TYDSKRIF VIR HERVORMDE TEOLOGIE (THT)

 

Redaksionele beleid

 

Die Tydskrif vir Hervormde Teologie (THT) het ’n tematiese aanslag. Die redaksie maak die jaartemas aan die einde van die vorige jaar bekend en nooi die ampsdraers en lidmate van die Kerk uit om artikels van ’n populêr-wetenskaplike aard aan die redakteur voor te lê vir oorweging. Populêr-wetenskaplik beteken dat artikels vir die hele Kerk toeganklik moet wees. Die redakteur, in oorleg met die redaksie, nooi ook persone om oor spesifieke onderwerpe te skryf.

 

Ruimte word onder die rubriek Situasie gelaat vir een of twee artikels wat nie met die tema van die bepaalde uitgawe verbandhou nie. Só ’n artikel moet van besondere kerklike aktualiteit getuig. Onder die rubriek Leesstof kan nuwe publikasies aangekondig word. Resensies met die oog op die kerklike werk en gemeentelike bediening sal ook verwelkom word.

 

Alle bydraes in hierdie tydskrif moet ’n positiewe, opbouende bydrae lewer tot die sinodale en gemeentelike arbeid van die Nederduitsch Hervormde Kerk. Die THT is ’n nie-polemiese blad nie, en konsentreer nie op die negatiewe uitsprake van teoloë nie, maar op die positiewe bydrae wat gelewer kan word tot verheldering van die evangelie.

 

Die artikels in die THT word onderbreek deur kerkliedere, godsdienstige gedigte en Christelike skilderkuns, met die bedoeling om ’n balans tussen nadenke, lofprysing en aanbidding te skep. Die elektroniese media maak dit ook moontlik om foto’s van teoloë, liedkunstenaars en skilders in die tydskrif op te neem. Die lidmate van die Kerk word uitgenooi om die redaksie in hierdie verband te help.

 

Uitgawes

 

Jaargang 1, Nommer 1

 

Tema: Die opstanding

Die opstandingsliggaam van Christus – Dr Gafie van Wyk

Die opstanding van Jesus Christus in die vroeë kerk – Dr Kobus Labuschagne

’n Lied wat oor duisende jare gesing word: Christus het opgestaan (Liedboek van die Kerk 403) – Dr Elsabé Kloppers

Die opstanding van Jesus: Perspektiewe van die belydenisse en belydenisskrifte – Dr Barry van Wyk

Die opstandingsboodskap en die Bybelgenootskap van Suid-Afrika – Dr Stephan Hoffman

Emil Brunner se opstandingsbeskouing – Dr Johann Beukes

’n Liturgiese perspektief op die Paasgebeure – Prof Natie van Wyk

Nadenke oor die graf – Dr Gafie van Wyk

 

Jaargang 1, Nommer 2

 

Tema: Sonder, verlossing en dankbaarheid

Sonde in die Ou Testament en in die kerk se belydenis – Dr Wouter van Wyk

Paulus, sonde en ’n universele etiek in 1 Korintiërs 8: 1-13 – Ds Elritia le Roux

Tweegeveg: Die stryd tussen God en Satan – Dr Piet van Staden

Wie verduister God se lig? – Dr Wian Kloppers

‘Sonde’ en ‘erfsonde’ is vreemde begrippe – Prof Natie van Wyk

Emil Brunner se interpretasie van die sondeleer – Dr Johann Beukes

Die bose en sonde in Islam – Dr Jaco Beyers

 

Jaargang 1, Nommer 3

 

Redaksioneel – Prof Natie van Wyk

Hou Christus die Hervormde Kerk in stand? – Dr André Ungerer

Kerk en gestalte – Prof HG van der Westhuizen

Sonder konfessionele identiteit kan die Hervormde Kerk nie die toekoms betree nie – Prof Natie van Wyk

Gehoorsaamheid tot die dood: Ekklesiologiese perspektiewe op grond van die lewe en teologieë van Dietrich Bonhoeffer – Dr Daan van Wyk jr

Die roeping van die kerk: ’n Kontemporêre ekklesiologie – Dr Jaco Beyers

Die NHSV en die toekoms – Me Tessa Coetzer en Mari-lize Beukes

Verdeelde Kerk? – Dr Piet Boshoff

Steeds een Kerk en in een Kerk: Die saak vir modaliteite in die Nederduitsch Hervormde Kerk – Dr Johann Beukes

Plek vir ‘middelgrond’ en ‘modaliteite’ in die Hervormde Kerk? – Prof Andries van Aarde

