VAARDIGHEIDSONTWIKKELING
Die werksaamhede van die Afrika Instituut vir Missiologie (AIM) verskaf teologiese opleiding aan studente wat nie universiteitstoelating het nie. AIM se kampus is by Hammanskraal, noord van Pretoria.

Akademiese studies word so prakties moontlik aangebied. Opleiding in Praktiese Teologie en Sendingwetenskap word gekoppel aan sekere gemeenskapsprojekte. Onderrig in Kategetiek gaan byvoorbeeld hand aan hand met 'n voedingskema by 'n skool, terwyl Sendingwetenskap gekoppel word aan 'n projek wat klere voorsien aan behoeftige mense.

Diens wat aan die kerke en gemeenskap gelewer word, word grootliks gekoppel aan die teologiese navorsing van dosente. So organiseer AIM byvoorbeeld gereeld byeenkomste wat gerig is op die problematiek van die plaaslike gemeenskap, bv. tradisionele genesing en die Christelike geloof, vroueregte, die weeskind-krisis en armoede.

AIM het ook strukture in plek om voedsel, klere, toerusting en speelgoed op grootskaal in Hammanskraal te versprei. In samewerking met onder andere Kwalata Wildtuin word groot hoeveelhede kos weekliks aan kleuterskole en diensorganisasies soos vigs-sentrums, "ouetehuise" en sentrums vir gestremdes verskaf. Verskillende gemeentes voorsien AIM met vragte klere en speelgoed wat in die gemeenskap deur projekspanne versprei word.

Die fasiliteite van AIM word gereeld gebruik vir jeugbyeenkomste, spanbou geleenthede vir kerkrade en vergaderings. Die Algemene Kommissie van die Maranatha Reformed Church of Christ vergader byvoorbeeld by AIM.