Elektroniese aanvraag van lidmaatskap en bewys van doop

Bewys van lidmaatskap
Doopbewys

Riglyne vir die bestuur van inligting
Bestuur van inligting
Art 51 Handleiding (WBTI vir NHKA Gemeentes en Ringe)
Art 51 Handleiding (Vorm C) – Aansoek om inligting
Inventaris van inligtingsbronne
Riglyne vir bewaring van argiewe

Aanvraagvorm vir navorsingsinligting

Indien u navorsing wil doen wat beteken dat u van die Kerklike Argief gebruik moet maak, moet u asseblief die aangehegte vorm invul en aan die Argief beskik.

Vir doop-, lidmaat- en huweliksregisters vanaf 1842-1989, volg die skakel https://familysearch.org/search/collection/2155416


Ontbinde gemeentes
Lys van ontbinde gemeentes

Gemeentes met naamsverandering
Gemeentes wat naamsverandering ondergaan het

Versamelbeleid van die Kerkargief
Versamelbeleid van die Kerkargief rakende kasboeke van gemeentes en die NHSV