WEBBLADREDAKTEUR
Ernest van Eck (redakteur)
(ernest.vaneck@up.ac.za)
 
 
 
WEB REDAKSIONEEL

Privaatheidsbeleid
Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika stuur nie ongevraagde kommersiële e-pos of massapespos uit nie, en sal die nodige stappe neem as so iets onder ons aandag gebring word. Indien jy van mening is dat jy sulke pos van ons ontvang, kontak ons gerus by karen@nhk.co.za. Ons bespreek graag maniere waarop ons pespos (SPAM) kan verminder. Korrespondensie vanuit die sinodale kerkkantoor en/of kerklike strukture en enige lêers daarby aangeheg is uitsluitlik bedoel vir die geadresseerde/s en kan wetlik as vertroulik of slegs vir inligting vir die geadresseerde/s beskou word. Indien jy so 'n boodskap foutiewelik ontvang het, word jy vriendelik versoek om dit te vernietig. Indien jy nie die geadresseerde/s is nie, mag jy nie die inligting daarin vervat openbaar maak, aflaai, versprei of enige aksies loods voortspruitend uit die inligting in die boodskap vervat nie. Enige ongemagtigde gebruik of openbaarmaking is sonder toestemming en kan as onwettig beskou word. Die standpunte en menings vervat in enige sodanige e-posboodskap is nie noodwendig dié van Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika nie. 
 
Redaksionele kommentaar
Redaksionele kommentaar oor gebeure in die Kerk en in die wêreld geskryf deur predikante en lidmate van die Kerk verskyn hieronder. Van die voorblaaie van die e-Hervormer word ook geplaas. Die Redaksie: Webblad nooi predikante en lidmate van die Kerk en ander belangstellendes om vir Web Redaksioneel te skryf. Kontak asseblief vir ds AH Roets in hierdie verband (ahroets@telkomsa.net). Let asseblief daarop dat alle bydraes deur die Redaksie: Webblad gekeur sal word, en dat die inhoud van die bydraes nie noodwendig die standpunt van die Redaksie: Webblad weerspieël nie.
 
Bydraes

Nuus oor die hersiening van die kurrikulum - Dr Gustav Claassen
Evolusie vs Skeppingsleer
- Prof Piet Geyser
Sending en volkskerk – my eie belewenis
- Ds André Ungerer
Teologiese opleiding
- Dr Gerhard Lindeque
Ons lidmate in Zimbabwe
- Dr Fanie Pretorius
Verbrand 'n Koran...
- Ds Chris le Roux
Voorbidding vir die Kerk
- Ds Hannes van der Merwe
Kerk vir die toekoms
- Dr Gerhard Lindeque (Redakteur)
Oggendoordenking (29 Augustus 2010) tydens die 69ste Algemene Kerkvergadering
- Dr Johann Beukes
Fokus op die uitdagings wat voorlê
- Dr Daan van Wyk (jr)
Tyd vir bekering?
- Dr Gert Malan
Fokus op God se krag
- Diaken Andries Pretorius
Die Gees lei ons die toekoms in
- Ds Theuns Botha
Dieselfde gesindheid moet in julle wees...
- Ds Hannes van der Merwe
Brandpunte
- Dr DJC van Wyk (jr)
Kerk en wêreld
- Ds Dries Beukes
’n Heilige algemene Christelike kerk
- Ds Kobus Pienaar
God se belange en ons belange
- Dr Wouter van Wyk
Huisbesoek se ander kant
- Ds Thomas Joubert
Vernuwing en verdieping
- Dr André Ungerer
Hoe lyk 'n dissipel van Jesus?
- Ds Gys Els
Om te bid of nie
- Ds Marius Bacon
Besluit oor beswaarskrif
- Kommissie van die Algemene Kerkvergadering
Dissipline
- Dr Daan van Wyk (jr)
Leiers en gesagdraers wat dien
- Dr Gerhard Nel
Die tekens van die eindtyd?
 Ds Anet Dreyer-Krüger
Die tyd van vreugde is hier!
- Prof Natie van Wyk
Christus se voetspore
- Dr DJC van Wyk (jr)
Wie is eintlik die verlore seun?
- Dr Wian Kloppers
Wat maak ons met die Here se geld?
