Aanvraagvorms

 

1.  Elektroniese aanvraag van lidmaatskap en bewys van doop

 

Bewys van lidmaatskap

Doopbewys

 

2.  Aanvraagvorm vir navorsingsinligting

 

Indien u navorsing wil doen wat beteken dat u van die Kerklike Argief gebruik moet maak, moet u asseblief die aangehegte vorm invul en aan die Argief beskik.

 

Versamelbeleid van die Kerkargief

 

Riglyne vir bewaring van argiewe

Inventaris van inligtingsbronne

Versamelbeleid van die Kerkargief rakende kasboeke van gemeentes en die NHSV

 

Beskikbare elektroniese skakels vir navorsing:

 

 

By ‘Select Repository ’ kies ‘Archives Repository of the Dutch Reformed Church of Africa’. By ‘Search Words’ vul die woorde Hervormde AND Kerk in aparte blokkies in.

 

Ontbinde gemeentes

 

Lys van ontbinde gemeentes

 

Gemeentes met naamsverandering

 

Gemeentes wat naamsverandering ondergaan het

 

Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting:

 

Bestuur van inligting

Art 51 Handleiding (WBTI vir NHKA Gemeentes en Ringe)

Art 51 Handleiding (Vorm C) – Aansoek om inligting