Jesaja 8:23-9:6


Die lamp van die liggaam is die oog


 

Geliefdes van ons Here Jesus, die teksvers vir hierdie prediking is uit Matteus 6 verse 22 en 23: “Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie!”

Broers en susters, ons leef werklik in ’n donker en boos wêreld! Ja, lees maar in die koerante en kyk maar op die televisie ... orals lees en sien ons van moord en roof en ellende. En in ons eie land is dit nog erger! Dit het niks te doen met swart teen wit nie ... nee, ons het hier te doen met die boosheid teen die goeie, die duisternis teen die lig! Immers, is dit nie ook wat Paulus gesê het nie:“Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug” (Ef 6:12)? Ja, ons word van alle kante af bedreig ... ons lewens en ons eiendom is nie eers ’n sent werd nie! Dit is al so erg dat ons begin dreig met eie geregtigheid, omdat dit vir ons lyk asof die owerheid nie sy plig nakom nie. Die ergste van alles is dat ons begin hoop verloor het in ons eie geloof.

Die volk Israel het ook in sulke tye geleef, en daarom is hierdie profesie van Jesaja vandag nog vir ons net so aktueel as wat dit vir Israel was. Israel was ook verdruk deur haarheidense bure, daar was ook sosiale ongeregtigheid, morele verval en alle dergelike dinge wat daarmee saamgaan. In plaas daarvan dat Israel die tugtigende hand van die Here God daarin gesien het, het hulle bloot aangehou om op menslike manier na uitkoms en verlossing te soek. Die volk is deur die profete gewaarsku oor hulle sonde teen God, maar hoor en sien is min. Hulle het blind geword vir die ellende en sondes van hulle naaste, oral was afgode praktyke aan die gang (vgl Jes 2:8), gierigheid en uitbuitery (vgl Jes 5:8-10), en miskenning van God se gesag (vgl Jes 5:24). Dít was sonde teen God! Omdat hulle oë op die verkeerde dinge ingestel was, het hulle lewens spoedig verval in ellende en duisternis. As die oog, wat veronderstel is om lig te gee, dan tot duisternis lei, is dit heeltemal nag! Daarom het die volk Israel ook nie geweet waarheen nie.

Vanuit God se oogpunt is hulle ’n volk wat in duisternis wandel en in ’n land van doodskaduwees woon. Dit is ’n duisternis van sonde en dood, die duisternis van die oordeel van God. Nou sit die volk in hierdie duisternis en hulle wil dit nie erken nie. Ja, hulle wil nie erken dat hulle nie meer die lig in die duisternis kan sien nie; hulle is verdwaal in die donkerte van hulle sondes. En soos die mens maar is, begin hulle na uitkoms te soek; eers na die een kant en dan na die ander kant toe; van een politieke leier na die ander; van een hoop na die volgende.

Gemeente, dit is egter teen hierdie donker agtergrond van die volk se politieke en geestelike nood, dat die profeet Jesaja die lig van redding sien. Die profeet beskryf hierdie redding, wat nog in die toekoms sal gebeur, asof dit reeds gebeur het. Hy bring dit dan ook in verband met die geboorte van ’n Seun en die onverdeelde trou van die Here God. Daar sal weer ’n helder lig van bevryding en redding oor die mense, wat in die donker land woon, skyn. Dit is daardie Ligwaar van Johannes gesê het: “In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie” (Joh 1:4-5). Hierdie lig was nie maar net ’n kortstondige ligflits en dan weer donkerte nie. Nee, hierdie Lig het gekom om te bly skyn!

En die wonderlike van hierdie profesie van Jesaja is dat dit op ons huidige Kersnag vervul is toe daardie hemelse lig oor die velde geskyn het. Julle ken mos die geskiedenis daaragter: die herders het dit eerste gesien. Terwyl hulle in verwondering daarna gekyk het,het ’n engel mos aan hulle verskyn en gesê: “Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here” (Luk 2:11). Toe kom daar ’n menigte engele uit die hemelwat God prys en sê: “Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ’n welbehae het” (Luk2:14). Ja, daardie Kindjie wat die herders in die krip in Betlehems sou vind, is dieselfde Kindjie waarvan Jesaja gesê het: “Vir ons is ’n Seun gebore, aan ons is ’n Seun gegee; Hy sal heers en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader,Vredevors.”

Geliefdes van ons Here Jesus, daardie vrederyk waarvan Jesaja so gepreek het, het reeds aangebreek! Nou hoef die mens nie meer te soek na aardse verlossers en bevryders nie! Jesaja sê nadruklik: “Vir ons is ’n Seun gebore ...” en hierdie is nie maar enige seun nie. O nee, hierdie Seun kom om te heers oor die duisternis, want Hy is die gestuurde Lig wat nie uitgedoof kan word nie!

Hierdie Seun word genoem Wonderbare Raadsman. Die Here Jesus se geboorte was ’n wonderwerk. Die Heilige Gees het self die lewe in ’n maagd verwek sodat sy swanger geword het. Wie van ons kan hierdie wonder deurdink en verklaar? Daarom sal Hy ook ’n Raadsman wees vir sy volk. Hierdie Seun sal net soos God ook sy volk van raad kan voorsien, raad wat die menslike verstand te bowe gaan, raad wat wonderbaar is, raad wat die lig in die duisternis bring. Ja, hierdie Seun, hierdie Wonderbare Raadsman gee vir ons die goeie en wyse raad oor hoe ons ons lewens voor God moet inrig.

