Openbaring 3:7-13

Die brief aan FiladelfiaBroers en susters en kinders in onse Here Jesus Christus

Ons gee vanaand aandag aan die sesde en voorlaaste brief van Johannes aan die sewe gemeentes, te wete die brief aan die gemeente in Filadelfia.

Filadelfia, broers en susters, wat broederliefde beteken, was geleë in ‘n vrugbare vallei langs ‘n baie belangrike pad, een van die grootse handelsroetes van daardie tyd. Die stad was dan ook die “poort na die Ooste” genoem, veral omdat die verspreidingsentrum was vir die Griekse taal en gebruike na Lidië en Frigië toe, dit wil sê, die Ooste. Ook: op grond van sy ligging het boerdery en handel in hierdie stad gefloreer.

Daar was egter net een groot probleem in hierdie stad, naamlik aardbewings. In 17 nC het ‘n aardbewing Filadelfia en elf ander stede feitlik verwoes. Niks in Filadelfia het bly staan nie. Geboue, mure, brûe en pilare het dus maar ‘n baie onsekere toekoms in Filadelfia gehad.

Soos in die ander sewe briewe, sê God heel eerste aan hierdie gemeente en gelowiges waarmee Hy tevrede is. God, weet, sê Hy, dat hulle maar min is, maar dat hulle, al is hulle min, hulle aan sy boodskap vasgehou het, en God nie verloën het nie. Met ander woorde, dit wil lyk of hierdie gelowiges getrou aan die woord gebly het, en selfs waar daar teëstand was, waar hulle ander keuses kon maak, keuses teen God en vir die wêreld, hulle God nie verloën het nie.

Ook het hulle, sê God, Hom nie verloën nie. Hulle het vas gestaan en sy Naam bly bely, selfs teenoor diegene wat deel was van die sinagoge van die Satan.

Kom ons praat so ‘n bietjie hieroor, broers en susters. Oor hierdie uitdrukking “sinagoge van die Satan”. Wat sou hierdie begrip beteken? Dat daar ‘n sinagoge of tempel in Filadelfia was waar die Satan aanbid is, soos baie beweer? En dat ons daarom die wortels van hedendaagse Satansaanbidding hier moet soek? Ek dink nie so nie. En kom ek verduidelik waarom ek so sê, en ook wat ek hiermee bedoel.

Die Jood het in die tempel in Jerusalem aanbid. Dit is waar God teenwoordig was, dit was die plek waar God ontmoet kon word. Maar in 70 n C is die tempel verwoes. So wat nou gemaak? Jode het in sinagoges begin aanbid. Sinagoges wat nie noodwendig spesifieke geboue/kerke/sale beteken nie, maar liewers verstaan moet word as ‘n plek van samekoms waar die Jood uit die skrifte kon lees, dit kon verklaar, en sy gebede kon opsê.

Nou moet ons baie goed onthou, broers en susters, dat baie Christene ook Jode was, en daarom ook na die sinagoge (plek van samekoms) opgegaan het om te aanbid. En hier het nou juis die probleem gekom: Aan die een kant was daar die Jood wat geglo het die Messias moet nog kom, die Messias wat die Joodse ryk weer sal oprig as ‘n politieke en staatkundige grootheid. En aan die ander kant was daar die Christene: hulle het geglo dat die Messias reeds gekom het. En wat meer is: Hy is gebore uit ‘n maagd en Hy het ook uit die dood opgestaan.

Die meeste Jode, broers en susters, het - veral op advies van die rabbi’s in Jamnia (waar die Jodedom geherorganiseer is na die val van die tempel) - nie geglo dat iets soos ‘n maagdelike geboorte moontlik was nie, wat nog te praat van die opstaan uit die dood. Daarom het hierdie raad in Jamnia aan alle sinagoges opdrag gegee dat mense wat dit bely, wat bely dat Jesus uit die dood opgestaan het, uit die sinagoge geban moes word. Lees maar gerus Johannes 9:22, 12:42 en 16:2, waar u hierdie gebruik duidelik sal raak lees.

Daarom, broers en susters: as Johannes hier verwys na die sinagoge van Satan, sê hy nie dat daar ‘n plek was waar Satan aanbid is nie, maar dat die plekke van aanbidding, die plekke waar God aanbid word, soos sinagoges van die Satan geword het omdat hulle die wat in Christus glo daar uitban. Of anders gesê: die sinagoges word sinagoges van Satan genoem omdat hulle teen die wil van God inleef.

