WELSYNWERK
Die Hervormde Kerk se Ondersteuningsraad verrig maatskaplike dienste wat vakkundig van aard is en wat primêr gefokus is op die gesin, gesinslewe en kinderversorging.

Die Ondersteuningsraad is amper 60 jaar oud en funksioneer vanuit 20 kantore in 4 provinsies met 'n totaal van vyf programbestuurders, 38 maatskaplike werkers, agt maatskaplike hulpwerkers en 21 sekretariële personeellede.

Gedurende 2006, het die Ondersteuningsraad dienste gelewer aan 10 161 individue uit verskillende gemeenskappe en ongeag kerkverband. In terme van dienste aan kinders is sake in die Kinderhof hanteer, kinders in pleegsorg geplaas en 108 aannemings afgehandel. Meer as 400 weeskinders is by die Ondersteuningsraad se dienslewering betrek in 2006 en 502 verwaarloosde kinders. Daar was 'n drastiese toename in die hoeveelheid gesinne in materiële nood wat by die maatskaplike werkers kom aanklop het.

Die Ondersteuningsraad het ook 206 MIV/Vigs positiewe persone van bystand bedien gedurende 2006.

Wat groepwerk betref, fokus die Ondersteuningsraad op:

 • Ouerleiding
 • Pleegouerleiding
 • Ontwikkeling van lewensvaardighede
 • Ondersteuning aan voornemende aanneemouers
 • Traumabegeleiding

In 2006 het ongeveer 400 kinders en volwassenes baat gevind by hierdie groepe.

Die Ondersteuningsraad verrig gemeenskapsontwikkeling deur projekte soos:

 • Vakansieprojekte
 • Sopkombuise / voedingskemas
 • Werkskepping (bv. groentetuine, was- en strykprojekte)
 • Kersfunksies vir minderbevoorregte kinders en bejaardes
 • Ontwikkeling van kleuterskole
 • Dagsorgsentrum vir verswakte bejaardes
 • MIV/Vigs voorkoming

Deur middel van voedingskemas en sopkombuise het die Ondersteuningsraad in 2006 minstens 29 000 etes voorsien, afgesien van voedselpakkies wat deurlopend aan gesinne voorsien is.

Die maatskaplike werkers werk nou saam met die Hervormde Kerk se kinderhuise en die volgende dienste word gelewer:

In die Kerk se formele pleegsorghuise word toesig- en terapeutiese dienste gelewer, en leiding gegee aan die pleegouers. Op statutêre gebied hanteer die maatskaplike werkers die instandhouding en verlenging van hofbevele.

 • Sedert 2005 stig die Ondersteuningsraad en die Direksie van die Kinderhuise evaluasiekomitees wat omsien na die behoeftes van kinders wat in die sorg van lidmate van die NHK is, hetsy in terme van finansiële ondersteuning of deur die voorsiening van terapeutiese dienste.

E-pos: oraad@nhk.co.za