- Ds Marius Bacon
Oor die dood … en lewe … en omgee
- Ds Leon Geel
Die werking van die Heilige Gees – ’n groter prentjie
- Dr André Ungerer
Triniteitsondag
- Dr Johan Otto
Christelike imperialisme of opregte getuienis?
- Dr Wouter van Wyk
Opofferende liefde
- Ds Hennie Nel
Voëls van die hemel
- Ds Willie Botha
Waarheid in die koninkryk van God
- Ds Petrus Dreyer
Kerk en Fakulteit
- Dr Wim Dreyer
Dames of susters?
- Ds Paul Kern
Vyf leuens wat leiers glo
- Dr André Ungerer
Lyding en oorwinning
- Dr Daan van Wyk (jr)
Wat het ons met ons markaandeel gemaak?
- Dr Piet van Zyl
God se stem in die stilte
- Ds Hannes van der Merwe
Versoening of verharding
- Dr Daan van Wyk (sr)
Kruispad of vurk in die pad?
- Prof Piet Geyser
’n Pastorale perspektief op die gebeure in die Kerk
- Prof Theuns Dreyer
Buitengewone Algemene Kerkvergadering
- Dr Daan van Wyk (jr)
Vrou, kniel sodat jy kan opstaan
- Mev Marita Fourie, uittredende NHSV voorsitter
Gee die geloof aan mekaar – deur die kerklied
– Dr Elsabé Kloppers
Die tjellis van Sarajevo
– Ds Willie Botha
Vol ywer, maar sonder insig?
Oudl George Marais - Welgelegen-Pietersburg
Die wet op beskerming van inligting – wat sê die Kerk?
- Dr André Ungerer
’n Aarde wat sug en kla
– Dr André Ungerer
Verootmoediging en loutering bring genesing
– Dr Daan van Wyk (jr)
My wens vir 2012
– Ds Etienne Fourie
Die lewegewende boodskap van die Bybel
– Dr Stephan Hoffman
Mensewoorde of God se woord?
– Dr Christo van der Merwe, Hoof: HTK
Saam op pad na ’n oplossing
– Dr Kobus Labuschagne (Voorsitter: Bemiddelingskomitee)
Jesus, U gaan voor – ons volg in u spoor
– Ds Etienne Fourie
My pad met Teologie
– Nastasia Vosloo (BTh2-student aan UP)
Klaar gestudeer, wat nou?
– Roux van der Merwe (Gemeente Makarios)
Islamokrasie in Afrika
– Herman Toerien
Hoe lyk dit in die binnekring?
– Dr Piet van Staden (Stellenbosch/Worcester)
Die vas wat Ek wil hê...
- Ds Gerhard Stoltz (Sekretaris: Kommissie van die Algemene Diakensvergadering)
Belê in die toekoms van ons kinders
– Ds Willem Kok (Direksievoorsitter: Kinderhuise)
Kom ons wees kerk van Jesus Christus
– Dr Daan van Wyk (jr)
Reik uit na ons bejaardes
– Dr Hennie van Deventer
Dienende gemeenskappe bring nuwe lewe
– Ds Johan Bester (Gemeente Meyerton)
Van sondaars en e-tollenaars
– Herman Toerien (Gemeente Bloemfontein)
Waar vind ons die ware kerk?
– Dr Wim Dreyer
Kan die Kerk restitusie-eise verwag?
– Ds Etienne Fourie
’n Leer- of lewenskwessie? Die implikasies van ’n status confessionis
– Prof Piet Geyser
Omgewingsmaand ’n welkome inskrywing op die kerklike kalender
– Dr Gustav Claassen (Moderator: Noordelike Sinode, NG Kerk)
Die Woord van God in ons eie taal
– Ds Hennie Louw (Voorsitter: Komitee vir Bybelverspreiding)
Wat is nou aan die gang in die Hervormde Kerk?
– Moderamen, Kommissie van die AKV
Is jul karnaval ook ’n geloofservaring?
– Willem en Elize Sauer (Groot Marico)
Hallo! Ek is ’n dominee...
– Ds Etienne Fourie
In Christus se voetspore
- Leanie Oberholzer (MDiv II)
Sielsiek of siek tot in die siel?