Jaargang 1, Nommer 4

Redaksioneel – Prof Natie van Wyk
Die teologiese opleiding van die NHKA by UP – Prof Ernest van Eck
Oor die boodskap self – Dr Piet Boshoff
Eenheid en verskeidenheid – sien die mens raak – Dr Kobus Labuschagne
Teologiebeoefening in die Hervormde Kerk – Prof Natie van Wyk
Die lotgevalle van kategismusprediking in die Hervormde Kerk en wat dit vir vandag sê – Dr Daan van Wyk sr
Die Bybel, interpretasie en Skrifgebruik – Dr Wouter van Wyk
Die gesag van die Protestantse Bybel – Prof Ernest van Eck
Skrifbeskouing- Ds Willem Kok
Die Bybel – Woord van God – Dr Gafie van Wyk

Jaargang 2, Nommer 1

Redaksioneel – Prof Natie van Wyk
Die maagdelike geboorte in die lig van die Heidelbergse Kategismus en die eietydse sistematiese denke – Prof Natie van Wyk
’n Antropologiese perspektief op die Christologiese verlossingsleer – Dr Jaco Beyers
1 Johannes 4:7-21 – Dr Piet Boshoff
Wolfhart Pannenberg se perspektief op die verhouding tussen Christologie en Soteriologie – Dr Stephan Hoffman
“In die voetspore van Christus” – ’n Christologiese ondersoek na 1 Petrus 2:21 deur middel van ’n histories-kritiese lees van 1 Petrus 2:18-25 – Ds Elritia le Roux
Verlossing na aanleiding van Romeine 8:2-11 – Dr Gafie van Wyk

Jaargang 2, Nommer 2

Redaksioneel – Prof Natie van Wyk
Gedagtes rondom ʼn Kerkorde – Dr Barry van Wyk
Om te verander en tog dieselfde te bly: Die uitdaging van bediening in klein gemeentes – Dr Robert Jones
Klein en kleiner wordende gemeentes: Idees wat mag help – Prof Natie van Wyk

Deur geboue of strukture besit, of deur God? Strategieë vir die pad vorentoe – Dr André Ungerer
Die Nederduitsch Hervormde gemeente in Ballito: Die hoopvolle verhaal van ʼn klein gemeente – Dr Chris Viljoen
Die belangrikheid van taal en visie vir klein gemeentes – Dr Christo van der Merwe
ʼn Missionale ekklesiologie vir die NHKA – Ds Doret Müller Niemandt
Klein en kleiner wordende gemeentes: Idees van die ring van Noordelike Pretoria wat mag help – Ring van Noordelike Pretoria

Jaargang 2, Nommer 3

Tema: Rudolf Bultmann
Redaksioneel – Prof Natie van Wyk
Rudolf Bultmann: ’n Lewe in diens van die prediking – Prof Natie van Wyk
Rudolf Bultmann oor geloof – Dr Gafie van Wyk
Rudolf Bultmann oor die teologiese ensiklopedie – Dr Piet Boshoff
Christelike etiek vanuit die perspektief van naasteliefde: Rudolf Bultmann en Stoïsynse etiek – Prof Andries van Aarde
Rudolf Bultmann oor vryheid – Prof Natie van Wyk
Die gebruik van tradisionele liturgiese material in 1 Petrus 3:18-22: Bultmann se kritiek op die teks – Ds Elritia le Roux
Die Nuwe Testament en mitologie: Die problem van die ontmitologisering van die Nuwe-Testamentiese verkondiging (1941) – Dr Gert Malan
Bultmann nogmaals oor die probleem van ontmitologisering (1952) – Dr Gert Malan
Bultmann se teologie van godsdiens en godsdienste – Dr Jaco Beyers

Jaargang 2, Nommer 4

Redaksioneel – Prof Natie van Wyk
Luther en die ekonomie – Prof Natie van Wyk
Tradisie en vernuwing: Kerk en kultuur – Dr Gafie van Wyk
Homoseksualiteit – wat kon Paulus met “teennatuurlikheid” in Romeine 1:26 bedoel? – Prof Andries van Aarde
’n Gesprek met die verslae en beskrywingspunte van die Algemene Kerk Vergaderings van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika oor die etiese beoordeling van homoseksuele dade van 2004 tot 2013 – Dr Chris Viljoen
Die etiese implikasies van ’n kritiese Skrifbeskouing wat erns maak met die ontstaanswêreld van die teks in die debat rondom homoseksualiteit – Ds Elritia le Roux
Kan die Kerk homoseksuele dade goedkeur? – Dr Stephan Hoffman
Homoseksualiteit in perspektief – Dr Koos Engelbrecht
Kommentaar oor homoseksualiteit na aanleiding van gesprekvoering tydens die 70ste Algemene Kerkvergadering (2013) – Ds Larry van der Walt
Homoseksualiteit en die ampsdraer – Ds Nicolaas Steenekamp

