GRONDWET VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

1.  NAAM
Die kerk staan bekend as die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (hierna verwys as die NHKA)


2.  KERKORDE
Hierdie grondwet (of konstitusie) het sy grondslag in die Kerkorde van die NHKA.

Die Kerkorde word goedgekeur en van tyd tot tyd gewysig deur die Algemene Kerkvergadering van die NHKA.

3.  SAMESTELLING VAN DIE NHKA
Die NHKA bestaan uit gemeentes.

Gemeentes word gevorm ooreenkomstig die demografiese en geografiese omstandighede wat in 'n bepaalde gemeenskap heers.
Die gemeentes bestaan uit lidmate wat kragtens die Kerkorde toegelaat word as lede van die NHKA en wie se lidmaatskap ook volgens die Kerkorde beeindig kan word.
'n Bestaande gemeente kan met die nodige goedkeuring saamsmelt met een of meer ander gemeente(s) om 'n nuwe gemeente te vorm of kan ook 'n kombinasie met een of meer ander gemeente(s) vorm.
Gemeentegrense word meesal geografies vasgestel en lidmate wat binne die grense van die gemeente woon, behoort gewoonlik aan die gemeente.
Lidmate wat binne die gemeentegrense woon, kan met goedkeuring inskakel by 'n ander gemeente.
'n Gemeente ontbind indien die gemeentevergadering by die nakoming van voorgeskrewe formaliteite so besluit.

4.  WERKTERREIN
Die NHKA is 'n gemeenskap van gelowiges wat die Woord van God verkondig, die sakramente bedien en barmhartigheid aan mense bewys. Alle aktiwiteite van die NHKA staan in diens hiervan en vind op nie-winsgewende basis plaas.


5.  REGSPERSOONLIKHEID
Die NHKA is 'n gemeenregtelike regspersoon.

Die gemeentes bestaan afsonderlik van mekaar en van die NHKA as afsonderlike regspersone.
Die NHKA en elke gemeente mag regtens roerende en onroerende eiendom besit, bankrekeninge open, beleggings maak, versekering uitneem, persone aanstel as werknemers of om die gemeente regtens te verteenwoordig en om in die algemeen enige regshandelinge te verrig ter bevordering van die gemeente en die NHKA se oogmerke in die algemeen.

6.  AMPTE EN VERGADERINGS VAN DIE NHKA
Daar is verskeie persone wat ampte beklee en vergaderings van persone wat verskillende bevoegdhede het om 'n gemeente, 'n groep gemeentes of die NHKA te verteenwoordig, maar wat nie noodwendig bevoeg is om 'n gemeente, 'n groep gemeentes of die NHKA regtens te bind nie. Die volgende ampte en vergaderings bestaan in die NHKA:


6.1  AMPTE EN DIE ADMINISTRATEUR
Predikante of dienaars van die Woord word kragtens die bepalings van die Kerkorde toegelaat om in hierdie amp op te tree in gemeentes en om gemeentelike werk te verrig.

Daar is predikante met besondere opdrag wat teologie doseer of 'n omskrewe opdrag van 'n opdraggewende vergadering uitvoer.
Predikante kan voltyds of deeltyds in 'n gemeente dien.
'n Predikant verlaat 'n gemeente indien hy of sy 'n beroep na 'n ander gemeente aanvaar of 'n spesifieke opdrag kry om namens die NHKA te verrig.
Ouderlinge en diakens word by 'n gemeentevergadering verkies en tydens 'n erediens in die amp bevestig by 'n bepaalde gemeente.
Ouderlinge en diakens kan bedank uit die amp of hulle ampte verval indien hulle uit 'n gemeente verhuis of indien dit deur die gemeente beeindig word.
Ouderlinge handhaaf die goeie orde in 'n gemeente.
Diakens versorg en bewys barmhartigheid aan almal wat hulpbehoewend is. Hulle is ook verantwoordelik vir die insameling van fondse en besluit oor fondse wat vir diakonale diens bestem is.
Die Administrateur word deur die Raad van Finansies benoem. Die benoeming word aan die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering voorgele vir goedkeuring.

6.2  VERGADERINGS
'n Gemeentevergadering is die vergadering van die belydende lidmate van 'n gemeente teenwoordig op so 'n vergadering.