– Ds Etienne Fourie
Gebed tot die Heilige Gees – Prof Natie van Wyk
As jy aan ’n vrou raak, slaan jy ’n rots raak – Ds Etienne Fourie
Bybelse argeologie werp lig op die Bybel – Herman Toerien (Gemeente Bloemfontein) en dr Wouter van Wyk (SENTIK)
Predikantevergadering 2012 – Dr Sanrie de Beer, Philadelphia
Positief oor die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika – Drr Kálmán Papp en Stephan Hoffman (Organiserende Sekretarisse: Bybelgenootskap van Suid-Afrika)
Kerkwees in die huidige ekonomiese milieu – Elmar Struwig, Administrateur
366 dae – Ds Etienne Fourie
2013 – Jaar van die Gestremde – Ds Gerhard Stoltz (Sekretaris: Kommissie van die ADV)
Klein gemeentes het ’n toekoms – Prof Bieks Beukes
Misdaadstatistieke en moraliteit – Herman Toerien, Bloemfontein
’n Teologie vir jongmense – Ds Mattjis J Schuurman
Kan ons alles in die sosiale media ernstig neem? – Dave Lizamore (Philadelphia)
Skeuring of hervorming?– Dr DJC van Wyk (jr)
Repliek op onlangse gebeure in die Hervormde Kerk –  Wouter van Wyk
Teologie en die wetenskap – Ds Ockie van Schalkwyk
Haelskade aan die Oos-Rand – Dr Wimpie van Schoor (Primrose-Oos)
Vroom praatjies oor God – Dr Gafie van Wyk (Kaapstad)
Waarlik, die Bybel bring vreugde! – Dr Wim Dreyer
As EK IS WAT EK IS in jou lewe kom, en jy glo, is jy geroep! – Ds Pierre Jacobs
Kerkwees in 2013 – Dr Daan van Wyk (jr) – Voorsitter: Kommissie van die AKV
Kerkwees in 2013 – ’n Perspektief vanuit die NG Kerk – Prof Nelus Niemandt (Voorsitter: Dagbestuur, Algemene Sinodale Kommissie, NG Kerk)
Kerkwees in 2013 – ’n Perspektief vanuit die GKSA (Prof Johannes Smit, Ekklesiologie, Fakulteit Teologie, Noordwes-Universiteit)
Kerkwees in 2013 – ’n Perspektief vanuit die Lutherse Kerk (Pastor Felix Meylahn – Lutherse Gemeente, Friedenskirche, Port Elizabeth)
U gee my nuwe krag... – Dr Piet van Staden (Stellenbosch/Worcester)
Die pad vorentoe vir die Hervormde Kerk – Nic Combrink (Gemeente Stellenbosch)
Wat bring positiewe verandering teweeg? – Dr Wim Dreyer
Die Here het vir ons ruimte gemaak – Kristy Claassen (M.Div. I)
Waarmee is ons besig? – Ds Cobus van Nieuwenhuizen (Hartebeeshoek)
Skoenlappergeloof wat uitstyg bo alles – Prof Ernest van Eck
Kerklike gesprek in die aanloop tot die 70ste AKV – Dr Wouter van Wyk
Identiteit en familie – Ds Marthinus van Staden (Gaborone, Botswana)
Trou is nie perdekoop nie – Ds Etienne Fourie
Trou is eintlik ’n fotografiese produksie! – Ds Etienne Fourie
Gelukkige huwelik = harde (lekker) werk – Dr Christo van der Merwe
Kerkrade praat oor kerkwees in die huidige tyd – Dr Wouter van Wyk
’n Simfonie van teologie - Dr Jaco Beyers, UP
Wie sal ons mis? – Ds Gerhard Stoltz (Sekretaris: Kommissie van die ADV)
Ons bou saam met die Here – Diaken Andries Pretorius (Voorsitter: Kommissie van die ADV)
Tyd vir stil word en luister – Ds Thomas Joubert (Swellendam)
Die stille pyn van pastoraat – Ds Neels van Tonder (Buffelspoort)
’n Ope brief aan ons dominee – Ds Etienne Fourie
Praat oor depressie - Ds Neels van Tonder (Buffelspoort)
Terugblik op ’n pelgrimstog – Tomás (Santiago, Spanje)
Doppers, Gatjieponders ... Stoepsitters, Wederdopers (Neels Jackson)