En as beloning dan, omdat hulle so vasstaan in die geloof en God nie verloën het nie, sê Johannes sal hulle die volgende ontvang:

  • God het aan hulle ‘n geopende deur gegee wat niemand meer sal kan sluit nie. Al het die Jode in hulle omgewing vir hulle die deure van die sinagoges toegemaak, vir hulle is daar ‘n ander deur oopgesluit, Jesus Christus. Hy is die deur en toegang tot die Vader, en niemand sal die weer kan toesluit nie. Hoekom nie? Omdat Jesus klaar die dood oorwin het, dat die deur na God toe so oopgemaak is, en dat niemand dit kan toemaak nie, want Jesus is reeds deur die graf. Niemand kan iets daaraan verander nie.
  • Tweedens: die Joodse spotters en beskuldigers sal nie oor hulle die oorhand kry nie. En wat meer is: hulle sal vorentoe erken dat die Christene, wat hulle so uit die sinagoges gegooi het, reg was.
  • Derdens: God sal hulle bewaar in die uur van beproewing, dit wil sê, God sal hulle in staat stel om getrou aan Hom en sy woord te bly.
  • Verder (en hierdie is baie interessant): elkeen wat oorwin en getrou aan God bly sal ‘n pilaar in die tempel van God wees, wat vir altyd daar sal bly. Met ander woorde: die pilare in Filadelfia het nie een bly staan met die aardbewings nie, maar hulle sal, as pilare van God, as hulle getrou aan Hom bly, vir ewig bly staan.
  • Laastens: Op hulle sal die Naam van God, die naam van die nuwe stad Jerusalem en die naam van Christus geskrywe word, met ander woorde, hulle sal die versekering ontvang dat hulle aan God behoort, deel sal wees van die nuwe Jerusalem, omdat Christus hulle verlosser is.

Dit, broers en susters, is min of meer ‘n moontlike uitleg van hierdie briefie aan die gemeente in Filadelfia. Kom ons pas dit ten slotte op onsself toe.

Soos die lidmate van hierdie gemeente is die Christen ook die minderheid in vandag se samelewing. Al sê statistieke wat, al sê statistieke dat ongeveer 75% van ons land Christene is, weet ons maar te goed dat hulle wat nie maar net sê hulle is Christene nie, maar dit werklik ook wil leef in elke situasie, beslis in die minderheid is.

Dink maar daar waar u woon, daar waar u werk, daar by die skool, daar waar ek as jongmens ontspan, waar u ook al beweeg. Daar is baie mense wat sê hulle is Christene, maar dit nie werklik leef nie. En as iemand dit dan werklik wil leef, met ander woorde, sy/haar belydenis ook met woord en daad waar wil maak, word dit nie altyd so positief ontvang nie. Want ‘n mens moet tog net nie dweep nie, hoor ons dikwels. Of: kom nou man, jy is mos nie nou in die kerk nie. Of: kom nou man, moenie nou gaan staan en ‘n pretbederwer wees nie.

In hierdie briefie, broers en susters, sê God aan ons dat slegs as ons volhard, in elke uur van beproewing, sonder uitsondering, ons oorwinnaars gemaak sal word en wees. Hierdie briefie sê dat die skeiding tussen die ware en valse gelowige nie lê in die uitspraak “ek glo” of “ek glo nie” nie, maar in die praktiese lewe, in die praktiese uitleef van die geloof. Of wat ek met my mond bely, ook neerslag vind in wat ek met my hande, voete en mond doen.

En hierna kan ons maar mooi luister, broers en susters. Ons sê soms te maklik: Man, jy word mos deur die geloof gered, nie deur die goeie werke nie. Moet daarom nie soveel moeite maak met die goeie werke nie. Dit kan jou tog niks in die sak bring nie.

Dit is waar, broers en susters. Goeie werke kan ons niks in die sak bring in dié opsig dat God Hom nou na ons toe moet afbuig, of ons nou tegemoet moet kom omdat ons nou sou oulik, fyn en flink en goed en gaaf was nie. Dit is heeltemal korrek. Maar die Woord sê ook: Nie almal wat sê Here Here is my kinders nie. Nee. Hulle wat in my glo, en my wil gehoorsaam, hulle is my kinders.

En dit is presies wat hier in Filadelfia gebeur het. Hierdie gelowiges het, desondanks baie teëstand, nie alleen bly glo nie, maar hulle geloof so bly uitlewe dat dit vir almal sigbaar is. Nêrens het hulle God met hulle dade verloën nie. En daarom sal hulle deel wees van die nuwe Jerusalem.

En daarom, as ook ons daarvan deel wil wees, sal ons belydenis dat ons in God glo, in praktiese, gehoorsame dade omgesit moet word. Want dan word ons ‘n pilaar wat vir ewig bly staan. ‘n pilaar wat nie sommer deur enige omstandigheid of versoeking omgestoot word nie. Mag dit in u lewe so wees.
Amen