'n Ouderlingevergadering word uit die ouderlinge en diensdoende predikante van 'n gemeente saamgestel. Een derde van die diensdoende lede van 'n ouderlingevergadering vorm 'n kworum.
'n Ouderlingevergadering verrig die take wat verband hou met sy opsigtaak soos deur die Kerkorde aan hom opgedra.
'n Diakensvergadering word saamgestel uit die diakens van 'n gemeente, met die diensdoende predikante van 'n gemeente as adviserende lede. Een derde van die diensdoende lede van die diakensvergadering vorm 'n kworum.
'n Diakensvergadering verrig die take wat verband hou met sy barmhartigheidstaak soos in die kerkorde aan hom opgedra word.
'n Kerkraadsvergadering word uit die diensdoende predikante, ouderlinge en diakens van 'n gemeente saamgestel. Een derde van die diensdoende ampsdraers vorm 'n kworum.
Die kerkraadsvergadering van 'n gemeente hou toesig oor alle aktiwiteite in die gemeente wat insluit, maar nie beperk is tot die finansies van die gemeente.
'n Finansiele komitee word deur 'n kerkraad van 'n gemeente verkies om goedgekeurde finansiele sake namens die kerkraad te verrig.
'n Ring bestaan uit 'n aantal gemeentes in 'n bepaalde geografiese streek.
'n Ringsvergadering is 'n vergadering wat bestaan uit afgevaardigde ampsdraers van die gemeentes by die ring.
'n Ringsvergadering hou opsig oor die gemeentes en ampte in die ring en voer al die opdragte uit wat in die Kerkorde aan hom opgedra word.
'n Ringskommissie word tydens die ringsvergadering verkies uit die afgevaardigdes.
Die ringskommissie voer opdragte van die ringsvergadering uit.
Die Ringsdiakensvergadering is 'n vergadering wat bestaan uit afgevaardigde diakens van die gemeentes van die ring.
Die ringsdiakensvergadering kies jaarliks uit die teenwoordige afgevaardigdes 'n kommissie van die ringsdiakensvergadering.
Die Kommissie van die Ringsdiakensvergadering voer opdragte van die ringsdiakensvergadering uit.
Die Algemene Kerkvergadering is 'n vergadering wat bestaan uit afgevaardige ampsdraers van al die gemeentes van die NHKA, asook predikante met besondere opdrag.
Die Algemene Kekrvergadering se opdrag behels die ordelike toerusting, opbouing, versorging en beskerming van die ringsvergaderings, die gemeentelike vergaderings van die ampte en die gemeentes van die NHKA.
Die Algemene Kerkvergadering vergader minstens een keer elke drie jaar.
'n Kommissie van die Algemene Kerkvergadering word vir drie jaar tydens die gewone sitting van die Algemene Kerkvergadering verkies.
Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering vergader minstens een maal per kwartaal en voer die opdragte uit wat in die Kekrorde en deur die Algemene Kerkvergadering aan hom opgedra word.
Die Moderamen tree as dagbestuur van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering op en word saamgestel uit die voorsitter, visevoorsitter, skriba, viseskriba en twee ouderlinge van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering.
Die Kommissie van die Algemene Diakensvergadering word driejaarliks verkies en voer die opdragte uit wat in die Kerkorde en deur die Algemene Diakensvergadering aan hom opgedra word.
Die Raad van Finansies word saamgestel uit sewe lede wat driejaarliks deur die Algemene Kerkvergadering verkies word en die Administrateur tree op as sekretaris met 'n adviserende stem.
Die Pensioenraad funksioneer volgens die Bepalings vir die Pensioenfonds en dra sorg dat die bepalings van die Pensioenfonds voor die Algemene Kerkvergadering dien vir beoordeling en moontlike aanpassing.
Die Moderamen vergader so dikwels as wat dit nodig is en voer alle opdragte uit wat deur die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering en die Kerkorde aan hom opgedra word.
Die Algemene Diakensvergadering is 'n vergadering wat bestaan uit afgevaardigde ampsdraers van 'n ringdiakensvergadering.
Die Algemene Diakensvergadering vergader minstens een keer elke drie jaar en beplan, bevorder en koerdineer die barmhartigheidswerk van die NHKA en gee riglyne vir die uitvoering daarvan.

7.  REGSHANDELINGE
'n Gemeente besluit op 'n gemeentevergadering met 'n meerderheid stem van die teenwoordige lidmate oor die beskikking, aanskaf of vervreemding van onroerende bates en magtig die kerkraad om namens die gemeente vaste eiendom te verkry, te vervreem, te beswaar, skulde aan te gaan, lenings te verkry en sekuriteit daarvoor te verskaf, lenings toe te staan en fondse te belê.