Vanselfsprekend – Tanya van Wyk
Op pad na die 70ste AKV – Dr Wim Dreyer
Die 70ste AKV is verby, en nou… – Ds Leon Geel
Kleipotte wat maklik breek – Dr Gerhard Lindeque (Midstream)
Het God kanker gemaak? – Ds Etienne Fourie
Wat gaan by die 70ste AKV gebeur? – Prof Bieks Beukes (Durban-Suid)
Het ons nie dalk vir ons ‘siele’ weggehardloop nie? – Dr Piet van Zyl (Ermelo)
Dank die Here vir sy genade... – Dr Wim Dreyer (Voorsitter: Kommissie van die AKV)
Kyk, Ek gaan iets nuuts doen – Dr Wouter van Wyk (SENTIK)
Anders maar beter – Prof Bieks Beukes (Durban-Suid)
Lentetyd – en nuwe lewe – Wynand Harmse (Keurboomstrand)
Kunstige hande van die vrou – Herman Toerien (Bloemfontein)
Dankbaar en opgewonde – Neels Jackson (Kerksakeverslaggewer van Beeld)
Oor gesnede beelde... – Dr Piet van Staden
Die Kommissie beplan vorentoe – Ds Leon Geel (Skriba: Kommissie van die AKV)
Lukas het die mite platgeslaan – Ds Neels van Tonder (Buffelspoort)
God begin altyd weer voor met ons – Dr Gerhard Lindeque (Visevoorsitter: Kommissie van die AKV)
Truspieëltjies – Ds Etienne Fourie (Subredakteur)
SENTIK kyk met ywer vorentoe – Dr Wouter van Wyk (SENTIK)
Opgewonde oor 2014 – Dr Frikkie Labuschagne (Sekretaris, Kommissie van die AKV)
Wat maak my opgewonde oor 2014? – Ds Geo Smit (Gemeente Potchefstroom-Suid)
Die spel van die lewe – Dr Piet van Staden (Stellenbosch/Worcester)
’n Kerk met integriteit – Dr Wim Dreyer (Voorsitter: Kommissie van die AKV)
Dink nuut om probleme te oorkom – Oudl Phillip Bester (Wonderboompoort)
Die konteks van kerkwees – Ds Etienne Fourie
Die Grimm-broers, die kerk en die huwelik – Ds Neels van Tonder (Buffelspoort)
Kerkplanting – Dr Christo van der Merwe (Hoof: HTK)
’n Fabel: Jeugmisdadiger en sy ma – Ds Etienne Fourie
Sterwensbegeleiding of groei – Ds Thomas Joubert (Swellendam)
Kruise langs die pad – Ds Willem Kok (Potchefstroom)
Die opstanding – ’n bril tot die werklikheid – Ds Willie Botha (Lydenburg)
Moet op prinse nie vertrou nie – Herman Toerien (Bloemfontein)
’n Tyd om te gaan – Ds Heinrich Botha (Evander)
Die mynstakings skep geleentheid vir barmhartigheid – Ds Neels van Tonder (Buffelspoort)
Ons Advokaat – Prof Bieks Beukes (Emeritus)
’n Bybel wat met jou hart praat – Dr Wimpie van Schoor (Nasionale Voorsitter: CSO)
Onsigbaar, maar werklik – Dr Piet van Staden
’n Brief aan Milly* se ma – Ds Mariaan Beukes
Boelies – Ds Etienne Fourie
Staking in die platinumgordel – Ds Nardus Enslin (Rustenburg-Kloof)
Susters dinamies vorentoe – Mev Tessa Coetzer (Voorsitter NHSV)
NHSV – meer as 74 jaar van genade – Mev Annali Venter (Sekretaris NHSV Hoofbestuur)
Brugbediening in ’n tyd van oorgang – Ds Hannes Janse van Rensburg (Zuurfontein)
Het beestje moet een naam hebben – Ds Etienne Fourie
Rudolf Karl Bultmann (20-08-1884 – 30-07-1976) – Dr Gafie van Wyk
Ag nee! Die krag is al weer af – Ds Deon du Toit
Israel-Gasa-konflik: Aan wie se kant is ons? – Ds Chris le Roux
Wat behels ’n Christelike etos in skole? – Herman Toerien (met insette van dr Gerhard Lindeque)
Ontkenning van sterflikheid – Margaret Bakkes (Gemeente Paarl)
Ons soek jou bloed! – Belinda Botha (Skakelbeampte: SANBS Noordelike Streek)
