Markus 2:13-17


Moenie vra wat God vir jou kan doen nie, vra eerder wat jy vir God kan doen!


 

Gemeente, die tema van hierdie prediking is: Moenie vra wat kan God vir jou doen nie, maar vra eerder wat kan jy vir God doen! En dan wil ek ook spesifiek verwys na die antwoord van Levi uit ons gelese gedeelte in vers 14: “Levi het opgestaan en Hom gevolg.”

Geliefdes van ons Here Jesus, voordat ek begin, wil ek eers net vir julle ’n agtergrond gee van die gemeente vir wie hierdie evangelie bedoel was. Hierdie Markaanse gemeente het hulle in moeilike omstandighede bevind. Aan die een kant is hulle wreed deur die Romeinse owerheid vervolg, en aan die ander kant was die godsdienstige leiers van die Jode, die Fariseërs, voortdurend in stryd met die Christene. Dit was veral die Farisese leiers wat ’n hewige stryd gevoer het met die Christene. Hulle het die Christene gesien as ’n bedreiging vir die Joodse godsdiens. Die Christene het nie die wet tot op die letter nagekom soos die Fariseërs dit vereis nie. Vir die wetsgetroue Fariseërs het dit beteken dat die Christene nie in die regte verhouding met God staan nie, want –volgens hulle – kon ’n mens net in die regte verhouding met God staan deur ’n getroue nakoming van die wet. Daarom dat die Fariseërs, volgens die skrywer van hierdie Evangelie, gereeld met Christus in stryd was oor sy leer.

Dit het natuurlik ook veroorsaak dat die Christene, net soos die tollenaars en sondaars, as uitgeworpenes in die Joodse samelewing beskou is. Die outeur van die Markus evangelie wou egter vir sy gemeente sê dat hulle wél in die regte verhouding met God staan! En daarom vertel hy vir hulle die verhaal van Levi, die tollenaar.

Broers en susters, wie was Levi gewees? In die NuweTestament lees ons van baie gelowiges wat geroep is om die Here Jesus te volg. Hoekom word juis sy roeping in die Evangelies ook genoem? Ons gelese gedeelte begin waar die Here Jesus vir Levi roep om Hom te volg. Op die oog af is daar niks verkeerd met hierdie roeping nie. Die Here Jesus het immers `n kort rukkie te vore vir Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes geroep om Hom te volg, en net soos Levi het hulle ook onmiddellik alles gelos en Jesus gevolg. Eers as ons besef wie Levi is en watter posisie hy in die Joodse gemeenskap beklee, dan besef ons dat hierdie roeping van Levi ’n besondere betekenis het.

Daar word vir ons vertel dat Levi ’n tollenaar was. Dit beteken dat hy die reg gehad het om belasting in te vorder. Persoonlike belasting is in daardie tyd direk deur die owerheid ingesamel. Die tollenaars, soos Levi, was verantwoordelik vir dié onaangename taak. Hulle is deur die owerhede aangestel om die belasting in te vorder, waarna hulle dit dan weer aan die owerheid oorbetaal het. Die tollenaars was dus nie werklik sulke ryk belastingheffers soos ons soms dink nie. Dit het hulle egter wel die geleentheid gegee om op ’n oneerlike wyse geld te bekom om hulleself te verryk.

Uit die Evangelies is dit ook duidelik dat hierdie tollenaars nie juis onder die Joodse gemeenskap bemind was nie. Hulle is gesien as oneerlike geldwolwe. Hulle was van die oneerlikste, hebsugtigste en mees veragte figure in die samelewing. En juis dít maak die roeping van Levi so besonders. Die Here Jesus kom na ’n mens, wat in die oë van die Joodse samelewing verag was, en roep hierdie “veragte mens” om Hom te volg en dien! Nou die vraag: Besef die Here Jesus dan nie wat is die norme in die samelewing nie? Jy meng nie met sulke mense nie! Altans, nie as jy in die Joodse gemeenskap se goeie boekies wil bly nie! Maar die Here Jesus het tog nie gekom om in die Fariseërs se goeie boekies te wees nie, o nee, Hy het juis gekom om die sondaar mense met God te versoen.

Wat meer is, die Here Jesus gaan selfs nog verder! Hy gaan geniet ’n maaltyd by Levi se huis! Vir die Skrifgeleerdes, wat deel was van die Fariseërs, was dit een te veel. Hierdie man Jesus is nou regtig besig om hulle te beproef! Daarom reageer hulle ook so heftig: “Waarom eet hy saam met tollenaars en sondaars?” Ja, hierdie Man wat daarop aanspraak maak dat hy God se Seun is, behoort mos van beter te weet. ’n Mens meng jou nie met die semels nie,want anders word jy deur die varke opgevreet. Dit is totaal ongehoord om met sulke mense aan dieselfde tafel te sit! Die Here Jesus is besig om hulle wet oor die tafelgemeenskap te oortree, want hierdie wet het juis bepaal wie saam met wie aan tafel mag sit. Om saam met iemand aan tafel te eet, het vir die Jode besondere betekenis gehad. Dit stig ’n spesiale band van vertroue, van vriendskap tussen die tafelgenote, asof hulle broers is. Daarom spreek dit ook vanselfsprekend dat die Fariseërs hulle tafelgenote beter sou kies! Slegs ’n Jood, wat ook die wet van Moses noukeurig nakom en onderhou, was waardig om saam aan tafel te sit. Deur egter met sondaars te eet, stel jy jou eie regte verhouding met God in gevaar!