'n Kerkraadvergadering neem besluite en is verantwoordelik vir die gemeentelike administrasie en is derhalwe regtens gemagtig en verplig om:

 • Die predikant(e) van die gemeente te beroep en te vergoed;
  bankrekenings vir die gemeente te open en te beheer en daaruit lopende uitgawes en verpligtinge te betaal;
  te sorg dat die heffings, pensioenbydraes en trustgelde op die bepaalde tye aan die Raad van Finansies, Pensioenraad of ander begunstigdes oorbetaal word;
 • boek te hou soos deur die Algemene Kerkvergadering bepaal;
  surplusfondse by die Raad van Finansies te belê;
  vaste bates van die gemeente te administreer, te registreer en te verseker;
  toesig te hou oor die beamptes van die gemeente; na goeddunke 'n finansiele- en advieskomitee te benoem om die kerkraad by te staan om die stoflike belange van die gemeente in ooreenstemming met die opdragte van die kerkraadsvergadering te behartig; en toe te sien dat notules van alle vergaderings van die ampte, die gemeentevergadering en alle kommissies, gehou en volgens prosedure gelees en goedgekeur word en alle korrespondensie en dokumentasie van die gemeente afgehandel en bewaar word.

'n Diakensvergadering neem besluite oor en is gemagtig om met die diakonale fondse en goedere waaruit hulpbehoewendes versorg word, te handel.
'n Ringsvergadering is gemagtig om ringsfondse te skep waartoe elke gemeente van die ring 'n vasgestelde heffing bydra en waaruit die reis- en verblyfkoste van lede van die ringskommissie, koste van vergaderings of enige ander uitgawe soos deur die ringsvergadering besluit te verhaal en om alle regshandelinge te verrig wat in verband staan met die ringsfondse en om 'n ringskommissie te magtig om namens die ringsvergadering op te tree.
'n Ringsdiakensvergadering is gemagtig om 'n ringsdiakonale fonds te skep waartoe elke gemeente van die ring, ander instansies en individue 'n bydrae maak en waaruit barmhartigheidsuitgawes, reis- en verblyfkoste, administratiewe- en ander uitgawes soos deur die ringsdiakensvergadering besluit, betaal kan word en om 'n kommissie van die ringsdiakenvergadering te magtig om namens die ringsdiakenvergadering op te tree.
Die Algemene Kerkvergadering is gemagtig om alle regshandelinge van watter aard ookal namens die NHKA te verrig, maar is nie bevoeg om met ringsfondse en gemeentelike bates te handel nie.
Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering gee leiding aan en hou opsig en toesig oor ringsvergaderings, rade en werkgroepe, gee uitleg aan die Kerkorde, voer opdragte van die Algemene Kerkvergadering aan hom opgedra uit en is slegs tot hierdie mate gemagtig om die NHKA regtens te verbind, maar is nie bevoeg om gemeentes regtens te verbind nie.
Die Algemene Diakensvergadering is gemagtig om besluite te neem oor Algemene Diakonale Fondse en maak aanbevelings oor die aankoop en vervreemding van eiendomme van die Diakonale Diensorgane naamlik: die Kinderhuise, NHSV-Hoofbestuur, die Ondersteuningsraad, Bestuurskomitee vir Bejaardesorg in oorleg met die betrokke direksies en besture en die Raad van Finansies en magtig die Kommissie van die Algemene Diakensvergadering om namens die Algemene Diakensvergadering op te tree.
Die Raad van Finansies is gemagtig om regtens die volgende te doen: 

 • beheer die fondse, vaste eiendomme en ander bates van die NHKA wat deur die Algemene Kerkvergadering aan hom toevertrou is;
  sien saam met ander toesighoudende liggame toe dat alles ten opsigte van die stoflike belange op alle terreine in die Kerk ordelik geskied;
 • aanvaar die verantwoordelikheid om elke geval van swak beheer, wanbestuur, nalatigheid en onreelmatigheid onder die aandag te bring van die vergadering of liggaam wat met die direkte toesig belas is;
 • is bevoeg om met toestemming van die Algemene Kerkvergadering vaste eiendom te verkry, te vervreem of te beswaar, skulde aan te gaan, lenings te verkry en sekuriteit daarvoor te verskaf, lenings toe te staan en fondse te bele en aan gemeentes wat van voorneme is om 'n eiendom te koop of te vervreem, of 'n gebou op te rig of te sloop, advies te verleen voordat uitvoering daaraan gegee word; en
 • gee advies aan die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering oor die versorgingsvoordele van predikante.