Jaargang 3, Nommer 1

Redaksioneel – Prof Natie van Wyk
Die bedoeling en waarde van die uitgebreide liturgiese kalender – Prof Natie van Wyk
Ek sterf in die ongebore woord ... Die liturgie as kunswerk – Dr Wian en prof Elsabé Kloppers
Aswoensdag – Ds Johan Bester
Ambulante Nagmaalviering: ʼn Paar perspektiewe – Prof Marthinus Pretorius
Samehang tussen pastoraat en liturgie van die erediensgebeure – Dr Annelie Botha
Samewerking tussen liturg en musiekleier: ’n Verkennende ondersoek – Dr Johan Nel
Die Psalms in ons liturgie – ou liedere, “nuwe” moontlikhede – Ds Hannes van der Merwe
Kerkmusiek en jongmense – Dr Thinus van Staden
FLAM-liedere in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika? – Ds Jimmy Manders
Die toga in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika: Wesenlik tot die verkondiging of uitgediende gebruik? – Dr Robert Jones
Identiteit en ampsdrag – Dr Wouter van Wyk

Jaargang 3, Nommer 2

Redaksioneel – Prof Natie van Wyk
Lucas Cranach die Ouere – Dr Johann Oppermann
Beeldende kuns en die Wittenbergse Reformasie – Prof Natie van Wyk
Jesus Christus die gekruisigde Heer – Me Andrea van Vure

Replika van Rembrandt van Rijn se “Fees van Belsasar” – Mnr Dan du Toit
Kuns en gebed binne die Reformatoriese tradisie – Ds Joleen Joubert
Die estetiese verryking van die Reformatoriese tradisie: Rublev se uitbeelding van die Triniteit as voorbeeld – Ds Henk Labuschagne

Jaargang 3, Nommer 3

Redaksioneel – Prof Natie van Wyk
ʼn Evangeliese “doktor van die kerk”: Enkele biografiese opmerkings by die lewe en teologie van Gerhard Ebeling – Dr Tanya van Wyk
Gerhard Ebeling oor geloof – Dr Gafie van Wyk

Gebed by Gerhard Ebeling – Ds Elritia le Roux

Gerhard Ebeling en Ernst Fuchs – Prof Andries van Aarde

Eskatologie by Gerhard Ebeling – Prof Natie van Wyk

Gerhard Ebeling oor die herontdekking van die Bybel in die Kerkhervorming en die verlies van die Bybel vandag – Dr Piet Boshoff

Kerkgeskiedenis: ʼn Herbesinning in aansluiting by Gerhard Ebeling – Dr Wim Dreyer

Jaargang 3, Nommer 4

Redaksioneel – Prof Natie van Wyk
Die Dordtse Leerreëls: Historiese konteks en relevansie vir vandag – Dr Stephan Hoffman
Die predestinasieleer: Geen rede tot kommer nie – Prof Natie van Wyk
Die doop van kinders uit ʼn saamwoonverhouding – Ds Jan Kramer
Homoseksualiteit: Persoonlike oortuiging, perspektiewe en herbesinning – Dr Robert Erasmus
ʼn Meningsopname onder meelewende en nie-meelewende lidmate van Gemeente Wonderboom-Suid van die Nederduitsch Hervormde Kerk oor lidmaatskap van die kerk van Christus – Dr Robert Erasmus
Die volhoubaarheid van kerkwees – Dr Piet Steenkamp

Jaargang 4, Nommer 1

Redaksioneel – Prof Natie van Wyk

Die belydenis van die Hervormers: ʼn Katkisasieboek oor die Christelike Geloofsleer (Prof Adrianus van Selms – opsteller)/(Prof Natie van Wyk – agtergrond en redaksionele versorging)

Jaargang 4, Nommer 2

Redaksioneel – Prof Natie van Wyk
Martin Luther en die “eenvoudige, lawwe kinderboek” van Esopus – Dr Piet Boshoff
Missionale bediening in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika – Ouderling Tom Moodie
Die vele gestaltes van die Nagmaal: Is alles maar aanvaarbaar? – Prof Natie van Wyk
Die plek, rol en funksie van die diakonaat in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika – Ds Gerhard Stoltz
Die Algemene Diakensvergadering besin oor trauma – Ds Jaco Vogel
Gesinsgeweld, nalatenskap van ʼn patriargale ideologie: Aktualiteit en relevansie – Dr Elritia le Roux

Jaargang 4, Nommer 3

Redaksioneel – Prof Natie van Wyk
Biografiese inligting – Prof Natie van Wyk
Die “wye ruimte” van die lewe en teologie van Jürgen Moltmann – Dr Tanya van Wyk
Jürgen Moltmann se uitleg van die eindoordeel – Prof Natie van Wyk
Jürgen Moltmann oor die Christelike antropologie – Dr Piet Boshoff
Perspektiewe oor lyding en hoop: Christologie soos belig vanuit “Die gekruisigde God” – Dr Elritia le Roux
Die politieke gebruik van die evangelie – Dr Gafie van Wyk
Ongehinderde dialoog: Die eksistensiële belang van die Triniteitsleer in die teologieë van Jürgen Moltmann – Dr Tanya van Wyk
Inleidende opmerkings oor Jürgen Moltmann se ekklesiologie – Dr Wim Dreyer

