Lukas 1:26-55; 2: 1-14

“Geseënde Kersfees” beteken dat ons mekaar tot seën moet weesGeliefdes van ons Here Jesus Christus:

Ek glo dat u met my sal saamstem dat die meeste mense weet wat dit beteken wanneer hulle die woord, “Kersfees” hoor – groot en klein sal vir jou sê: Dis die herdenking van die geboorte van Jesus, nie waar nie?

Maar wat gaan u antwoord wees as u gevra sou word:

 • Wat beteken dit wanneer ons vir mekaar sê, “Geseënde Kersfees”?
 • Wat wil hierdie “geseënde” voorafgaande aan die woord Kersfees sê?
 • Is dit maar net ‘n wens wat ons mekaar toewens in die sin van: Mag jou herinnering en terugdink aan die geboorte van Jesus vir jou ‘n mooi ervaring wees?.....óf: Hoop jy het ‘n voorspoedige, kommervrye en gelukkige dag?

Kom ons kyk weer na ons Skrifgedeeltes en dan probeer ons daaruit ‘n antwoord kry.....

In Lukas 1: 26-55 lees ons van die ontmoeting tussen ‘n engel (boodskapper van God) en Maria –

 • Toe die engel vir Maria groet, toe sê hy vir haar: “Ek groet jou, begenadigde! Die Here is by jou”.
 • Sy het gewonder wat dié groet beteken en toe sê die engel: “Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou”.
 • Die engel het voortgegaan en gesê dat God deur Sy Heilige Gees in haar lewe sou verwek en dat sy ‘n seun sou baar wat sy Jesus moet noem (wat heilig en Seun van God genoem sou word) én dat Hy koning tot in alle ewigheid sal wees.
 • Die engel het verder vir Maria gesê dat haar familielid, Elizabeth; wat onvrugbaar was en hoë ouderdom gehad het, óók swanger sou word as teken van God se almag.

Geliefdes,
Uit hierdie gesprek word dit duidelik dat God die handelende subjek is – dit beteken – die Here God tree eerste op en wat Hy doen, doen Hy in belang en ten gunste van die mens – die objek/ontvanger.

Die engel vertel van die almagtige, genadige en ontfermende optrede van God in belang van Maria én Elizabeth én die hele volk asook die nageslag van Jakob, wat ons insluit! En die wonderlike en troosvolle boodskap van die boodskapdraer van God is:

 • dat God Hom oor nietige mense ontferm;
 • dat God sekere dinge aan sondaars toe-sê
 • én belowe het om sekere dinge uit genade te doen.

Die Griekse woord wat dit alles tot uitdrukking bring, word in Afrikaans vertaal met “Geseënd”! ‘n Mens is dus “geseënd” wanneer en omdat jy aan die ontvangkant van God se almagtige, genadige en ontfermende handelinge en beloftes lewe!

Kyk ons na Lukas 2: 1-14 hoor en sien ons iets soortgelyk:

 • ‘n Engel van die Here het ook aan skaapwagters verskyn.

Hulle is bang en dan hoor hulle nés Maria die trooswoord: “Moenie bang wees nie”. En die rede waarom hulle en die hele volk Israel nie bang moet wees nie, is omdat “vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!” Ook hulle hoor dat God in Jesus as verlosser na sondaarmense toe gekom het!

 • ‘n Engelekoor sluit aan by dié engel wat aan die skaapwagters verskyn het en hulle sing: “Doxa”!

Dis die Griekse woord vir die Latynse “Gloria” en “Eer aan God”, in Afrikaans. God word vereer omdat Hy Almagtig is; omdat Sy heerlikheid geen perke ken nie en omdat Hy - wat tot nóu toe nog onsigbaar en verhewe was in majesteit - Homself sigbaar en teenwoordig maak in die koms van Jesus as mens.

En dan hoor die skaapwagters die wonderlike nuus wat vandag ook nóg vir ons ore en harte bedoel is: “vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het”. Wat beteken hierdie gedeelte van die lied?

