Johannes 1:19-28


Wat beteken dit om heilig te lewe?


 

Broers en susters in onse Here Jesus Christus

Ek is amper heeltemal daarvan oortuig dat, indien dit wel moontlik sou wees, daar in ons tyd nie een gemeente is wat Johannes die Doper sou beroep om hulle predikant te wees nie. Hoekom? Want die Doper was 'n ramp sover dit menseverhoudinge en openbare betrekkinge gegaan het. Kyk wat sê Markus 1:6 `Hy het klere van kameelhaar gedra met 'n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe'. 'n Mens wil amper vra: Wie sou nou elke Sondag so iemand wou aanskou?

Ook sy boodskap het gepas by sy kleredrag: 'n sonder fieterjasies kaalvuis uitdaging tot mense om hulle te bekeer want God was aan die kom. En vir Johannes het dit nie saak gemaak of jy Jood, Griek, Hervormer, Baptis, Dopper of sommer almal tegelyk was nie. Nee. Wat vir hom saak gemaak het was dat jy jouself onder hande neem en jou saak met God regmaak, want Jesus gaan kom, dis verseker.

Daarom sê ek, broers en susters. Ek dink nie dat die Doper vandag sommer 'n beroep sou kry nie. Sy styl was daarvoor te onverfynd. Hy het min vriende en baie vyande gemaak.

Maar weet u: wat hy wel gedoen het was om honderde bekeerlinge te maak. Want kyk wat sê Markus 1:5: `Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop'.

Let wel, broers en susters. Uit die ‘hele landstreek van Judea’ en ‘al die inwoners van Jerusalem’, dus, 'n hele klomp mense. Hoe verklaar 'n mens so 'n reaksie? Beslis was dit nie die Doper se kleredrag, dieet of persoonlikheid nie. Ook nie geld of posisie nie, want hy het nie een van die twee gehad nie.

Maar hoekom dan? Hoekom het die mense so in hulle letterlik duisende na hom gestroom? Wat het hy dan gehad? Iets wat ons met een woord kan vaspen: Heiligheid.

Die Doper was heilig. Hy het hom afgesonder vir net een taak, naamlik om die stem van Christus wat sou kom te wees. Alles omtrent hom het om hierdie een doelwit gedraai. Sy kleredrag. Sy dieet. Sy optrede. Sy woorde. Sy eise.

Hy het sy toehoorders, sê Johannes vir ons, aan Elia laat dink. Hulle het een van die profete in hom gesien. Maar wat, broers en susters, laat hy ons sien? Wat laat hy ons raaksien? Ek dink ten minste die volgende:

Jy hoef nie soos die wêreld te wees om op die wêreld 'n indruk te maak nie. Jy hoef ook nie soos die skare te wees om die skare te verander nie. Jy hoef jou ook nie tot hulle vlak te daal om hulle tot jou vlak te verhef nie. En jy hoef ook nie eienaardig te wees nie. Jy het nie nodig om kameelhare te dra en insekte te eet nie. Hoekom nie?

Want heiligheid probeer nie om buitengewoon te wees nie. Heiligheid, inteendeel, probeer om soos God te wees. Met ander woorde: wil jy 'n verskil maak in jou wêreld soos die Doper in sy wêreld 'n verskil gemaak het? Leef dan 'n heilige lewe:

      Wees die een wat konsekwent weier om van ander te skinder;

      wees die een wat altyd die waarheid praat, al gaan dit oor hoe onbenullige sakie;

      wees die een wat altyd met geduld en deernis met die rondom jou omgaan;

      wees die een wat jou skuld betaal;

      wees die een op kantoor wat weier om oneerlik te wees;

      wees die naaste wat optree soos 'n naaste;

      wees die werknemer wat werk sonder om te kla;

      doen jou plig en geniet die lewe; en bo alles

      moenie een boodskap verkondig en 'n ander lewe nie.

Miskien moet ons hierby ook weer let op wat Paulus in 1 Tessalonisense 4:11-12 sê: `Laat dit vir julle 'n saak van eer wees om rustig te lewe, julle met julle eie sake besig te hou en self in julle lewensonderhoud te voorsien, soos ons dit aan julle voorgehou het. Dan sal julle eerbare leefwyse die agting van die mense buite die gemeente afdwing'.

'n Rustige lewe, broers en susters, soos Paulus dit hier beskryf, lei daartoe dat ongelowiges gelowiges respekteer. Wat sou byvoorbeeld gebeur het as die Doper se eie lewe nie in ooreenstemming was met sy harde woorde nie? Wat as hy bekering verkondig het maar immoreel/sondig geleef het? Wat as hy mense opgeroep het tot heiligheid maar bekend was vir sy oneerlikheid? As die Doper se lewe nie ooreengestem het met sy lewe nie? Sy boodskap sou op dowe ore geval het, en baie sou verbygestap het waar hy besig was om te preek, al kopskuddend met 'n glimlag om die mond.

