Die versorging van kinders in nood word deur verskeie organisasies binne die kerk, en ook deur gemeentes, uitgevoer.  Wil jy graag help met jou tyd, geld of ‘n donasie van een of ander aard?  Kontak asseblief enige van die persone hier onder genoem.

PLEEGSORGHUISE
Die mees gestruktureerde meganisme waardeur die Nederduitsch Hervormde Kerk na sorgbehoewende kinders omsien, is ses pleegsorghuise waar ‘n huisouerpaar ses kinders versorg.

Reeds in 1923 het die Kerk begin met die formele versorging van kinders in nood, aanvanklik in tradisionele kinderhuise, en sedert 1997 in die kleiner pleegsorghuise waar individuele versorging moontlik is.

Dienste
Afgesien van die fisiese, psigies-emosionele en geestelike versorging van kinders in die pleegsorghuise, het die Direksie  sedert 2002 sy visie verbreed ten einde ondersteunende dienste te lewer aan kinders (en ouers) wat die Kerk se pad kruis.

Evaluasiekomitees op gemeente- en ringsvlak het dienslewering verbreed en verdiep ten opsigte van kinders buite die pleegsorghuissisteem.  Evaluasies (assessering) word gedoen deur ‘n multi-professionele span wat onder andere bestaan uit sielkundiges, predikante, maatskaplike werkers asook medici.  Die tegnieke wat gebruik word is onder andere:

  • persoonlike onderhoude,
  • vraelyste,
  • psigometriese toetse,
  • spelterapie,
  • volledige mediese ondersoeke,
  • geestelike berading en begeleiding.  Sodra die spesifieke profiel van ‘n kind bepaal is, word ‘n behandelingsprogram opgestel wat deur die multi-professionele span toegepas en bestuur word.
  • ‘n Terapeutiese Trustfonds is intussen ook gevestig en het reeds binne die stelsel, asook in gewone gesinne, ‘n verskil gemaak aan kinders wat probleme ondervind.

Daar word tans meer as 200 kinders in die oop pleegsorg sisteem versorg.

Administrasie
Die pleegsorghuise word oorhoofs deur ‘n direksie bestuur, terwyl elke huis ook ‘n eie Toesigkomitee het wat verantwoordelikheid neem vir die bestuur en bedryf van die huis.  Evaluasiekomitees is gevestig vir elke pleegsorghuis wat veral na die psigies-emosionele omstandighede van kinders omsien.

Direksie
Vir meer inligting oor die Nederduitsch Hervormde Kerk se pleegsorghuise, skakel gerus met die kantoor van die Direksie.

E-pos adres: kinderhuise@nhk.co.za
Tel:   012-3228885