Predikante moet daarop let dat wanneer 'n katkisant met die geloofsbelydenisaflegging, ook nog gedoop moet word, die volgende gebruik geld: slégs die Formulier vir die Afneem van die Openbare Geloofsbelydenis word in die erediens gebruik, waarna die doop dan bedien word, sónder die gebruikmaking van die Formulier vir die Bediening van die Doop aan volwassenes.

Geliefdes in ons Here Jesus Christus,

Die kerkraad het hom daarvan vergewis dat hierdie broers en susters behoorlik gekatkiseer is en dat hulle geloofskennis en hulle gesindheid sodanig is dat hulle toegelaat kan word om belydende lidmate van die kerk van Jesus Christus te word. In die Naam van God en in u teenwoordigheid as sy gemeente, wil ons hulle nou die geleentheid gee om openlik te bely dat hulle in die Drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees glo.

U wat u geloof so wil bely, moet nou eers hoor hoe 'n groot voorreg en verantwoordelikheid dit is om 'n belydende lidmaat van die kerk van Christus te wees.

Die barmhartigheid van God is so groot dat Hy deur sy Woord en Gees aan ons die geloof skenk, waardeur ons vas en seker weet dat ons deur Jesus Christus van ons sonde verlos is. En al besef ons dat ons nog voortdurend teen God sondig en altyd geneig is om die slegte te doen, glo ons dat God, sonder dat ons dit verdien, ons op grond van sy genade vryspreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hy is immers op grond van ons oortredings oorgelewer en Hy is opgewek, sodat ons vrygespreek kan word. En aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur Hom ook van die straf van God gered sal word.

Daarom glo ons dat Christus ons lewende lidmate van sy kerk gemaak het. Ons glo dat God ons deur die regte verkondiging van sy Woord en die bediening van die sakramente volgens die instelling van Christus, steeds in die geloof wil versterk, sodat ons in sy kerk bruikbaar kan wees, voorberei vir enige goeie diens. Om so diensbaar te kan wees, moet ons ook elke dag getrou en ywerig die Woord van God lees en bestudeer en God vra dat Hy ons daarin deur die Heilige Gees sal lei.

Ons glo dat almal verplig is om by die ware kerk aan te sluit en daarmee te verenig om so die eenheid van die kerk te bewaar. Daarom onderwerp ons ons gewilliglik aan die leer en tug van die kerk. Ons is immers die gebou van God wat opgerig is op die fondament van die apostels en profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is.

In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie u ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon.

Sodat dit vir die gemeente duidelik kan wees dat u hierdie geloof ontvang het en daarom ook bereid is om hierdie dienswerk in dankbaarheid teenoor God te doen, moet u nou hardop op die volgende vrae antwoord:

Die katkisante word nou opgeroep om op die volgende vrae te antwoord:

1. Bely u soos die kerk en saam met die kerk, dat u glo in die Drie-enige God, Vader, Seun
en Heilige Gees, wat ons van die sonde en die dood verlos het?

2. Onderneem u om by hierdie belydenis te bly, u voortdurend tot die Here te bekeer
en steeds te bid dat Hy dit in u volvoer?

3. Belowe u om uself diensbaar te maak en na die beste van u vermoë en met toewyding
die groei en vooruitgang van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, en so van die
een heilige algemene Christelike kerk, te bevorder?

4. Belowe u ook om u te onderwerp aan die kerklike opsig en tug?

Wat is hierop u antwoord?

Antwoord: Ja.

Indien daar katkisante is wat nog gedoop moet word, vind dit op hierdie punt plaas.

Die dienaar van die Woord verklaar nou aan die katkisante soos volg:

Vanweë die feit dat u gedoop is, en op grond van die belydenis wat u nou afgelê het, verklaar ons u tot belydende lidmate van die Kerk en nooi ons u uit om gereeld, saam met die gemeente, aan die tafel van die Here aan te sit.

Die God van genade wat u in Christus geroep het om in sy ewige heerlikheid te deel, sal u belydenis bevestig en u steeds deur sy Woord en Gees lei en versterk. Amen.

Kolossense 3:12-17: ‘Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.’

of

Hebreërs 10:19-25: ‘Ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. En terwyl ons Hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.’

of

Kolossense 3:1-4: ‘Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met Hom verskyn en in sy heerlikheid deel.’

Aangesien niemand uit hulself in staat is om dit alles te doen nie, laat ons nou saam tot God bid:

Here God!
Ons dank U dat U ons deur u genade verlos het.
Ons dank U dat ons in Jesus Christus u kinders mag wees en dat U ons in u genadeverbond ingesluit het.
Ons dank U dat U ons deur u Heilige Gees in u diens wil gebruik.
Ons dank U dat U ons die geloof geskenk het waardeur ons u weldade so onverdiend mag ontvang.
Maak ons steeds gehoorsaam aan u Woord, sodat ons as lewende lidmate van u kerk altyd u dissipels en getroue dienaars sal wees.
Bewaar, beskerm en laat groei u kerk. Gee dat ons U altyd met blydskap en dankbaarheid sal dien, en dat ons so u Naam sal groot maak en sal eer.
Vergewe ons ons sonde in die Naam van Jesus Christus, ons Here.
Amen