OMSENDBRIEWE VAN 2017

1/2017 (23 Januarie 2017)

Jaarverslae en Ringsverslae 2017
Inventaris van inligtingsbronne
Jaarverslae 2017
Kennisgewing van Ringsvergadering 2017

2/2017 (26 Januarie 2017)
Toegang tot Vonkk-liedere

3A/2017 (27 Januarie 2017)
Woensdag 22 Februarie 2017 – Opening van die HTK

3B/2017 (27 Januarie 2017)
Woensdag 22 Februarie 2017 – Predikantevergadering

3C/2017 (27 Januarie 2017)
Donderdag 23 Februarie 2017 – Inligting- en Besprekingsvergadering met tafelgesprekke onder leiding van die Kommissie van die AKV

3D/2017 (27 Januarie 2017)
Inskrywingsvorm vir 3-in-1 byeenkoms

6/2017 (6 Februarie 2017)
Jaarverslae en ringsverslae 2017
Geloofbrief

7/2017 (23 Februarie 2017)
Boekwinkel en argief

8/2017 (27 Februarie 2017)
Boekwinkel - afskryf van boeke

9/2017 (21 Februarie 2017)
Sinodale offergawe, pensioenbydraes, reistoelaes , traktement- en orrelisteskale vir 2017/2018

10/2017 (8 Maart 2017)
Afkoop van 'n predikant se verlof

11/2017 (24 Maart 2017)
Boekwinkel ure

12/2017 (4 April 2017)
WGGK - Twee beskikbare poste

13/2017 (24 April 2017)
Voorbidding vir ons land en mense

14 van 2017 (10 Mei 2017)
Integrasie en standaardisering van inligtingstelsels

15 van 2017 (14 Junie 2017)
Verskuiwing van sinodale dienste

16 van 2017 (14 Junie 2017)
Afhaal van tydskrifte

17 van 2017 (27 Junie 2017)
Hervestiging van Afdeling Finansies

18 van 2017 (25 Julie 2017)
Gesamentlike verklaring - Wereldgemeenskap van Gereformeerde Kerk (WGGK) oor die leer van regverdiging
Joint declaration on the doctrine of justification
Wittenberg Witness

19 van 2017 (24 Augustus 2017)
Ontmoeting: Moderature van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika en die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika

21 van 2017 (2 Oktober 2017)
Godsdiens in skole

23 van 2017 (31 Otober 2017)
Eerstejaarskampe

24 van 2017 (3 November 2017)
Biddag rondom geweld en landbouomstandighede

25 van 2017 (8 November 2017)
Die NHKA se betrokkenheid by die WGGK 

26 van 2017 (10 November 2017)
Vakante werksruimtes

27 van 2017 (23 November 2017)
Bedieningsmoontlikhede vir proponente

28 van 2017 (23 November 2017)
Strategiese bediening 

 OMSENDBRIEWE VAN 2016

1/2016 (27 Januarie 2016)
Verkoop van die Dirk vander Hoff- en Barton Keep geboue
2/2016 (2 Februarie 2016)
Jaarverslae en ringsverslae 2016
Jaarverslae 2016
Kennisgewing van ringsvergadering 2016
Inventaris van inligtingsbronne
4/2016 (25 Februarie 2016)
Sinodale offergawe, pensioenbydraes, reistoelae, traktement- en orrelisskale vir 2016/2017
5/2016 (26 Februarie 2016)
Veranderinge aan die wetgewing met betrekking tot die belasbaarheid van pensioenfondsbydraes
6/2016 (17 Maart 2016)
Oproep na die 71ste Algemene Kerkvergadering – Sondag 2 Oktober (opening) tot Vrydag 7 Oktober 2016
Geloofsbrief
7/2016 (2 Junie 2016)
Werkloosheid, droogte en geloof
8/2016 (16 Augustus 2016)
Kinderbeskermingsregister
10/2016 (2 Oktober 2016)
Biddag vir reën
11/2016 (28 September 2016)
Skuif van 71ste Algemene Kerkvergadering
12/2016 (19 Oktober 2016)
Die Hervormde Kerk en Reformasie 500
13/2016 (21 Oktober 2016)
Ringsdiakensvergaderings en gemeentelike Diakensvergaderings - Besluite van die 71ste Algemene Kerkvergadering
14/2016 (21 November 2016)
Drie-in-een byeenkoms vir predikante, ringskommissies, en alle belangstellendes
15/2016 (16 November 2016)
Sinodale offergawe, emeriti ondersteuning, traktementskale, reiskostetoelaag, pensioen, orrelisteskale 2017-2018
16/2016 (1 Desember 2016)
Sinodale offergawe, pensioenbydraes, reistoelaes, traktement- en orrelisteskale vir 2017/2018 

 


 