8.  KERKLIKE GOEDERE
Alle gemeentes, vergaderings, rade en ander liggame onder beheer van vergaderings van ampte en bykomende vergaderings, le jaarliks hulle finansiele state, boeke en dokumente wat vereis word, aan die Administrateur, of verteenwoordiger van die Administrateur, vir ouditering voor. Die Raad van Finansies kan die Administrateur opdrag gee om alle boeke en dokumente van 'n gemeente, raad of ander liggaam onder beheer van die Algemene Kerkvergadering, te ondersoek of te laat ondersoek en 'n verslag daaroor aan die Raad van Finansies voor te le. Die betrokke kerkraad, raad of ander verantwoordelike liggaam is verplig om die gevraagde boeke en dokumente voor te le en alle nodige hulp te verleen. Die Raad van Finansies het die volgende verpligtinge ten aansien van kerklike goedere:

 • Lê jaarliks, so gou moontlik na die sluiting van die finansiele jaar, geouditeerde finansiele state en 'n verslag oor sy werksaamhede van die afgelope jaar aan die ringskommissies voor vir verspreiding na gemeentes, behalwe in die jare waarin die Algemene Kerkvergadering sitting neem wanneer die dokumentasie aan dié vergadering voorgele word;
 • stel 'n begroting op vir die uitvoering van die opdragte, beleid en besluite van die Algemene Kerkvergadering en le dit aan die Algemene Kerkvergadering voor;
 • stel vir die jare tussen gewone Algemene Kerkvergaderings 'n begroting op vir die Algemene Kerkvergaderings vir die vasgestelde begrotingsposte en le dit aan die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering voor vir goedkeuring;
 • bestuur die goedgekeurde begroting;
 • wend die begroting, indien nodig, op wisselende basis aan;
 • rapporteer aan die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering, indien hy daarvan oortuig is dat 'n onreelmatige saak nie die nodige aandag ontvang nie, of die betrokke vergadering of liggaam weier om op te tree;
 • stel die personeel van die Administrateur se kantoor aan en bepaal hulle diens-voorwaardes en besoldiging; en
 • betrek die voorsitters van ringskomitees vir kerklike goedere by die insameling van heffings in die ringe.

Die Administrateur het die volgende verpligtinge ten aansien van kerklike goedere:

 • hou saam met die Raad van Finansies toesig oor die stoflike belange van die NHKA;
 • is verantwoordelik vir die sinodale administrasie;
 • adviseer kerkraadvergaderings, ringvergaderings en die Algemene Kerkvergadering oor finansiele aangeleenthede;
 • lê jaarliks al die finansiele state en boeke asook alle vereiste dokumente voor aan 'n eksterne ouditeur deur die Raad van Finansies in oorleg met die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering aangestel vir die ouditering van die NHKA se boeke en die opstel van 'n ouditeursverslag;
 • oorhandig die ouditeursverslag en die geouditeerde finansiele state aan die Raad van Finansies vir verspreiding in die NHKA; en
 • lewer deurlopend verslag van sy werksaamhede aan die Raad van Finansies.

9.  OUDITERING
Alle gemeentes, vergaderings, rade en ander liggame onder beheer van vergaderings van ampte en bykomende vergaderings, lê jaarliks hulle finansiele state, boeke en dokumente wat vereis word, aan die Administrateur, of verteenwoordiger van die Administrateur, vir ouditering voor. Ouditering ten opsigte van die vorige finansiele jaar word, sover moontlik, jaarliks afgehandel volgens 'n rooster opgestel deur die Administrateur of sy verteenwoordiger. Die Raad van Finansies stel die beleid en riglyne beskikbaar waarvolgens ouditering gedoen word. Die Raad van Finansies kan die Administrateur opdrag gee om alle boeke en dokumente van 'n gemeente, raad of ander liggaam onder beheer van die Algemene Kerkvergadering, te ondersoek of te laat ondersoek en 'n verslag daaroor aan die Raad voor te le. Die betrokke kerkraad, raad of ander verantwoordelike liggaam is verplig om die gevraagde boeke en dokumente voor te le en alle nodige hulp te verleen.

10.  ALGEMEEN
Geen regsaanspreeklikheid bestaan anders as wat in hierdie grondwet en die Kerkorde uiteengesit nie. Indien daar 'n verskil is tussen hierdie grondwet en die Kerkorde sal die Kerkorde geld.