 • Met die geboorte van Jesus het God Sy almag, glorie, heerlikheid en majesteit sigbaar én teenwoordig gemaak. In dié lied besing die engele alreeds die resultaat hiervan, naamlik, dat Jesus weer vir sondaarmense die pad gelykgemaak het en die deur oopgemaak het na God toe. Dit is wat met “vrede” hier bedoel word. Die verhouding tussen hemel en aarde – tussen God en mens – gaan herstel word!
 • God se glorie, heerlikheid en majesteit is nie iets wat Hy net vir Homself hou nie. God wend dit aan soos Hy wil, uit vrye keuse en teenoor wie Hy wil.

God word dus mens in Jesus sodat daar weer vrede tussen Skepper en skepsele kan kom, maar ook sodat sondaarmense deur God se goeie wil gerig en gelei kan word. Dit is en was ‘n besluit wat God uit vrye wil en sondaarmense ten goede geneem het.
“Welbehae” het dus te make met dié vryheid en goeie wil van God én die wonderlike uitkoms wat dit bring, naamlik, dat daar weer vrede tussen God en mens tot stand gebring word en God se mense tot Sy eer kan lewe!

Geliefdes van die Here Jesus Christus!
Wanneer ons vir mekaar en ons medemens “Geseënde Kersfees” sê, is ons – nés die engele - besig met verering van God en verkondig ons die heer- likheid en majesteit van God!

 • Kersfees is “geseënd” omdat God uit vrye wil en uit genade; gedryf deur die liefde, in ontferming uitgereik het na nietige sondaarmense – en daarom ook na jou en my! Sê dit vandag tydens die begin van die kerklike jaar vir mekaar, maar dan ook elke dag van die res van die jaar Dis ons enigste troos in lewe en in sterwe en die eer daarvoor kom net God toe!
 • Kersfees is “geseënd” omdat God met die koms van Jesus na die aarde, belowe het om tot in ewigheid by ons te bly...om Immanuel te wees! God se teenwoordigheid in ons wêreld het nuwe lewe moontlik gemaak: God het ons sondes vergewe; ons met Hom versoen en só vrede tussen Hom en ons bewerkstellig. God het met die woorde, “moenie bang wees nie”, ons ook verseker dat solank as wat ons in Hom glo en aan Hom gehoorsaam is, niks ons van Sy liefde sal skei nie!
 • Maar geliefdes, kom ons sien en hoor óók raak hoe die hoofspelers in ons Skrifgedeeltes opgetree het nádat hulle gehoor het en oorweldig is deur die boodskap dat God Homself as Verlosser, teenwoordig gemaak het in hulle wêreld. Elkeen van hulle het onder leiding van die Heilige Gees, God geprys en diensknegte van die Allerhoogste geword. Maria sê: “Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het”. Elizabeth en haar ongebore baba is met vreugde vervul oor die teenwoordigheid van Jesus in hulle lewens en saam met Maria sing hulle ‘n loflied vir God...getuig hulle oor God se grootheid en dade van ontferming. Die skaapwagters word getuies en vertel aan almal wat hulle gehoor en gesien het en só word hulle diensknegte en boodskapdraers wat aan God die eer gee.

Die “geseënd”-wees van Kersfees gaan in die eerste plek om die goeie en blye boodskap dat God mens geword het en aan ons nuwe lewe gebring het. Dis wat ons verkondig wanneer ons vir mekaar “geseënde Kersfees” sê!

Maar “geseënde Kersfeesis óókn gebed wat ons vir mekaar toebid...en die inhoud van hierdie gebed is dat God ons olv Sy Heilige Gees en ogv Sy beloftes van nabyheid, ontferming en redding –

 • sal bring om soos Maria te sê: “Ek is tot beskikking van die Here...”;
 • om soos Elizabeth en die skaapwagters met lof, vreugde en oortuiging getuies te wees en draers te word van die waarheid dat Jesus die Verlosser vir die wêreld is.

“Geseënde Kersfees” is dus ‘n gebed met die inhoud dat ons - tot met die wederkoms van Jesus Christus – mekaar tot seën sal wees.....

 • dat ons vir mekaar en ander sal deurgee dit waaruit ons self lewe...
 • dat ons die beeld van Christus sal vertoon deurdat ons onder leiding van Gods Woord en Gees, ons oor ons medemens sal ontferm; mekaar en ander sal vergewe en eie belange prysgee sodat ons versoenend kan lewe tot eer van God!

Geseënde Kersfees, gemeente!
Amen.
Dankgebed.
Slotsang: Psalm 33: 1 & 7
Seën & Stilgebed.