OMSENDBRIEWE VAN 2015

1/2015 (27 Januarie 2015)
Jaarverslae en ringsverslae 2015
Jaarverslae 2015
Kennisgewing van ringsvergadering
Inventaris van inligtingsbronne
2/2015 (27 Januarie 2015)
Opwindende drie-in-een byeenkoms
3/2015 (28 Januarie 2015)
Administrateurspos
4/2015 (26 Februarie 2015)
Sinodale offergawe, pensioenbydraes, reistoelaes, traktement- en orrelisteskale vir 2015/2016
5/2015 (12 Maart 2015)
Dankdiens: NHSV - 24 Mei 2015
6/2015 (14 April 2015)
Toegang tot inligting
7/2015 (29 April 2015)
Beroepswerksaamhede en die betrokkenheid van emeriti op voltydse basis
8/2015 (30 April 2015)
Almanak en Bybelse Dagboek 2016
9/2015 (4 Mei 2015)
Sensusopname Februarie 2015
10/2015 (3 September 2015)
Registrasievereiste vir aanspreeklike en rapporteringspligtige (FICA) - ABSA kliënte
Grondwet van die NHKA (Engels)
11/2015 (31 Augustus 2015)
Verdubbeling van gadeversekering dekking vanaf 1 September 2015
12/2015 (9 September 2015)
Verpligte sensusopname Augustus 2015
13/2015 (25 September 2015)
Aangepaste postestruktuur in die Sinodale Dienssentrum
14/2015 (28 September 2015)
Hervormingsondag
15/2015 (14 Oktober 2015)
Werkwyses van gemeentes en ringe
16/2015 (29 Oktober 2015)
Registrasie van huwelike en inhandiging van afskrifte van huweliksregisters by die kerkargief
17/2015 (6 November 2015)
Biddag vir reën - 15 November 2015
18/2015 (20 November 2015)
Toegang tot VONKK-liedere met die oog op die Algemene Kerkvergadering
19/2015 (7 Desember 2015)
Konsolidasie van kerklike beursfondse vir teologiestudie
21/2015 (8 Desember 2015)
HCM Fourie Erepenning
HCM Fourie Erepenning - Reglement
22/2015 (14 Desember 2015)
Begroting 2016 - 2017

 OMSENDBRIEWE VAN 2014

1/2014 (8 Januarie 2014)
Die 70ste Algemene Kerkvergadering (AKV) en finansiële sake daaruit 
2/2014 (22 Januarie 2014)
Jaarverslae en Ringsverslae 2014
Jaarverslae 2014 (wanneer u hierdie skakel oopmaak, sal die dokument op u rekenaar gespaar word, waarna u dit kan oopmaak)
3/2014 (31 Januarie 2014)
Inligting- en besprekingsvergadering: 26 Februarie 2014 te gemeente Kempton Park-Oos
4/2014 (26 Februarie 2014)
Sinodale offergawe, Pensioenbydraes, Reistoelaes, Traktementen Orrelisteskale vir 2014/2015
Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging: Salarisriglyne vir 2014
5/2014 (17 Maart 2014)
Predikante wat bedank het of onthef is uit die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
6/2014 (17 Maart 2014)
Besluitebundel van die 70ste Algemene Kerkvergadering
Gewysigde kerkorde: 70ste Algemene Kerkvergadering
7/2014 (7 April 2014)
Reistoelaes vir 2014/2015
10/2014 (16 April 2014)
Sinodale offergawe en emeriti bystand vir 2014/2015
11/2014 (20 Mei 2014)
Staking in platinumbedryfen impak daarvan op Ringe van Krokidelrivier en Rustenburg
12/2014 (13 Junie 2014)
Predikante wie se ampsvoorreg in die Nederduitsch Hervormde kerk van Afrika opgehef is
13/2014 (4 Julie 2014)
Vrae aangaande die NHSV-tak of 'n aparte funksionerende vroue-aksie in u gemeente
Vraelys
14/2014 (18 Augustus 2014)
Litigasieproses
15/2014 (28 Augustus 2014)
Verpligte sensusopname in Augustus 2014
Vorm: Augustustelling
16/2014 (9 September 2014)
Sinodale personeel
17/2014 - (9 September 2014)
Beroepswerksaamhede en die status van gemeentes
18/2014 - (9 September 2014)
Werkopdrag en aangepaste werkwyse van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering na afloop van die 70ste Algemene Kerkvergadering
19/2014 - (22 September 2014)
Tussentydse belastingopgawes
20/2014 - (29 Oktober 2014)
Jaarkongres van die Kerkhistoriese Gemeenskap: 27 November 2014
21/2014 - (8 Desember 2014)
Sinodale offergawe, Emeriti ondersteuning, Pensioenbydraes, Reistoelaes, Diakonale bydraes, Traktement- en Orrelisteskale vir 2015/2016
22/2014 - (10 Desember 2014)
Opening van die HTK, Inligting- en Besprekingsvergadering, en Predikantevergadering
23/2014 - (10 Desember 2014)
VTT 2015

