Agtergrond en ontstaan
Tydens die onderhandelinge oor die herstrukturering van die teologiese fakulteit aan die Universiteit van Pretoria tot ‘n veelkerklike fakulteit, het die Hervormde Kerk tegelykertyd beding vir die vestiging van ‘n teologiese kollege, wat aan die Universiteit geakkrediteer moes word. Die onderhandelings het uitgeloop op ‘n kontraktuele ooreenkoms met die Universiteit van Pretoria wat bepaal dat die Hervormde Teologiese Kollege vanaf 1 Januarie 2000 geakkrediteer word. Akkreditering behels dat dosente van die Kollege geakkrediteerde dosente van die Fakulteit Teologie is, met die bevoegdheid om met goedkeuring kerkspesifieke programme van die fakulteit aan te bied, en as studieleiers op te tree.

Doel
Die oorwegings vir die vestiging van die Kollege was die volgende:

  • Naas die algemeen-kerklike modules binne die teologiese kurrikulum, moes daar ruimte wees vir kerkspesifieke modules wat vanuit die Kollege deur geakkrediteerde dosente aangebied kan word;
  • Die Kollege moet buite-kurrikulêre programme ontwikkel wat vanaf die vierde studiejaar aangebied word, bestaande uit kerkeie modules, afgestem op die bedieningspraktyk van die Hervormde Kerk;
  • Die genoemde kerkeie praktykvorming moet uitgebrei word om studente vir drie maande, onder begeleiding van predikante, blootstelling te gee aan praktiese werk in gemeentes;
  • Die program vir kerkeie praktykvorming moet uitloop op die verkryging van ‘n Diploma in Kerklike Bediening wat, naas die vereiste akademiese kwalifikasies, ook as voorwaarde sal geld vir toelating tot die proponentseksamen;
  • Die Kollege moet deur middel van die kerkspesifieke- en kerkeie-modules, asook deur ‘n dosente-voogstelsel probeer toesien dat die kerklike etos van die Hervormde Kerk en ‘n gesonde spiritualiteit onder die studente bevorder sal word;
  • Die Kollege moet deur die aanbieding van jaarlikse toerustingskursusse sorg vir die voortgesette teologiese toerusting van predikante;
  • Toerustingskursusse vir ampsdraers en lidmate word deur die Kollege geaktiveer.


Kontakbesonderhede

Hoof: Dr JC van der Merwe
Kantoor: Kamer 1-43, Teologie-gebou, Universiteit van Pretoria
E-pos: christo@kpo.co.za
Faks: 012 420 4303
Tel: 012 420 3156
Sel: 082 859 7412

Sekretaresse: Me Betsie Brits
Kantoor: Kamer 1-45, Teologie-gebou, Universiteit van Pretoria
E-pos: betsie.brits@up.ac.za
Tel: 012 420 5393