Die GER is ‘n raad van Gereformeerde en Presbiteriaanse kerke regoor die wêreld.

Voorheen was die naam die GES waar die ‘s’ vir sinode gestaan het. Die besluit om dit ’n raad te maak, was meer ekumenies van aard en ook minder voorskriftelik.

Die organisasie se sekretariaat is gesetel in Grand Rapids, Michigan, in die VSA.

Die GER se doel is om leiers van Gereformeerde kerke byeen te bring om saam die Gereformeerde benadering tot die Christelike geloof uit te bou en te bevorder.

Afgesien van die NHKA, is die NG Kerk, die Nederduitsch Gereformeerde Kerk in Afrika en die VGK die ander Suid-Afrikaanse lede van die GER.

Die GER is in 1946 in die VSA gestig deur drie kerke van Nederland, Suid-Afrika en Noord-Amerika.

‘n Algemene vergadering waar alle lidkerke verteenwoordig is, word elke vier jaar in verskillende dele van die wêreld gehou. Die laaste vergadering was in 2005 in Utrecht, Nederland. Die Hervormde Kerk was verteenwoordig deur prof Johan Buitendag, dr Christo vd Merwe en ds Arie Kuyper namens die Algemene Kommissie en dr Gafie van Wyk en ds Etienne Fourie namens die Raad vir Ekumene.

Die uitvoerende komitee word tydens die algemene vergadering verkies en kom jaarliks byeen.

Die huidige president is dr Douwe Visser van die PKN in Nederland.

Waar die GER meer Gereformeerd van aard is, is WARC meer Presbiteriaans.

Besoek gerus die GER se webwerf vir meer besonderhede: http://www.recweb.org/