En presies dieselfde geld vir ons boodskap broers en susters. Wie bekering skree, of elke dag net oor Jesus wil praat, maar agteraf konkel, dwing geen respek af nie. Mense luister na diegenes met agterdog. Wie pragtige en teologies korrekte belydenisse oor God uitspreek, maar nie 'n naaste vir die naaste is of wil wees nie, dwing geen respek af nie. En kom ons sê dit maar weer: Mense let meer op na hoe ons optree as wat hulle luister na wat ons sê.

Kom ek beklemtoon dit met 'n spesifieke voorbeeld: Franciscus van Assisi, die baie bekende monnik, het op 'n keer 'n jong monnik genooi om saam met hom in die dorp te gaan preek. Die twee het afgeloop in die hoofstraat, en toe heen en weer in verskeie systrate. Hulle het die inwoners gegroet en met van die smouse gesels. Na 'n rukkie het hulle langs 'n ander roete teruggegaan na die klooster toe.

Die jong man het Franciscus, toe hy dit nie meer kon uithou nie, aan hulle oorspronklike doel herinner: `U het vergeet, Vader, dat ons dorp toe gegaan het om te preek'. `My seun,' het Franciscus geantwoord, `ons het gepreek'. Baie mense het ons gesien. Hulle het ons gedrag fyn dopgehou en ons gesindheid noukeurig bepaal. Hulle het gehoor waaroor ons praat. So het ons ons preek gelewer'.

Net so, broers en susters, was die Doper 'n stem vir Christus met meer as net sy stem. Sy lewe het by sy woorde gepas. En as iemand se woorde en optrede dieselfde is, is die uitwerking daarvan soos die trefkrag van dinamiet. Maar as iemand een ding sê maar iets anders leef, is die gevolg vernietigend. Mense sal weet dat ons Christene is, nie omdat ons die naam Christen dra nie, maar omdat ons die lewe van 'n Christen leef.

Want in die lewe werk dit eenvoudig so: dit is hoe 'n mens lewe wat maak dat jy naam maak of 'n bepaalde naam kry, en nie die naam wat 'n bepaalde lewe tot stand bring nie. Luister hoe pragtig die volgende verhaal dit illustreer:

'n Paartjie was aan die stry oor 'n naam vir hulle eersgeborene. Uiteindelik is hulle, omdat hulle nie op 'n naam kon ooreenkom nie, na die predikant om die saak te probeer beredder. `Wat is die probleem?', het die predikant gevra. Die vrou het eerste gepraat: `Hy wil die seun na sy pa vernoem en ek wil die seun na my pa vernoem'.

`Wat is jou pa se naam,' het die predikant vir die man gevra. `Josef,' het die man geantwoord. `En wat is jou pa se naam,' het die predikant vir die vrou gevra. `Josef,' het ook die vrou geantwoord. Die predikant was verslae. `Maar wat is dan die probleem?, het hy gevra.

Die vrou het geantwoord: `Sien dominee, sy pa was 'n perdedief en 'n leuenaar, en my pa was 'n regverdige en opregte man. As ons ons seun Josef noem, hoe sal ek weet of my seun na my pa of na sy pa vernoem is?'

Die predikant het toe nagedink en geantwoord: `Noem die seun Josef. Kyk dan of hy 'n perdedief en leuenaar, of 'n regverdige en opregte man word. Dan sal julle weet wie se naam hy dra.'

Met ander woorde, broers en susters, om jouself kind van God te noem, is een ding. Om 'n kind van God genoem te word deur diegene wat jou lewe dophou, is geheel en al iets anders. Die Doper het Jesus se koms na die aarde voorberei. Hy het deur sy optrede gesê dat die koninkryk aan die aanbreek was. Dat God op pad was na die aarde by wyse van sy Seun.

Ons leef in die volgende paar weke in dieselfde tyd. Die tyd wat die Kerk adventstyd noem, die tyd waarin ons weer eens die koms van ons Verlosser na die wêreld gedenk.

En nou is die vraag: hoe leef ons in hierdie tyd, eintlik, hoe leef ons elke dag? Het ons maar net die naam Christen omdat ons sê ons glo, of word ons so deur ander genoem omdat ons heilig lewe. Lewe ons so dat ons ook, waar ons lewe en werk, aan die wêreld toon dat Jesus reeds gekom het? Dat hy mense se lewens kom verander het? Dat Hy mense so kom verander het dat hulle heilig kan lewe?

Met ander woorde, lei ons of mislei ons? Is ons die naam Christen, veral in hierdie tyd, werd? Maak ons 'n verskil waar ons lewe? Die Doper het 'n verskil gemaak, daarom is hy Elia of een van die profete genoem. Jesus het 'n verskil kom maak, daarom is Hy die Christus genoem. Maak u en ek ook so 'n verskil dat ons Christene genoem word?
Amen