Niemand het dit raakgesien nie... – Ds Gerhard Stoltz (Sekretaris: Kommissie van die ADV)
Kleipotte wat maklik breek – Dr Rudy Denton
Die mag van sosiale media: ’n Ware verhaal – Ds Etienne Fourie
Die kerk as organisme – Dr Stephan Hoffman (Bybelgenootskap van Suid-Afrika)
Soos Daniël in die leeukuil – Crawford von Abo
Hoop lééf in Gemeente Koster – Oudl Rika Pienaar (Skriba, Gemeente Koster)
’n Anderste Kersfees – Ds Willie Botha (Lydenburg)
Hoop, vrede, vreugde en liefde vir almal – Ds Carusta van der Merwe (Nederlandssprekende Gemeente)
’n Lewe van diens – Lilian Erasmus (Finalejaar teologiestudent)
’n Engeleboodskap... – Ds Milankie van der Walt (Namib-Suid)
Die Hervormde Kerk – plaaslik én algemeen – Dr Wim Dreyer (Voorsitter: Kommissie van die Algemene Kerkvergadering)
Jesus is die Christus – Ds Deon du Toit
Reik uit en raak aan met liefde – Ds Frikkie van Wyk (Montana-Oos)
Blitspos – Dr Gerhard Lindeque (Eerste subredakteur verantwoordelik vir die e-Hervormer [2008])
Mulugeta – Ds Etienne Fourie
Eerste maand in ’n eerste gemeente – Ds Joleen Joubert
Wie is ek? Wie is ek?? – Ds Gys Els (Seestergemeente Brackenhurst)
Aftrede is ’n finansiële uitdaging – Ds Herman van den Berg (Ondervoorsitter: Beheerraad NHKA Predikante Aftreefonds)
Gekonfronteer met verdrukking en verdriet – Dr Daan van Wyk (sr), emeritus
Lig vir ’n kind – Mev Mariaan Steenkamp (Uitvoerende Direkteur: Ondersteuningsraad)
Christene se lyding in Moslem lande – Herman Toerien
Christus se kruis moet ook my kruis word – Prof Ernest van Eck (Universiteit van Pretoria)
Die mag van magteloosheid – Dr Tanya van Wyk (Universiteit van Pretoria)
Die waarde van beeldhouwerk in openbare ruimtes – Jan en Olga van der Merwe
In die voetspoor van Christus – Dr Wim Dreyer
Werkersdag ook vir predikante? – Dr Frikkie Labuschagne
Hemelvaart – die plek waar baie dinge saamkom – Prof Natie van Wyk
Mediasie in plaas van moddergooi? – Ds Ds Rudi Rust
Tooi Turkoois vir Bejaardes: 15 Mei tot 15 Junie – Magda van Deventer (Veldtogkoördineerder)
Ope brief aan die ANC (Tussenkerklike Raad)
God laat groei – Prof Bieks Beukes (Emeritus/Durban-Suid)
Ou Bloutand – Ds Etienne Fourie
Hoe dink en voel die kerk se jongmense? – Ds David Barnard
Die krag van simbole – Dr Piet van Staden
Vroue net soos ons… – Ds Mariaan Beukes
Die gay-debat – wees baie versigtig voordat jy praat – Anoniem
Hoor die Woord – Dr Stephan Hoffman (Bybelgenootskap van SA)
Die grootste hartseer – Dr Helena Niedinger
Ons is VERPLIG om ons kinders te beskerm – Mev Mariaan Steenkamp (Uitvoerende direkteur, Ondersteuningsraad)
Die ideale vrou – Monica Beukes
Nuwe uitdrukking van gelowig wees – Ds Carusta van der Merwe
Alle gemeentes is in transisie en alle predikante is transisieleiers – Ds JG (Hannes) Janse van Rensburg (Gemeente Zuurfontein)
Die Ondersteuningsraad – ’n verhaal van hoop en verandering – Dr Charmaine Fourie
Ons vind rus in geloof – Dr Gafie van Wyk
Stef Bos, die man agter die musiek – Gwen van Wyk (Gemeente Paarl)
Die trauma van verhuising –  Ds Willem Sauer
Rehabilitasie is ’n gemeenskapstaak – Sarie Peens (Korrektiewe Dienste)
