerkgebou word nou ook vir uitstalruimte ingerig. Kom besoek die Museum en bring asseblief ’n donasie saam om te help om die Museum in stand hou.

 

Belangrike inligting oor SENTIK se boekwinkel

Die skuif van SENTIK se Boekwinkel van Barton Keep na die tweede vloer in die Dirk van der Hoffgebou is voltooi. Die Boekwinkel sal voortaan van 07:00 tot 13:00 beskikbaar wees, Maandae tot Vrydae. Die Argief sal steeds tot verdere kennisgewing slegs Maandae en Dinsdae oop wees. Ongelukkig kan geen uitsonderings gemaak word nie. Die Boekwinkel sal ook steeds nie inloopklante kan hanteer nie as gevolg van beperkte ruimte. Alle bestellings moet asseblief telefonies by mev Sarie Roux (012 322 8885 x 205 of sentik@nhk.co.za) geplaas word, en dan kan gereël word vir die afhaal van bestellings.

 

Bybelvasvra vir 2017

Die Konteks Bybelvasvra vir 2017 se bestek is soos volg afgebaken:

Laerskool: Romeine 1-6 en 12; en algemene Bybelkennis.

Hoërskool / Jong Hervormers / Ope Afdeling: Romeine 1-10 en 12; prof Natie van Wyk se artikel Met dankbaarheid – 500 jaar Reformasie, in die 2017 Gedenkalbum, bladsye 6-11; en algemene Bybelkennis.

 

Gemeentes word versoek om self eienaarskap te aanvaar vir die gemeentevasvra. Die ringsvasvra moet verkieslik voor einde Augustus 2017 plaasvind en die uitslae moet deurgegee word aan ds Quinten Schimper by quinten.schimper@gmail.com. Indien gemeentes foto’s geneem het tydens die vasvrageleenthede, is hulle welkom om dit met die Bybelvasvrakomitee te deel. ’n Registrasievorm vir spanne wat aan die nasionale Bybelvasvra van 7 Oktober 2017 deelneem, sal verskaf word. Navrae kan gerig word aan di Stephen de Beer (074 658 4630), Marius Bacon (083 297 6135) of Quinten Schimper (076 687 7410).

 

Akkommodasie vir studente beskikbaar 

Gemeente Philadelphia het akkommodasie beskikbaar vir studente vir 2017. Dit is ongeveer 200 m van die Universiteit en sluit veilige parkering in. Kontak Elize Fourie by 012 362 7237 (08:30 tot 13:00) of nhkphiladelphia@gmail.com vir meer inligting.

 

48ste Nasionale NHSV Kongres: 2, 3 en 4 Julie 2017

Die 48ste Nasionale Kongres van die Nederduitsch Hervormde Sustersvereniging vind plaas op 2, 3 en 4 Julie 2017. Die tema is Leef die vrug van die Gees! (Gal 5:22). Die opening vind plaas by Gemeente Wonderboom, Marjoramlaan 84, Wonderboom-landbouhoewes, en die kongres by Batter Boys Village, Jeugdstraat 32, Montana, Pretoria.

 

Hospitaalbediening in Bloemfontein en Klerksdorp

Bloemfontein beskik nie meer oor ’n predikant wat uitsluitlik verantwoordelik is vir hospitaalbediening aan lidmate van buite die stad nie. Een van die volgende predikante kan gekontak word indien enige lidmate van die NHKA in Bloemfontein se hospitale opgeneem word: Dr Johan Nel 083 400 0267; ds Jaco Dreyer 083 444 0120; of ds Willem Dykema 082 560 4772.

 

Enige gemeentes wie se lidmate in Klerksdorp se hospitale opgeneem word, kan in verbinding tree met ds Sarel Oosthuizen. Hy is afgevaardig om alle Hervormde lidmate van buite die ring in die hospitaal te besoek. Kontak hom by 082 921 0972 of 13kipling@gmail.com.

 

Preekbeurte in Dullstroom

Predikante kan by Gemeente Dullstroom preek en gratis verblyf vir die naweek kry. Die gemeente bied gratis verblyf vir ’n predikant en sy/haar gade in ruil vir die gratis preek; een voorskoolse kind kan gehuisves word. Daar word voorsien vir twee nagte; indien u ’n ekstra nag wil oorbly en ekstra mense bring, moet u dit vooraf met Jan Bette by 073 790 3357 bespreek; die derde nag en ekstra mense is op u eie koste. Kontak Johanna by 072 116 3353 of nhkdullstroom@yahoo.com.