 


 

OMSENDBRIEWE VAN 2013

1/2013 (10 Januarie 2013)
Sewentigste Algemene Kerkvergadering - Sondag 22 September tot Saterdag 28 September 2012
2/2013 (21 Januarie 2013)
Inligting- en Besprekingsvergadering: 13 Februarie 2013 te gemeente Kempton Park-Oos
3/2013 (21 Februarie 2013)
Oproep na die sewentigste Algemene Kerkvergadering - Sondag 22 September 2013 (opening) tot Saterdag 28 September 2013
Aanhangsel by Omsendbrief 3/2013: Geloofsbrief
4/2013 (27 Februarie 2013)
Traktement- en Orrelisteskale vir 2013/2014
5/2013 (18 Maart 2013)
Almanak en Bybelse dagboek 2014 (gemeentes en ringe)
6/2013 (18 Maart 2013)
Almanak en Bybelse dagboek 2014 (individue)
7/2013 (12 April 2013)
Onkerklike optrede en aanslag op die 70ste AKV
8/2013 (4 Julie 2013)
Heidelbergse Kategismus 450-jarige viering
9/2013 (18 Junie 2013)
Wysiging van poste struktuur - Sinodale kantoor
11/2013 (22 Augustus 2013)
Verklaring van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering - 22 Augustus 2013
12/2013 (29 Augustus 2013)
Verpligte Sensusopname Augustus
Vorm
13/2013 (5 September 2013)
Finale reëlings vir die 70ste Algemene Kerkvergadering
14/2013 (5 September 2013)
Nederduitsch Hervormde Gemeente Zoutpansberg
15/2013 (20 September 2013)
Verslag van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering: Handelinge rakende kerklike afskeiding
16/2013 (12 November 2013)
70ste Algemene Kerkvergadering: Terugvoering en inligting

 


 

OMSENDBRIEWE VAN 2012

1/2012 (20 Januarie 2012)
Inligting- en Besprekingsvergadering: 28 Februarie 2012 te gemeente Wonderboom
Padkaart
2/2012 (27 Januarie 2012)
Bemiddelingskomitee
3/2012 (27 Januarie 2012)
Verklaring van die Moderamen van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering
4/2012 (13 Februarie 2012)
Konsepnotule van die buitengewone sitting van die Algemene Kerkvergadering gehou op 4 en 5 Oktober 2011
Konsepnotule
5/2012 (2 Maart 2012)
Traktement- en orrelisteskale vir 2012/2013
6/2012 (20 Maart 2012)
Uitnodiging aan dosente van die Teologiese Fakulteit om Ringsvergaderings by te woon: Gesprek met dosente van die Kerk oor die opleiding van teologiestudente
7/2012 (20 Maart 2012)
Almanak en Bybelse Dagboek 2013
8/2012 (20 Maart 2012)
Almanak en Bybelse Dagboek 2013
9/2012 (23 Maart 2012)
Belangrike handelinge en besluite van die Kommissie van die Algemene Kervergadering by sy vergadering gehou op 8 en 9 Maart 2012
10/2012 (13 April 2012)
Verklaring van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering
11/2012 (18 April 2012)
Brief van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering aan gemeentes en kerkrade
Brief van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering aan lidmate van die Kerk
12/2012 (2 Junie 2012)
Debiteure op 30 April 2012
13/2012 (13 Junie 2012)
Dekbrief
Herderlike skrywe in reaksie op die Staat van Belydenis
14/2012 (18 en 19 Junie 2012)
Finansies in die NHKA (ii)
Opvolgskrywe
15/2012 (4 September 2012)
Verligte sensusopname Augustus 2012
Vorm 
16/2012 (28 September 2012)
Interne Oudit
17/2012 (14 November 2012)
Riglyne aan kerkrade teen die agtergrond van kerklike afskeiding
18/2012 (5 Desember 2012)
Gemeentelike offergawe: 2013/2014
19/2012 (7 Desember 2012)
Jaarverslae en Ringsverslae 2013
Jaarverslae 2013
Kennisgewing Ringsvergadering 2013
 


 