Gemeente, die Here Jesus antwoord hierdie Skrifgeleerdes in die vorm van ’n spreuk: “Dié wat gesond is, het nie ’n dokter nodig nie, maar dié wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars”. Dit is tog logies dat gesonde mense nie ’n dokter nodig het nie, maar juis dié wat sieklik en kranklik is. Daarmee sê die Here Jesus dat Hy eintlik gekom het om hierdie “siek mense”, hierdie sondaars, in die regte verhouding met God te stel. Met hierdie antwoord sê die Here Jesus as’t ware vir die Fariseërs:“Hierdie sondaars is, wat julle betref, verlore omdat hulle nie die wette nakom nie, maar Ek het juis gekom om hierdie sondaars te roep om My te dien. Hierdie mense wat `n slegte reputasie het, hierdie mense wat nie die wette van Moses kan nakom nie, vir hulle wil Ek in die regte verhouding met God stel. Omdat hulle nie uit hulleself die vermoë besit om tot God te kom nie, daarom het Ek gekom om hulle daarin te help.”

Die Here Jesus se boodskap is dus duidelik: Hy het vir die sondaarmens in sy sonde-ellende gekom. Net soos ’n dokter daar is om die siekes gesond te maak, net so is die Here Jesus daarom sondaars uit hulle sonde te verlos.

Dit is egter belangrik dat ons besef dat die feit dat die Here Jesus sê Hy het gekom vir die sondaars, nie beteken dat dié wat op die regte pad is, uitgesluit is van die sy werk op aarde nie. Nee, almal is ingesluit. Niemand is egter heeltemal sonder sonde nie. Almal het nut by sy koms. Die Here Jesus het egter sy bediening gefokus op diegene wat van hulle noodbewus is. Dit beteken dat Hy selfs vir die Fariseërs gekom het om hulle in die regte verhouding met God te plaas. Hulle moes dit net besef en raakgesien het. Maar hulle het so geglo in hulle eie vermoëns om God te verstaan deur die wette noukeurig na te kom, dat hulle in der waarheid nog nie besef hulle is ook sondaars nie, en daarom ook nog nie in die regte verhouding met God staan nie. Totdat hulle nie hulle nood besef en insien dat hulle ook sondaars is nie, kan hulle nie gered en gehelp word nie. Hulle besef nie dat die mens– maak nie saak hoe hard hy homself inspan nie – nie in staat is om sy gebroke verhouding met God te herstel nie. Alleen die Here Jesus het die vermoë om die mens in die regte verhouding met God te bring. Daarom dat Hy mense roep om Hom te volg.

Die belangrikste deel van hierdie roeping van Levi is dat hy die Here Jesus moet volg en dien. Dit beteken dat hy nie kan voortgaan met sy vorige lewe nie. Nee! Die Here Jesus se bevel is baie duidelik: “Volg My! Wees aan My gehoorsaam!” As ons dus eenmaal op die Here Jesus se roepstem geantwoord het, is daar nie omdraai nie! Ons kan nie teruggaan na die ou en lekker lewe nie. Om die Here Jesus te volg, beteken die volgende soos Markus dit beskryf in hoofstuk 8 vers 34 en 35: “As iemand agter My wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg, want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir My en die evangelie verloor, sal dit behou.”

Broers en susters, wat beteken dit vir ons as ons sê dat ons die Here Jesus wil volg? Niemand van ons weet wat die toekoms vir ons inhou nie. Maar laat ons vandag opnuut besef dat Christus ons roep om Hom te volg. Om Christus te volg soos Levi, hou vir ons nie net `n waarskuwing in nie, maar ook `n troos. Ons word gewaarsku om nie soos die Fariseërs te dink dat ons kan neersien op ander, omdat ons dink dat ons in die regte verhouding met God staan nie.

Die Markus evangelie leer ons dat diegene wat telkens gedink het dat hulle die naaste aan God gekom het, juis die verste van Hom was. So het die Fariseërs gedink dat hulle tot by God kan kom deur die wet van Moses getrou na te kom en deur hulle goeie voorbeeld, maar telkens het hulle in hulle optrede teenoor God se eie Seun, Jesus Christus, en hulle naaste getoon dat hulle eintlik die verste van God af verwyder is.

Kom, laat ons onsself eerder vereenselwig en identifiseer met die tollenaars en sondaars. Want juis as ons besef dat ons sondaars is; dat ons niks kan doen om uit ons eie by God uit te kom nie, juis dan het ons dié troos: “Daar waar ons onder die diepste besef van ons sonde kom, daar het Jesus Christus tot ons neergedaal en ons,as sondaars, in die regte verhouding met sy Vader kom stel.”

Gemeente, mag elkeen van ons vanoggend besef dat die Here Jesus gekom het na die wêreld toe om ons, die moderne Levi`s, te roep. Hy roep vir julle en my om Hom te volg en dien ...om onsself prys te gee, en te doen wat Hy van ons vra. Kom ons wees gehoorsaam aan God se roepstem, want die beloning is groot.

Amen