Die Effata-gemeente vir Dowes – Ds Jaco van Wyk
Nogmaals: Homoseksualiteit – Dr Wim Dreyer
Die labirint as simboliese pelgrimstog – Dr Lishje Els
Protesoptogte laat die land stilstaan – Dr Gustav Claassen (Onderwyswoordvoerder, Tussenkerklike Raad en Conventus Reformatus)
’n Besoek aan Yad Vashem – Elizabeth Grebe
Die doodmaak van mense is nie vermaak nie – Ds Neels van Tonder (Buffelspoort)
Is jy ’n breker of ’n bouer? – Dr Stephan Hoffman
Tempus fugit – Ds David Barnard (Redakteur: Die Hervormer en blitspos@nhk)
Kategese – ons spring aan die werk – Dr Hannes Beukes (Hoofredakteur Kategeseboeke)
In 2016 fokus ons op trauma – Ds Jaco Vogel (Voorsitter: Traumawerkgroep)
2016 ʼn mylpaal vir die Kerk se kategese – Dr Hannes Beukes (Hoofredakteur Kategeseboeke)
Hoe gemaak met VONKK? – Ds Hannes van der Merwe
Elke druppel maak ’n verskil – Gemeente Wonderboom
Die Kerk – plek van hoop? – Dr Stephan Hoffman (Bybelgenootskap van Suid-Afrika)
Dit sal weer beter gaan... – Ds Theunis Botha (Samewerkende Afrikaanse Kerke Bulawayo)
71ste AKV – gemeentewerk eerste! – Ds Leon Geel (sr) (Skriba: Kommissie van die AKV)
Die kragtige boodskap van woorde en beelde – Ds Heloïse Herbst (Rietvallei)
Kollektiewe trauma – Dr Piet Steenkamp
Jesus gee ons nog ’n kans – Dr Annelie Botha (Gemeente Mafeking)
Skipbreuk van sekerhede – Ds Etienne Fourie
Hoe hanteer ons trauma? – Andries Pretorius (Voorsitter van die ADV)
Ubi caritas – Elize Jones
Waarom Werkersdag? – Pieter Pretorius (Kempton Park Hervormde Gemeente)
Vigsherdenkingsdag – Ds Kathleen Smith, Kaapstad (Werkgroep: MIV/vigs)
’n Matrikulant aan die woord – Chené Horn (Kempton Park)
Werkloosheid, droogte en geloof – Dr Wim Dreyer (Voorsitter: Kommissie van die Algemene Kerkvergadering)
In gesprek met twee pensioenarisse – Ds Etienne Fourie
'n Dag in die lewe van 'n lid van die Kinderbeskermingseenheid – Naam van offisier op sy versoek weerhou
Wanneer die krane opdroog – Ds Jan Grobler (emeritus/Kroonstad)
Viva Las Vegas – Ds JG (Hannes) Janse van Rensburg (Zuurfontein)
ʼn Stille oomblik – Dr Wimpie van Schoor (Primrose-Oos)
Hawelose Jesus – Ds Steve Oxton, Silverton
Is die Christelike erfenis in Turkye onder beleg? – Dr Anton Pienaar (NG gemeente Stellastraat, Pretoria)
Vreedsame protes in Zimbabwe – Ds Theuns Botha
God in die natuur, God in sy Woord – Ds Thomas Joubert (Swellendam)
My ouers en die Bybel – Dr Stephan Hoffman (Bybelgenootskap)
Talita, koemi! – Dr Elritia le Roux (Middelburg)
90 jaar jonk! – Danie van Niekerk (Kempton Park)
Waarom praat die Hervormde Kerk Afrikaans? – Prof Jaco Beyers
Om kerk te wees – die uitdaging voor die 71ste Algemene Kerkvergadering – Dr Wim Dreyer
Die 71ste AKV – in vele opsigte merkwaardig – Dr André Ungerer (voorsitter Kommissie van die Algemene Kerkvergadering)
Kos en kateder – AKV 2016 – Ds Geo Smit (Potchefstroom-Suid)
Die 71ste Algemene Kerkvergadering – Oudl Jan Snyman (Gemeente Kempten)
Die 71ste AKV, die Kerkorde en daarna... – Ds Leon Geel (sr) (Grimbeekpark)
Radikale hoop – Ds Erika Ras (Noordwestelike Pretoria)
K:NEKT – Ds Kristy van der Merwe (Philadelphia)
Post-waarheid – Ds Etienne Fourie
