Verskeie tekste

God is hoop, vrede, vreugde en liefdeVotum en seën

Liturg 1: Jesus leef! En ons met Hom. Genade vir julle en vrede van God onse Vader

Liturg 2: Hy sorg vir ons en aan sy liefde is daar geen einde nie.

Liturg 1: Genade vir julle en vrede van God die Seun

Liturg 2: Hy het ons skuld gedra en Hy het waarlik opgestaan.

Liturg 1: Genade vir julle en vrede van God die Heilige Gees

Liturg 2: Hy leef in ons en Hy maak ons nuut. Amen

Wet

Liturg 2

Geloofsbelydenis

Liturg 2

Inleiding
Broers en susters, Jesus Christus is die lig vir die wêreld.  As die Lig van hierdie wêreld skenk God in Christus ons ‘n ontelbare hoeveelheid gawes.  Vier van hierdie gawes is hoop, vrede, vreugde en liefde.  Kom ons loof God vanaand deur te sing en te lees van hierdie gawes wat Hy so ryklik aan ons skenk.

Eerste advent

Liturg 1: Die eerste adventskers is die kers van hoop.  Die volk Israel het gehoop op die vervulling van God se beloftes  en God het hulle nie teleurgestel nie.  Die hoop dat Hy sou kom, en ons hoop dat Hy weer sal kom, is soos lig wat skyn in ‘n donker plek.

Van hierdie hoop lees ons in:

Romeine 5:1-5
God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur Hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop; en dié hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.

Romeine 15:7-13
Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dít: Christus het gekom om in belang van die Jode ’n dienaar te word; Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak. Hy het ook gekom sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik, soos daar geskrywe staan: “Daarom sal ek U loof voor die nasies, en tot eer van u Naam sal ek ’n lofpsalm sing.” En elders lui dit: “Verbly julle, ander nasies, saam met sy volk.” En: “Prys die Here, alle nasies! Loof Hom, alle volke!” En Jesaja sê ook: “Isai sal ’n nakomeling hê, en Hy sal opstaan om die nasies te regeer; op Hom sal die nasies hulle hoop vestig.”  Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees!

(Die eerste adventskers word aangesteek)

Gesang 219:1-2

Gesang 349:1-4

Liturg 2: Dankie Here, vir die hoop wat U ons gee.  Ons vra U om altyd by ons te bly terwyl ons wag dat al u beloftes in vervulling sal gaan en dat Christus weer sal kom.  Help ons om draers van hoop te wees in ‘n wêreld wat alle hoop op redding laat vaar het.  Laat u koninkryk kom.

Tweede advent

Liturg 1: Die tweede kers is die kers van vrede.  Christus het vir ons vrede gebring toe Hy gekom het.  Hierdie vrede sal vir altyd heers en volkome wees wanner Hy weer kom.  Die profeet Jesaja het Jesus “die Vredevors” genoem.  Jesus het ons ook geleer om vredemakers te wees.  Hy het die vredemakers “geseënde kinders van God” genoem.  Ons steek die kers van vrede aan om ons te herinner dat Hy alleen die Vredevors is en dat ware vrede slegs in Hom gevind sal word.  Hierdie vrede is soos ‘n lig wat skyn in ‘n donker plek.

Van hierdie vrede lees ons in:

Lukas 2:8-14
Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Meteens staan daar ’n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: “Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle ’n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here! En dit is vir julle die teken: julle sal ’n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in ’n krip lê.” Skielik was daar saam met die engel ’n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: “Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ’n welbehae het!”

Efesiërs 2:14-19
Christus is ons vrede, Hy wat dié twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het Hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos ’n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het Hy opgehef, en deur vrede te maak, het Hy in Homself dié twee, Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het Hy ’n einde gemaak aan die vyandskap en dié twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe Hy gekom het, het Hy die goeie boodskap van vrede gebring: vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir dié wat naby was. Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God.

(Die tweede adventskers word aangesteek)

Gesang 338:1 en 3

Gesang 354:1 en 3

Gesang 355:1-2

Gesang 370:1-2

Liturg 2: Dankie, Here, vir die vrede wat U ons gee.  Ons vra U om altyd by ons te bly terwyl ons wag dat al u beloftes in vervulling sal gaan en dat Christus weer sal kom.  Help ons om draers van vrede te wees in ‘n wêreld wat alle hoop op vrede laat vaar het.  Laat u koninkryk kom.