Jaargang 4, Nommer 4

Redaksioneel – Prof Natie van Wyk
Toeligting op die Belydenis van die Hervormers: ʼn Katkisasieboek oor die Christelike Geloofsleer.
Opgestel en uitgegee in opdrag van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika – Prof Dr Adrianus van Selms
(Saamgestel deur dr Piet Boshoff en sy familie)

Jaargang 5, Nommer 1

Redaksioneel – Prof Natie van Wyk
Die 95 stellings oor die aflaat (November/Desember 2015) – Prof Natie van Wyk
Feit en fiksie oor die kerkdeur(e) van Wittenberg (Nie voorheen gepubliseer) – Prof Natie van Wyk
God word vlees: Die misterie van Jesus van Nasaret (Februarie 2016) – Prof Natie van Wyk
Die lyding van Jesus Christus (Maart 2016) – Prof Natie van Wyk
Die teenwoordige betekenis van die opwekking van Jesus Christus (April 2016) – Prof Natie van Wyk
Wat ons in die Evangelies moet soek en verwag (Mei 2016) – Prof Natie van Wyk
Die lees van die Bybel en teologiebeoefening (Junie 2016) – Prof Natie van Wyk
Die doen van groot en baie dinge (Julie 2016) – Prof Natie van Wyk
Oor die vryheid van ʼn Christenmens (Augustus 2016) – Prof Natie van Wyk
Die verborge en die geopenbaarde God (September 2016) – Prof Natie van Wyk
Die regverdiging deur die geloof alleen (Oktober 2016) – Prof Natie van Wyk
Voorbereiding op die dood (November/Desember 2016) – Prof Natie van Wyk
Martin Luther en die derde artikel van die heiliging (Nie voorheen gepubliseer) – Prof Natie van Wyk

Jaargang 5, Nommer 2

Redaksioneel – Prof Natie van Wyk
Toeligting: Die waarheid van die evangelie: Nadenke oor ʼn lewe in geloof aan die hand van die Brief aan die Galasiërs ter viering van die 500-jarige herdenking van die Reformasie – Dr Gafie van Wyk

Jaargang 5, Nommer 3

Redaksioneel – Prof Natie van Wyk
Melanchthon biografie – Prof Natie van Wyk
Philipp Melanchthon oor die wet (en die evangelie) (Januarie / Februarie 2017) – Prof Natie van Wyk
Philipp Melanchthon oor gebed (Maart 2017) – Prof Natie van Wyk
Philipp Melanchthon oor die uitverkiesingsleer (April 2017) – Prof Natie van Wyk
Philipp Melanchthon oor die geboorte en dood van Martin Luther (Mei 2017) – Prof Natie van Wyk
Philipp Melanchthon oor lyding en vertroosting (Junie 2017) – Prof Natie van Wyk
Philipp Melanchthon oor die drie-enige God (Julie 2017) – Prof Natie van Wyk
Philipp Melanchthon en musiek (Augustus 2017) – Prof Natie van Wyk
Philipp Melanchthon se uitleg van die sewende gebod (September 2017) – Prof Natie van Wyk
Philipp Melanchthon oor die artikel waarmee die kerk staan of val (Oktober 2017) – Prof Natie van Wyk

Jaargang 5, Nommer 4

Redaksioneel – Prof Natie van WykToeligting oor Paulus se Brief aan die Galasiërs – ʼn Bybelstudie – Dr Gafie van Wyk
Martin Luther – die vertaler van die Bybel – Prof Natie van Wyk
Die herdenking van die Kerkhervorming in 1917 – Dr Hennie Botes
Christelike etiek: ʼn Lutherse perspektief – Dr Elritia le Roux
Só het die Hervormers die Hervorming in die 20ste eeu herdenk – Ds Johann de Bruin
Von weltlicher Oberkeit: Martin Luther en die verhouding tussen kerk en staat – Dr Johan van Staden
Adrianus van Selms aanvaar verantwoordelikheid vir die Reformatoriese teologie – Dr Piet Boshoff
Kantelpunt: Romeine 1:16-17 – Dr Pieter van Staden
Gesange van Martin Luther: Agtergrond en inhoud – Prof Natie van Wyk
Luther en die hervorming van aanbidding – Ds Hannes van der Merwe
Kerkhervorming en erediens: Enkele gedagtes tydens die herdenking van die Kerkhervorming 1517-2017 – Dr Wim Dreyer
ʼn Historiese perspektief op die Tweede Switserse Konfessie 1566 as geleentheidsgeskrif – Me Marina Kok