Die ambivalensie van Kersfees – Ds Elmien Knoetze (Swartkop)
Die groot genade van die alledaagse – Ds Colin Hertzog (Visevoorsitter: Kommissie van die Algemene Kerkvergadering)
Net soos die Hervormers – Ds Colin Hertzog (Visevoorsitter: Kommissie van die Algemene Kerkvergadering)
Dit is 2017 en ons herdenk die Reformasie! – Prof Natie van Wyk
Haatspraakwetgewing en die kerk – Dr Johan van Staden
Ek is so jammer... – Dirk Stoltz (Visevoorsitter van die 7de ADV)
Die Parlement – toe en nou – Dr Theuns Appelgryn (Parlementslid 1993-1999)
’n Kind kort liefde, nie seerkry nie – Dr Charmaine Fourie (Programbestuurder, Rata Maatskaplike Dienste)
Sing ’n nuwe lied tot eer van die Here – Ds Hannes van der Merwe
Massa-gebedsbyeenkomste as manipulasie – Dr Piet van Staden (Stellenbosch/Worcester)
’n Voortgaande appèl tot inklusiwiteit – Dr Tanya van Wyk (Universiteit van Pretoria)
Conventus van Kerke van die Reformasie in Suidelike Afrika – Ds Cassie Aucamp (GKSA)
Die kruisiging as strafmetode (Ds Neels van Tonder, Buffelspoort)
Onseker ... maar sien raak die hoop en vrede! – (Ds Maryka Potgieter, Rooihuiskraal)
Die eerste Opstandingsimbole – (Ds Neels van Tonder, Buffelspoort)
Van impasse … tot ontploffing… – Dr Hein Delport (Krugersdorp/Krugersdorp-Wes)
Hoe word die ouderdom van die aarde bepaal? – Herman Toerien
Tooi Turkoois vir Bejaardes, 15 Mei tot 15 Junie – Magda van Deventer (Koördineerder)
Unieke kerkwees in Zambië – Prof Bieks Beukes
’n Nuwe era in sinodale dienslewering – Dr Frikkie Labuschagne (Algemene Sekretaris)
’n Nuwe toekoms vir ons Argief – Dr Christo Pretorius (Voorsitter: Argief- en Biblioteekkomitee)
Geen woorde of trane meer – Ds Ferdie Nortje (Outeniqua)
Geregverdig deur genade en geloof – Dr Wouter van Wyk (Sekretaris: Kommunikasie)
Die groot gemis... – Dr Johan van Staden (Sionspoort)
WGGK – die pad vorentoe – Ds Etienne Fourie
’n Vlugtelingkerkie in Berlyn – Prof Yolanda Dreyer (Universiteit van Pretoria)
Suid-Afrikaanse perspektiewe op Reformasie 500 – Dr Kobus Gerber
Die vreugdes en frustrasies van ’n troue – Ds Elmien Shaw (Swartkop)
Nouer samewerking tussen die NHKA en NGK – Dr Wouter van Wyk (Sekretaris: Kommunikasie)
Wet en evangelie by Luther – Dr Elritia le Roux (Middelburg)
Die Heidelbergse Kategismus — ’n skat van groot waarde – Dr Hennie Botes (emeritus)
500 jaar Reformasie – loof die Here! – Ds Hannes van der Merwe
Om stil te word... – Ds David Barnard (Magaliesmoot)
Hoekom hou mense nie van Christene nie? – Ds Etienne Fourie
Godsdiens in skole – Dr Wouter van Wyk (Sekretaris van die Kommissie van die AKV)
Daar is hulp en hoop vir depressielyers – Dr Renier Labuschagne (Sielkundige en ouderling in Gemeente Sionspoort)
Uit diep van donker nagte – Dr Deon du Toit
Bid vir die landbou en ons boere – Ds Gerrie Senekal (Lichtenburg)
Die lang pad van een kansel na ’n ander ... – Ds Mariaan Delport
Voorbidding vir Suid-Afrika – Dr Wouter van Wyk (Sekretaris: Kommissie van die AKV van die Hervormde Kerk)
En toe tref ’n tornado ons ... – Hermien Redelinghuys
Ons dominees se pensioen is nie genoeg nie – Ds Herman van den Berg (Hoofbeampte: NHKA Predikante Aftreefonds)