Derde advent

Liturg 1: Die derde kers is die kers van vreugde.  Ons steek dit aan omdat Jesus gekom het.  Soos sy geboorte vreugde vir Josef en Maria gebring het, so bring sy teenwoordigheid in ons wêreld vreugde waar daar hartseer was.  As Hy in ons lewe is, is die vreugde altyd dieper as trane.

Van hierdie vreugde, hierdie bly wees in God, lees ons in:

Johannes 16:20-24
Dit verseker Ek julle: Julle sal huil en treur, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander. ’n Vrou kry swaar wanneer haar tyd gekom het en haar kindjie gebore word. Maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan die pyn nie, so bly is sy dat daar ’n mens in die wêreld gekom het. Net so is julle ook nou bedroef, maar as Ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees, en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie.  Daardie dag sal julle nie meer vrae aan My stel nie. “Dít verseker Ek julle: Wat julle die Vader ook al in my Naam sal bid, sal Hy vir julle gee. Tot nou toe het julle nog nie in my Naam gebid nie. Bid, en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.”

(Die derde adventskers word aangesteek)

Gesang 364:1-2

Gesang 366:1-3

Liturg 2: Dankie, Here, vir die vreugde wat U ons gee.  Ons vra U om altyd by ons te bly terwyl ons wag dat al u beloftes in vervulling sal gaan en dat Christus weer sal kom.  Help ons om draers van vreugde te wees in ‘n wêreld wat alle hoop op vreugde laat vaar het.  Laat u koninkryk kom.

Vierde advent

Liturg 1: Die vierde kers is die kers van liefde.  God se liefde is volmaakte liefde, dit offer alles en hou niks terug nie.  Hy hou nooit op om ons lief te hê nie.  Ons steek die kers van liefde aan  om ons te herinner dat Jesus vir ons kom wys het hoe lief God ons het en hoe ons mekaar moet liefhê.

Van hierdie liefde lees ons in:

Efesiërs 3:16-21
Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid.

1 Johannes 4:7-12
Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ’n kind van God en ken God. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik.

(Die vierde adventskers word aangesteek)

Gesang 339:1

Gesang 348:1

Gesang 353:2

Gesang 364:3

Liturg 2: Dankie, Here, dat U ons liefhet.  Ons vra U om altyd by ons te bly terwyl ons wag dat al u beloftes in vervulling sal gaan en dat Christus weer sal kom.  Help ons om draers van u liefde te wees in ‘n wêreld wat alle hoop op liefde laat vaar het.  Laat u koninkryk kom.

(Indien die Kerssangdiens nie op Kersdag plaasvind nie, kan daar na dit wat volg as toekomstig na verwys word. 'n Ander moontlikheid is om dit wat volg by die Kersdiens in te sluit)

Kersdag

Liturg 1: Ons steek die Christuskers aan om ons te herinner dat die Lig vir die wêreld op daardie eerste Kersnag gebore is.

(Die Christuskers word aangesteek)

Gesang 345:1-4

Gesang 358:1-3

Liturg 1: Die volk wat in donkerste geleef het, het ‘n groot lig gesien; oor dié wat in die donker land was, het ‘n lig geskyn.

Liturg 2: Vir ons is ‘n Seun gegee.  Hy sal heers, en Hy sal genoem word ...

Liturg 1: Wonderbare Raadsman, magtige God, ewige Vader, Vredevors.  Sy naam is ook Immanuel, omdat God deur Hom by ons kom bly.

Liturg 2: Liefdevolle Vader, dankie vir hierdie nag en vir alles wat dit voorstel.

Dankie vir die hoop wat U aan ons skenk ...
die vrede wat U bring ...
die vreugde wat U gee ...
en die liefde wat U oor ons uitstort.

Maar ons eer bo alles Jesus Christus, die Woord wat vlees geword het.  Mag sy lig ons die weg wys soos die ster in die Ooste die wyse manne se pad verlig het.
Amen

Gebed

Liturg 1

Slotseën

Liturg 1

Here, maak ons u instrumente:
Waar daar onreg is, laat ons vergifnis saai;
Waar daar duisternis is, lig
Waar daar twyfel is, geloof;
Waar daar wanhoop is, hoop;
Waar daar droefheid is, vreugde;
Waar daar onvrede is, vrede;
En waar daar haat is, laat ons liefde saai.
God die vader sal u altyd liefhê,
God die Seun sal u altyd genadig wees, en
God die Heilige Gees sal u altyd vertroos en in sy waarheid lei.
Amen