BEVORDERING VAN KERKMUSIEK

Die saak van kerkmusiek word bevorder deur twee instellings, naamlik die Instituut vir Kerkmusiek in Suid-Afrika (IKSA) en die Konservatorium vir Kerkmusiek.

 

Instituut vir Kerkmusiek in Suid-Afrika (IKSA)

IKSA het die volgende doelstellings:

 • Besinning oor die wese, plek en funksie van kerkmusiek.
 • Bevordering van die teologiese gesprek rondom die liturgie en die kerklied.
 • Die liturgies-himnologiese aspek in die opleiding van kerkmusici.
 • Bevordering van voortgesette opleiding en toerusting van predikante, kerkmusici en lidmate van alle belangstellende kerke deur middel van seminare, kursusse en publikasies.
 • Bevordering van himnologiese navorsing deur vakartikels en studiestukke.
 • Skakeling met teologie fakulteite rakende die toerusting van teologiestudente en predikante.
 • Skakeling met musiekdepartemente van verskillende universiteite.
 • Die uitbou van internasionale kontakte vir die uitruil van kundigheid.

 

Konservatorium vir Kerkmusiek

Die Konservatorium het die volgende doelstellings:

 • Die liturgies-himnologiese vorming van kerkorreliste sodat die kerklied 'n betekenisvolle funksie in die erediens kan vervul.
 • Praktiese opleiding in effektiewe orrelbegeleiding.
 • Praktiese opleiding in funksionele voor- en naspele.
 • 'n Hoe standaard van spel en praktiese vaardigheid.

 

OPLEIDING EN TOERUSTING

Die volgende kursusse en toerustingsmateriaal word deur IKSA en die Konservatorium aangebied:

 • Diploma in Himnologie en Liturgie
 • Lied en Liturgie byeenkomste
 • Liturgiewerkboeke
 • Kerkorrelistediploma en praktiese opleiding
 • Leerplanne vir orreleksamens
 • Liedboek CD met Orrelbegeleiding

 

Hoof: Prof Elsabé Kloppers

Prof Elsabé Kloppers is sedert 1998 Direkteur van die Instituut vir Kerkmusiek (IKSA) en vanaf 2003 ook Hoof van die Konservatorium vir Kerkmusiek.

Sy is verbonde aan die Departement Filosofie, Praktiese en Sistematiese Teologie (UNISA) en doseer Himnologie en Liturgiewetenskap aan verskeie ander universiteite en opleidingsinstansies.

 

KURSUSSE, DIPLOMAS EN ANDER MATERIAAL

 

Diploma in Himnologie en Liturgie

Die kursus vir die Diploma in Himnologie en Liturgie strek oor twee jaar met drie ontmoetingsgeleenthede per jaar en 'n werkstuk wat ingedien moet word.

Die kursus is gerig op predikante, orreliste en belangstellende lidmate. Enigeen kan dus inskryf.

Kortliks behels die kursus die volgende:

 • 'n Oorsig oor die ontwikkeling van musiek in die Christelike kerk
 • Liturgiese vernuwing in die twintigste eeu
 • Die plek en funksie van die lied in die erediens
 • Die inhoud van die Liedboek van die Kerk
 • Agtergrond van kerkliedere en nuwe vorme
 • Die rol van die kantor en kantory

 

Aanbieder: Prof Elsabé Kloppers

kloppec@unisa.ac.za of elsabekloppers@gmail.com

 

Lied en Liturgie

Lied- en Liturgiebyeenkomste word binne ringsverband en by studiegroepe aangebied. By die byeenkomste word gedemonstreer hoe nuwe liedmateriaal in die liturgie kan funksioneer en die erediens daardeur verryk kan word.

 

Liturgiewerkboeke

Twee liturgiewerkboeke waarin riglyne prakties illustreer word, en wat geleentheid bied vir werkgroepe of Bybelstudiegroepe om gesprek te voer oor die erediens, is beskikbaar teen R50-00 per stel (posgeld ingesluit).

Verkrygbaar by Prof Elsabé Kloppers

kloppec@unisa.ac.za of elsabekloppers@gmail.com

 

Kerkorrelistediploma en praktiese opleiding

Orreliste kan inskryf vir die diplomakursus van die Konservatorium vir Kerkmusiek wat uit ses eksamens bestaan. Eksamens word jaarliks in Junie en Desember afgelê.

Studente kan opleiding ontvang vir die eksamens van UNISA, Trinity College en die Royal Schools of Music. Orreliste uit verskeie kerke word opgelei.

Orreliste kan ook les neem sonder om eksamens te doen, om 'n bepaalde standaard te handhaaf en hulle begeleidingsvaardighede te verbeter.

Die huidige dosente is me Margaret van der Vegt en mnr Rene Mathlener.

Inligting:  Prof Elsabé Kloppers

kloppec@unisa.ac.za of elsabekloppers@gmail.com

Kontaknommers: 012 429 6589(k)

Datum van orreleksamens

Gedurende die derde week van Junie

Gedurende die eerste week van Desember

Sluiting van inskrywings vir eksamen 
1 Mei en 1 November van elke jaar
kloppec@unisa.ac.za of elsabekloppers@gmail.com

Leerplanne vir orreleksamens

Verkrygbaar by Prof Elsabé Kloppers

kloppec@unisa.ac.za of elsabekloppers@gmail.com

Kontaknommers: 012 429 6589 (k)

 

Liedboek CD met orrelbegeleiding @ R100-00

'n Opname met orrelbegeleiding vir liedere in die Liedboek is beskikbaar. Dit is vir gemeentes sonder orreliste, maar kan ook tydens gemeentebyeenkomste, Bybelstudiegeleenthede, kampe, wyksbyeenkomste en huisgodsdiens gebruik word.

Predikante wat eredienste beplan kan hoor hoe die liedere klink, 'n groter verskeidenheid laat sing, en se die liedskat van die gemeente uitbrei. Ongeveer 60 liedere word deur die CD gedek.

Die CD is saamgestel met liedere vir die Kerkjaar en om verskillende funksies in die erediens te verrig - toetrede, lof, skuldbelydenis, gebede, sakramente, begrafnis, huwelik, ensovoorts. Die herkoms van die melodie is wyd uiteenlopend. Die begeleiding op die CD is deur Margaret van der Vegt, dosent by die Konservatorium vir Kerkmusiek, gedoen.