Jesaja 5:1-7 : Johannes 15:1-8

Die ware wingerdstok en ons die loteBroers en susters

In die Bybel word daar baie keer beelde gebruik om iets te sê oor ons verhouding tot God. En een van die bekendste beelde in die Bybel is seker die een van ‘n wingerd, die wingerdstok en die vrugte aan hierdie wingerd.

Wanneer Jesaja as profeet optree en met hierdie oordeelswoord na die volk Israel gaan dan vergelyk hy God se sorg en liefde en bemoeienis met Israel met ‘n boer wat ‘n wingerd gehad het. Hy het ‘n lied te sing oor sy God wat hierdie wingerd van hom met die grootste sorg en toewyding, getrou versorg het. Maar gou is daar diepe teleurstelling.

Die wingerd het nie die vrugte gedra wat die boer van dit verwag het nie.

Op ‘n vrugbare heuwel het hierdie boer die grond voorberei en die klippe uit die grond verwyder. Hierdie bereide grond is met die heel beste veredelde wingerdstokke beplant, ‘n wagtoring is gebou om oor hierdie kosbare wingerd te waak en ‘n plek is uit die rotse gekap waar die soet en sappige druiwe verbou sou word tot die beste wyn.

Maar dan die groot teleurstelling : die wingerd bring suur druiwe voort. Aan die boer se verwagting is nie voldoen nie.

“Wat kan Ek nog vir my wingerd doen wat Ek nie reeds gedoen het nie?“

Israel het nie vrugte gedra wat voortspruit uit God se liefde en sorg en bemoeienis met hulle nie. Deur die regte vrugte te dra sou hulle God vereer het.

Maar wanneer dit nie gebeur nie dan word God se oordeel oor hulle gebring. Die heining word verwyder en die muur afgebreek sodat dit weivelde vir beeste en skape word. Dit word nie meer gesnoei of skoon gemaak nie, doringbosse en onkruid neem die wingerd in en God verbied die wolke om daarop te reën.

Die sorg en die bemoeienis word opgehef wanneer daar nie die regte vrugte is nie.

Die Here het verwag dat daar van die Israeliete gehoorsaamheid sou wees maar daar was onreg, dat daar geregtigheid sou wees maar al wat daar was, was die wat verontreg was se hulpgeroep.

 Die vrugte was suur omdat hulle wat vir die Here kosbaar was en wie hy getrou versorg het nie met die selfde liefde hom aanbid en gedien het en vir dit wat reg is opgekom het nie. Hulle was nie verbind aan die wingerd nie, het nie vrugte gedra nie. En omdat hulle nie die vrugte van reg en geregtigheid gedra het nie het hulle God se oordeel oor hulleself gebring.

 Telkemale is dit die pad wat God se volk loop wanneer hulle moet antwoord op God se liefde. Dan ontbreek die wil en die ywer en die liefde om God te behaag.

Nou word dit duidelik wat Jesus bedoel wanneer hy van homself sê : '' Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer.”

Met sy gehoorsaamheid en met die vrugte van gehoorsaamheid en liefde en vergifnis wat hy gedra het hier op aarde, het hy God verheerlik en ook dit laat deur suur na ons toe want ons is aan hierdie Jesus verbind. Geen vrugte dra of groei is moontlik sonder en los van hierdie Jesus nie. Wanneer ‘n gelowige nie meer verbind is met Christus nie, is die groei en lewe en vrug dra nie meer daar nie. Dan kan hy net vir vuurmaak gebruik word.

Broers en susters, wie van ons het nog nie in ons eie lewe dit gesien nie ? Hoedat ons los raak en los wees van Jesus Christus maak dat ons die suur druiwe word. In my huwelik en my werk en in die gemeente en in die wêreld. Wanneer ek nie meer bid en met groot toewyding Bybel lees en kerk toe kom en Nagmaal gebruik hoedat ook die sake soos geloof in God en vergifnis en reg en geregtigheid in my lewe plek maak vir selfsug en bitterheid en ‘n doodsheid wat maak dat ek nie meer glo nie en elke keer die reëls so bietjie buig en aanpas.

Wanneer Jesus hier met sy dissipels praat oor hulle dissipelskap, oor die manier waarop hulle hom moet navolg dan gaan dit oor een belangrike saak. Jy kan net vrugte van geloof en gehoorsaamheid dra as jy vas gebind bly aan hom. Los van Jesus Christus is dit nie moontlik om God te verheerlik nie. En God word verheerlik as ons ware navolgers van hierdie Jesus Christus is en vrugte dra wat in lyn met God se wil is.

En daarom is die Nagmaal en my deelname aan die Nagmaal so belangrik. Want dit gaan hier daaroor dat God op ‘n wonderbaarlike wyse wat ons verstand te bowe gaan elkeen van ons opnuut aan hom wil verbind sodat ons reg gesnoei word vir ons gelowig wees in die wêreld daar buite.

Weet u wat is die wonderlike van die Nagmaal: dat God weet hoedat hierdie wêreld en die seerkry en die versoekinge van die lewe ons kan losmaak van hom, losmaak van Christus en sy verlossing en die liefde en dankbaarheid wat ek en jy moet gaan lewe. God weet hoedat ons kleingelowig raak en ongelowig op ons eie vermoëns probeer vertrou. God weet dat ons nie die vrugte kan dra sonder die ware wingerdstok nie!

En dan is dit hier by die Nagmaal waar God ons opnuut wil vasmaak aan daardie ware wingerdstok wat aan ons die ware lewe gegee het en in wie dit vir ons moontlik raak om ook deel te hê aan die lewe - die ewige lewe!

Wanneer ons vanoggend hier aansit aan die tafel van die Here dan is die vraag: rig jy jou vertroue en geloof op die volkome offer wat Hy eenmaal aan die kruis gebring het ? As die enigste redding wat daar kan wees?

Word jy reg gesnoei of af gesnoei ? Is daar by jou ware blydskap, gebed en liefde omdat jy aan hierdie Jesus verbind is?

Om ware vrugte te dra is om in Christus te bly; te glo en te bely dat hy die Seun van God is. Om te doen wat God aan ons opdra.
Om in die geloof te volhard en deel te hê aan daardie mense wat ook so in hom glo.

Is Jesus Christus en sy genade vir jou vreemd of is hy die bron van jou lewe en dit wat jy wil doen in hierdie lewe sodat God daardeur verheerlik kan word?

Kom ons word vanoggend gewillige lote van die ware wingerdstok, bereid om weer gevoed te word, weer versterk te word en reg gesnoei te word om godsvrug te dra.
Amen