OOMSENDBRIEWE VAN 2011

1/2011 (20 Januarie 2011)
Traktementskale en vergoedingsstrukture vir 2011/2012
2/2011 (21 Februarie 2011)
Die klein jakkalsies nr 1 - Kyk na die sente, dan sal die rande na hulself kyk
3/2011 (8 Maart 2011)
Oudit 2010/2011
4/2011 (8 Maart 2011)
Sinodale verpligtine 2011/2012 (Gemeentlike offergawe)
5/2011 (17 Maart 2011)
Gebruik van emereti as pastorale hulpe: Besluit van die 69ste Algemene Kerkvergadering
6/2011 (17 Maart 2011)
Getuienis teenoor die owerheid: Kommissie van die Algemene Kerkvergadering
7/2011 (14 Maart 2011)
Ongeïdentifiseerde inbetalings
8/2011 (14 April 2011)
Sentrale databsis en Almanakinligting
9/2011 (14 April 2011)
Sentrale databsis en Almanakinligting
10/2011 (20 April 2011)
Buitengewone vergadering van die 69ste Algemene Kerkvergadering
11/2011 (4 Mei 2011)
Orrelisteskale
12/2011 (3 Junie 2011)
EMP 501 & IRP 5’e
13/2011 (6 Julie 2011)
Oproep na die buitengewone sitting van die Algemene Kerkvergadering Dinsdag 4 Oktober tot Woensdag 5 Oktober 2011
Geloofsbrief
14/2011 (15 Augustus 2011)
Etes vir die buitengewone sitting van die Algemene Kerkvergadering
15/2011 (22 Augustus 2011)
Verpligte sensusopname Augustus 2011
Vorm vir Augustus-telling
16/2011 (31 Augustus 2011)
Buitengewone Algemene Kerkvergadering: Naamkaartjie en parkeerkaartjie
Lys van afgevaardigdes
17/2011 (20 September 2011)
Registrasiefooi: Buitengewone sitting van die Algemene Kerkvergadering
18/2011 (30 September 2011)
Buitengewone Algemene Kerkvergadering: Finale reëlings met betrekking tot registrasie
Lys van afgevaardigdes
Predikante nie aan gemeentes gekoppel
19/2011 (7 Oktober 2011)
Mediaverklaring na aanleiding van die buitengewone sitting van die Algemene Kerkvergadering: 5 Oktober 2011
20/2011 (14 Oktober 2011)
Insake bedanking van dr JMG Storm as lid van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering
21/2011 (19 Oktober 2011)
EMP501 & IRP5’e – 31 Oktober R 2011 (Is u gereed?)
22/2011 (25 November 2011)
Jaarverslae en ringsverslae 2012
Kennisgewing van ringsvergadering
Jaarverslae
Geloofsbrief
23/2011 (1 Desember 2011)
Gemeentelike offergawe : 2012 / 2013

 


 

OMSENDBRIEWE VAN 2010

1/2010 (18 Januarie 2010)
Eksterne oudit: Die pad vorentoe
2/2010 (19 Januarie 2010)
Sinodale verpligtinge 2010/2011 (Gemeentelike offergawe)
3/2010 (25 Januarie 2010)
Belastingvrystelling: Heraansoek
4/2010 (5 Februarie 2010)
Belastingvrystelling belastingopgawe 28 Februarie 2010
5/201027 (Februarie 2010)
Traktementskale en vergoedingstrukture vir 2010/2011
6/2010 (3 Maart 2010)
Sentrale databasis en Almanakinligting
7/2010 (3 Maart 2010)
Sentrale databasis en Almanakinligting
8/2010 (18 Maart 2010)
Oproep na die 69ste Algemene Kerkvergadering Sondag 26 September 2010 (opening) tot Saterdag 2 Oktober 2010
Geloofsbrief
9/2010 (17 Maart 2010)
Orrelisteskale
10/2010 (19 Maart 2010)
Ontmoediging van lenings van lidmate vir oorbruggingskapitaal
11/2010 (12 Mei 2010)
Etes vir die 69ste Algemene Kerkvergadering
12/2010 (3 Junie 2010)
Internetbankdienste in gemeentes
12b/2010 (5 Julie 2010)
Inseëning van huwelike - Aangepaste prosedure vir die inseëning en hantering van huweliksregisters: Vorm DHA-30
13/2010 (1 Julie 2010)
Pensioenfondsbydraes - Predikante
14/2010 (13 Julie 2010)
Versorging van bejaardes
Bylae: Vraelys oor bejaardesorg in gemeentes
15/2010 (29 Julie 2010)
Etes vir die 69ste Algemene Kerkvergadering - Gemeente Wonderboom
Bylae: Bestelvorm
16/2010 (23 Augustus 2010)
Versorging van bejaardes
17/2010 (25 Augustus 2010)
Sinodale verpligtinge - op lidmaattal gebaseer
19 van 2010 (13 September 2010)
Finale reëlings vir die 69ste Algemene Kerkvergadering
20 van 2010 (6 Desember 2010)
Jaarverslae 2011
Jaarverslae
Algemene skrywe rakende die gebruik van Modcats-kategesestof