Hierdie Seun word ook genoem Magtige God. Dit is Hy waarvan Johannes sê: “In die begin was die Woorddaar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het,vol genade en waarheid” (Joh 1:1,14). Ja, daarom is dit ook ’n bevestiging van wat ons later leer: die Here Jesus is God en mens tegelyk. Hierdie Seun wat gebore is, is mens om volkome gehoorsaam aan God te wees en die vloek van die sonde te dra, maar Hy is ook God om vir ons verlossing te bewerkstellig sodat daar vir ons’n ewige lewe kan wees. Sy magtigheid is daarin geleë dat alle mag in die hemel en op die aarde aan Hom gegee is (vgl Mat28:18), en daarom is dit in sy vermoë om sy volk teen elke moontlike bedreiging te beskerm.

Hierdie Seun word verder ook genoem die EwigeVader. Hy was van ewigheid af reeds een met die Vader en die Heilige Gees. Die benaming Vader is ’n koninklike titel. Elke goeie koning word beskou as die vader van die volk. Hierdie Seun, hierdie Koning se vaderskap sal net soos dié van God wees, sonder einde. In sy vaderhuis is daar altyd vrede en beskerming. In Psalm 36:8-9 staan daar: “Hoe kosbaar is u trou, o God! U beskerm die mense wat by U skuil. In u huis geniet hulle oorvloed, U laat hulle drink uit die strome van u goedheid.”

Ten slotte word hierdie Seun ook die Vredevors genoem. Hierdie benaming is sekerlik die mees belangrikste van syroeping. Een van die vernaamste pligte van ’n koning was destyds om te sorg dat daar rus en vrede, voorspoed en welvaart vir sy volk is. Daarom is dit ook begryplik dat die volk Israel gesoek het na iemand wat dit sou kon vermag. Is ons nie maar vandag ook so nie? Soek ons nie ook na rus en vrede in politieke leiers nie? Maar kan ons werklike vrede in mense kry? Kan mense werklike vrede op aarde bewerkstellig? Nee, beslis nie! Daarom sou hierdie Seun, wat gebore word, die Vredevors genoem word. Vir Hom was vrede nie net ’ntoestand nie, maar ’n kenmerk van sy hele wese. In sy persoon en optrede het hierdie Seun alles, wat deur die Bybelse begrip “vrede”uitgedruk word, beliggaam. Hy moes weer vrede tussen God en mens bring. Daar was nie net ’n toestand van oorlog van haat tussen mens en mens nie, maar ook tussen mens en God! Hierdie oorlog en haat het ontstaan toe die mens in die Paradys teen God in opstand gekom het. Sedertdien is die mens besig om oorlog teen God en sy naaste te voer. God is nie meer die Lig van hulle lewens nie ...nee, die Satan en sy boosheid het die mens in die duisternis ingelok. Hierdie Seun, hierdie Vredevors moes weer vir die sondaarmens die Lig in die duisternis word, sodat daar weer eens vrede tussen God en mens kan wees. Hy sou die vors van die duisternis, die Satan, oorwin en vrede op aarde bring vir die mense in wie God ’n welbehae het.

Broers en susters, miskien moet ons onsself afvra: Waar soek ons vandag ons vrede en rus? By mense en politieke partye? Is ons nie maar weer in dieselfde bootjie as die volk van Israel nie? Is ons nie ook vandag juis besig om rond te ploeter in die duisternis op soek na aardse vrede nie? Die ergste van alles is dat ons dit nie kan vind nie! Hoekom nie? Want ons soek op verkeerde plekke en in verkeerde dinge. Ware vrede en rus is nie geleë in hierdie donker wêreld van ons nie! Nee, miskien moet ons weer toelaat dat God vir ons deur sy Seun die lig in die duisternis aandui. As ons weer die goeie raaksien, sal ons hele lewe – in dít wat ons doen en sê – ’n ligstraal wees vir hierdie donker wêreld. Maar as ons steeds net die slegte raaksien, sal ons hele lewe verdonker en sal ons op die ou end saamsmelt met die duisternis van die wêreld. En hoe donker ... hoe donker moet dit dan nie wees nie?!

Jesaja verseker ons dat daar wel weer lig in ons donker lewens kan wees. Hy sê vir ons ook dat hierdie Seun, hierdie Lig wat nie uitgedoof kan word nie, se heerskappy sal uitbrei. Die ryk van hierdie Koning sal gekenmerk word deur voorspoed en vrede. En die middele waarmee Hy sy koninkryk sal vestig en in stand hou, is nie deur wapen geweld of politieke beheer nie, maar deur “reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd.” Die waarborg dat dit alles so sal wees, lê in “die onverdeelde trou van die Here die Almagtige.”

Kom, gemeente, laat ons in hierdie dae weer eens die lig in die duisternis raaksien. Kom ons vergeet van al die donker dinge in ons lewens. Kom, laat ons ook deur ons lewens die lig van die ware Lig in hierdie wêreld uitstraal. Mag elkeen van ons ook die vrede van die hemelse Vredevors ervaar en uitleef in hierdie donker wêreld. Nog beter: Kom laat elkeen van ons hierdie wonderbare Lewenslig in ons lewens inskyn, sodat ons ietsie daarvan in hierdie bose wêreld kan laat terugskyn.

Amen